Recent Submissions

 • E-valimiste jaoks mõeldud turvalistest teadetetahvlisüsteemidest 

  Kuldmaa, Annabell (2017)
  Peaaegu iga elektroonilise hääletamise protokolli esimeseks etapiks on häälte kogumine ning nende talletamine. Seda teenust pakub teadetetahvlisüsteem (bulletin board). Paljud teadusartiklid eeldavad turvalise teadetetah ...
 • Teek predikaatarvutuse väljendamisülesannete lahenduste kontrollimiseks 

  Saar, Siiri (2017)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on implementeerida teek predikaatarvutuse väljendamisülesannete lahenduste kontrollimiseks. Teeki kuuluvad meetodid, mis võimaldavad kontrollida, kas sisend, s.t aritmeetika signatuuris σ ...
 • Cumulocity platvorm 

  Kaldvee, Mari-Liis (2017)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on anda ülevaade IoT-platvormi Cumulocity kohta ning kasutada Cumulocity keskkonda ja võimalusi lihtsa IoT lahenduse näitel, milleks on sensoritega äratuskella prototüüp, mis suhtleb ...
 • Jalgpalliuudiste koostaja „Newerator“ algversioon 

  Reinsalu, Martin (2017)
  Bakalaureusetöö eesmärk oli luua programm, mis on võimeline genereerima eestikeelseid jalgpalli tulemusuudiseid Euroopa viie suurima kõrgliiga – Inglismaa, Saksamaa, Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa – kohta. Valminud programm ...
 • Notatsiooniprogramm vaegnägijatele 

  Mäeots, Liis (2017)
  Käesoleva bakalaureusetöö raames koostati lihtne veebipõhine notatsiooniprogramm vaegnägijatele. Töös antakse ülevaade sellest, mis on vaegnägemine, soovitustest veebirakenduse loomisel vaegnägijatele, noodigraafikaprogrammidest ...
 • Süsteemi SW-bridge analüüs 

  Nikitkina, Helbe-Laura (2017)
  Selle bakalaureusetöö eesmärk on liidestada praegune Eesti Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsioonide töötlemise süsteem Complex Euroopa Liidu ühiseid sisseveo veterinaardokumente haldava süsteemiga. Töö sisaldab süsteemide ...
 • Miinipildujapatarei arvutusprogramm 

  Neumann, Argo (2017)
  Antud töö eesmärgiks on luua miinipildujapatarei arvutuskeskusele universaalnearvutusprogramm, mis oleks kasutatav erinevate kaliibrite ja moonadega ninguuendatavate lasketabelitega. Töö loomiseks kasutatakse Java 8 koos ...
 • Teadetetahvlite jõudlustestimine internetivalimiste kontekstis 

  Pagel, Marek (2017)
  Internetihääletamine (i-hääletamine) on hääletamisviis, mille puhul hääl liigub valija seadmest urni Interneti vahendusel. I-hääletamise süsteemide sagedaseks komponendiks on avalik teadetetahvel, kuhu registreeritud andmete ...
 • Programmeerimise õppematerjalide süstemaatiline kogumik veebikeskkonnas 

  Dreifeld, Madis (2017)
  Töö eesmärgiks on luua veebilehe lisa, kus saab näha teemade järgi struktureeritult olemasolevaid informaatika kursuseid, huvilaagreid ja õppematerjale. Õppematerjalide süstemaatilise kogumiku esitamiseks on kasutatud ...
 • Militaarsete rännakukolonnide marsruutimise optimeerimine 

  Tapo, Meelis (2017)
  Motoriseeritud rännakukolonnide optimeerimine on matemaatilise optimeerimise probleem, milles püütakse leida optimaalset marsruutimislahendust ja vastavat ajakava samaaegsetelt liikuvatele rännakukolonnidele. Käesolevas ...
 • Sõiduteekatte kvaliteedi tuvastamine aktseleromeetri andmeid kasutades 

  Kariler, Madis (2017)
  Nutiseadmed on muutunud igapäevaelu lahutamatuks osaks. Suurenev populaarsus, arvutusvõimsus ja erinevate sensorite olemasolu on avanud uusi võimalusi nutiseadmete kasutamiseks. Lisaks nutiseadmetele on tänapäeva ühiskonnas ...
 • Kantseliidi-ja paronüümituvastaja 

  Sõrmus, Kaarel (2017)
  Hea suhtlemise aluseks on üheselt mõistetav keel. Kantseliitliku keelekasutuse vältimine ja paronüümide ehk kergesti segi aetavate sõnade õigesti kasutamine muudab teksti selgemaks ja arusaadavamaks. Bakalaureusetöö eesmärk ...
 • Kontakti automatiseerimine ESTCube-2 missioonijuhtimissüsteemile 

  Liiv, Karel (2017)
  ESTCube-2 on Eesti Tudengisatelliidi Sihtasutuse satelliidi programm, mille eesmärgiks on tehnoloogiline testimine järgmiste missioonide tarbeks. Peale satelliidi orbiidile saatmist toimub suhtlemine satelliidiga maapealsete ...
 • Morfeemiteadlik sõnaosade segmenteerimine neuromasintõlke jaoks 

  Papli, Kaspar (2017)
  Hiljuti kasutusele võetud neuromasintõlge koos sõnaosade segmenteerimisega on saavutanud masintõlke süsteemidest parima tõlkekvaliteedi. Tihti kasutatav bait-paar kodeeringul (BPK) põhinev segmenteerimisalgoritm ei arvesta ...
 • Arduino LCD lauatennis 

  Vals, Alo (2017)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on kirjeldada Arduino LCD Lauatennise mängu programmeerimist. Töö esimeses peatükis antakse ülevaade loodavast mängust ning sarnastest riist- ja tarkvaralistest lahendustest. Teises ...
 • Murdkeele kirjakeelestamise metoodikad 

  Vapper, Silver (2017)
  Bakalaureusetöös keskenduti erinevatele võimalustele, kuidas saaks murdekeelseid tekste tõlkida eesti kirjakeele vormi. Selle eesmärk on muuta murdetekstid kergemini töödeldavateks. Katsetatud lahendusi oli kolm: murdekorpuse ...
 • Juhtmevaba vererõhumõõtja andmete kättesaamine ja andmebaasi lisamine 

  Bass, Anna (2017)
  Kõrgvererõhutõbi on tänapäeval üks häirivamaid terviseprobleeme, sest see võib põhjustada mitmeid ohtlikke haigusi ja isegi surma. Selle sümptomite kontrolli all hoidmiseks peaks vererõhku regulaarselt mõõtma ning teha ...
 • Eesti Wordneti visualiseerimine 

  Pankrašin, Elina (2017)
  Selle lõputöö eesmärk oli Eesti Wordneti sõnastiku visualiseerimine, kuna visualiseerimine võimaldab kasutajal paremini hoomata keerulist infot, kui see on esitatud graafide või graafikutena. Töö teoreetilises osas antakse ...
 • Tehisintellekti loomine käigupõhisele strateegiamängule L-put 

  Lass, Mattias (2017)
  Käigupõhised strateegiamängud on sellised strateegiamängud, milles mängijad langetavad otsuseid käikude kaupa. Need mängud pakuvad suurepärast võimalust rakendada erinevaid tehisintellektide jaoks mõeldud algoritme. Käesoleva ...
 • BrickPi võrdlus teiste robootikaplatvormidega 

  Mändla, Argo (2017)
  Töö tutvustab BrickPi robootika platvormi, mis sai alguse läbi ühisrahastus-projekti. BrickPi võimaldab kasutada LEGO Mindstorms EV3 ja LEGO Mindstorms NXT andureid ja mootoreid väljaspool nende tootjapoolset komplekti. ...

View more