Töökohustuste käigus loodav intellektuaalomand

Intellektuaalne omand teadus- ja arendustöö käigus loodud tulemustele tekib akadeemilisel töötajal kui autoril, kuid need õigused võivad seaduses ettenähtud alustel kuuluda ülikoolile kui tööandjale.

Ülikoolis loodava intellektuaalse omandi kuuluvuse osas võiks eristada kahte tasandit:

  • I tasandil reguleeritakse suhted autori ja ülikooli vahel
  • II tasandil lepitakse intellektuaalse omandi kuuluvus ja kasutamine kokku ülikooli ja finantseerija/tellija vahel
iDevice ikoon I tasand: autor ja ülikool

Ülikoolile saavad autori varalised õigused kuuluda

  • seaduse alusel (autoriõigus)
  • autori ja ülikooli vahel sõlmitud lepingu või muu kirjaliku dokumendi alusel.

Töölepingu alusel oma otseste tööülesannete täitmise korras loodud teoste autoril tekib autoriõigus sellele teosele, kuid autori varalised õigused teose kasutamiseks tööülesannetega ettenähtud eesmärgil ja piirides lähevad üle tööandjale, kui lepingus ei ole ette nähtud teisiti. (AutÕS § 32 p 1).

Seega lähevad autori varalised õigused tööülesannete käigus loodud õppematerjalidele, teadustöö aruannetele, loengutekstidele, andmebaasidele vm teostele ülikoolile üle autoriõiguse seaduse alusel. Ülikool ei pea selles osas autoritega eraldi lepinguid sõlmima.

Ülikooli töötajate tööülesanded on fikseeritud ülikooli ja töötaja vahel sõlmitud töölepingus.

Akadeemilise personali puhul on töölepingutes viidatud akadeemilise personali ametijuhendile, mis määrab kindlaks akadeemilise personali tööülesanded.

Autori ja ülikooli kokkuleppel võib ülikool autori kasuks loobuda intellektuaalse omandi varaliste õiguste teostamisest. Ülikooli töötajate töölepingutes on kokkulepe, et tööandja loovutab töötajale varalised õigused töötaja otseste tööülesannete täitmise käigus loodud teadusartiklitele, konverentsiettekannetele ja – materjalidele (presentatsioon, teesid jms). Autor peab teadusartiklis, konverentsiettekannetes ja –materjalides viitama ülikoolile.

Ülikooli töötajate töölepingutes on eraldi kokkulepe ka õpikute ja monograafiate varaliste õiguste kuuluvuse osas: Autori varaliste õiguste kuuluvus õpikute ja monograafiate osas lepitakse autori ja ülikooli vahel igal konkreetsel juhul kokku eraldi.

Siin on eelkõige silmas peetud töömahukaid õpikuid ja monograafiaid, mille loomine on küll seotud tööülesannetega, aga millesse on panustatud ka oma vaba aega.

Kokkuleppe protseduuri ülikooli õigusaktides kirjeldatud ei ole. Hilisemate arusaamatuste vältimiseks on ilmselt mõistlik õpikut või monograafiat kirjutama asudes informeerida sellest oma struktuuriüksuse juhti.

Otseste tööülesannete täitmise käigus loodud tööstusomandi objektide, so leiutise, kasuliku mudeli, oskusteabe osas, ei lähe autori varalised õigused ülikoolile kui tööandjale üle seaduse alusel.

Nii patendi- kui kasuliku mudeli seadusest tuleneb, et tööülesannete täitmisel loodud leiutise osas võib kaitsedokumenti taotlemise õigus kuuluda tööandjale, kui autor on need õigused loovutanud töölepinguga või muu kirjaliku dokumendiga. Seega peab ülikool korraldama tööstusomandi varaliste õiguste ülemineku autoritelt ülikoolile.

Seni on tööstusomandi varaliste õiguste üleandmine autoritelt ülikoolile korraldatud vastavalt arendusprojektide menetlemise eeskirjale, mille kohaselt autorid annavad oma varalised õigused ülikoolile üle akti alusel projektipõhiselt (näiteks enne ETF, EAS-i, EL 7RP vm projektide taotlemist või lepingu sõlmimist tellijaga).

2011. aasta teisest poolest alates lepitakse tööstusomandi varaliste õiguste kuuluvus kokku akadeemiliste töötajate töölepingutes. Töölepingutesse on lisatud punkt, mille kohaselt töötaja loovutab ülikoolile tööülesannete täitmise käigus loodud tööstusomandi objekti (leiutise, kasuliku mudeli ehk väikeleiutise või oskusteabe) suhtes varalised õigused, sh õigus taotleda kaitsedokumenti (patenti, kasuliku mudeli tunnistust) ja saada kaitsedokumendi omanikuks.

Töölepingute täiendamist on alustatud akadeemilistest töötajatest, kelle töölepingud lähevad muutmisele. Töötajad, kelle töölepingutes kokkulepe tööstusomandi kuuluvuse kohta veel puudub, annavad oma õigused ülikoolile üle akti alusel. Kõik töötajad võivad algatada töölepingu muutmise, et lisada oma töölepingusse kokkulepet tööstusomandi kuuluvuse kohta.

Lisaks ülikooli töötajatele peavad tööstusomandi varalised õigused loovutama ja vastava akti allkirjastama ka ülikooli erinevates teadus- ja arendus- ning õppearendusprojektides osalevad isikud, kellel puudub tööleping ülikooliga. Projekti täitjateks, kellel puudub tööleping ülikooliga võivad olla üliõpilased (eelkõige doktorandid), teadlased, välisteadlased jt. Nemad loovutavad oma varalised õigused ainult nende poolt loodu osas konkreetse projekti tulemuses kui tervikus. See ei puuduta projekti täitmises osalejate muud uurimistööd, magistri- ega doktoritöid.

Küsimusi on tekitanud projektis osalevate välisteadlaste varaliste õiguste kuuluvus. Projekti vastutav täitja peab tutvustama välisteadlasele projektis osalemise tingimusi, sh finantseerija või tellija tingimusi intellektuaalse omandi kuuluvuse osas. On välisteadlase vaba valik, kas ta soovib nendel tingimustel projektis osaleda või mitte. Kindlasti peab välisteadlane arvestama oma teadusasutuses või ülikoolis kehtivaid intellektuaalse omandi põhimõtteid.

Kui välisteadlase osa piirdub nt konsulteeriva rolliga ja ta teadlikult ei soovi olla projekti tulemi üheks autoriks, siis ta oma varalisi õigusi ülikoolile loovutama ei pea. Samas, kui ülikool välisteadlastelt, doktorantidelt vt projektis osalejatelt varaliste õiguste loovutamist ei nõua, võib tekkida olukord, kus ülikool loovutab tulemi varalised õigused finantseerijale/tellijale, kes avalikustab tulemuse ja projektis osaleja leiab, et tema kui autori õigusi on rikutud. Näiteks võib see juhtuda ETF grandi tulemuse üldkasutatavaks muutmisel (ETF grandi juhendi p 46).


iDevice ikoon II tasand: ülikool ja finantseerija/tellija

Intellektuaalse omandi kuuluvuse reguleerimine autorite ja ülikooli vahel on eelduseks, et ülikool saaks finantseerijaga kokku leppida intellektuaalse omandi kuuluvuse ja kasutamise osas.

Ülikool algatab ja osaleb erinevate teadus- ja arendus- ning õppearendusprojektide läbiviimisel ja sõlmib projekti finantseerijatega vastavad lepingud. Kõik lepingud sisaldavad ülikooli ja rahastaja ja/või projekti partnerite vahelisi kokkuleppeid projekti tulemusena loodudava intellektuaalse omandi kuuluvuse ja kasutamise osas. Ülikool ei saa võtta lepingutes intellektuaalse omandi osas kohustusi ega sõlmida kokkuleppeid, kui intellektuaalse omandi varalised õigused ei kuulu ülikoolile. Seetõttu on vajalik, et kõik projekti täitmisel osalenud autorid (ülikooli akadeemilised töötajad, doktorandid, välisteadlased jt) loovutaksid tulemi osas oma varalised õigused ülikoolile.