Show simple item record

dc.contributor.authorTamm, Katre
dc.date.accessioned2009-06-29T08:27:48Z
dc.date.available2009-06-29T08:27:48Z
dc.date.issued2009-06-29T08:27:48Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/10269
dc.description.abstractKäesoleva magistritöö teemaks oli „Kodu ja kooli koostööst Rocca al Mare Kooli algklassides“. Töö eesmärgiks oli välja selgitada, milline on praegune olukord kodu ja kooli suhetes Rocca al Mare Kooli algklassides ning mida saavad kool ja lapsevanemad teha kooli-kodu koostöö arendamiseks. Eesmärgi saavutamiseks seati järgmised ülesanded: 1. välja selgitada, missuguseid kodu ja kooli vahelisi koostöövorme kasutavad Rocca al Mare Kooli algklasside õpetajad ning kas need on sobivaimad ka lastevanemate arvates; 2. välja selgitada peamised põhjused, mis takistavad Rocca al Mare Kooli algklasside õpetajate ja lapsevanemate arvates kõige enam kodu ja kooli vahelist koostööd; 3. välja selgitada, kuidas saaksid Rocca al Mare Kooli algklasside õpetajad ja lapsevanemad ise arendada ja täiustada kodu ja kooli vahelist koostööd. Teemal “Kodu ja kooli koostööst Rocca al Mare Kooli algklassides” läbiviidud empiirilise uurimuse meetodiks oli ankeetküsitlus. Uurimuses osales 105 isikut: 9 õpetajat ja 96 lapsevanemat - kõik Rocca al Mare Kooli klassiõpetajad ja nelja klassikomplekti (24 õpilast klassis, 1. – 4. klass) lapsevanemad. Kooli ja kodu koostöö üheks aluseks on vanemate positiivne suhtumine kooli ja õpetajate vastu. Antud uuringust selgus, et valitud kontingendi Rocca al Mare Kooli algklasside lapsevanemate rahulolu kodu-kooli suhete ja lapse õpetajaga on kõrge: 80%i ankeedile vastanud vanematest on lapse õpetajaga väga rahul ja üldiselt rahul ning 70%i käesolevas uuringus osalenud vanematest hindab kodu-kooli suhteid väga heaks ja heaks. Nii vanemad kui ka õpetajad on seisukohal, et peamine initsiatiiv suhtlemiseks peaks tulema koolilt ja õpetajatelt. Koolis on kasutusel palju erinevaid koostöövorme, kuid tegelikkuses eelistavad vanemad vaid kaheksat konkreetset koostöövormi. Õpetajad on seisukohal, et kõige olulisem on kasutatavate koostöövormide variatiivsus, kusjuures märksõnaks on õpetaja paindlikkus. Peamiseks põhjuseks, mis takistab kodu ja kooli vahelist koostööd on ajapuudus ning liigne hõivatus, mis takistab kokkusaamiseks mõlemale osapoolele sobiva aja leidmist. Nii õpetajad kui ka lapsevanemad on seisukohal, et kodu ja kooli vahelise koostöö arendamiseks ja täiustamiseks on mõlemal osapoolel palju kasutamata võimalusi. Uuritava kontingendi väikse arvu tõttu ei saa teha põhjalikke järeldusi kodu ja kooli vahelise koostöö kohta. Siiski annavad saadud tulemused võimaluse arendada ja täiustada kodu ja kooli vahelist koostööd Rocca al Mare Koolis ning on osaliselt interpreteeritavad ka teiste koolide kodu-kooli vahelise koostöö edendamiseks.et
dc.language.isoetet
dc.subject.othermagistritöödet
dc.titleKodu ja kooli koostööst Rocca al Mare Kooli algklassideset
dc.title.alternativeThe Cooperation between Home and School at the Elementary Level of the Rocca al Mare Schoolet
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record