2016 moodustas koos Matemaatilise Statistika Instituudiga Matemaatikaja Statistika Instituudi.

Collections in this community

Recent Submissions

 • The asymptotic distribution of the sample correlation coefficient 

  Rõkunova, Olga (Tartu Ülikool, 1997)
 • Järjestusvalik 

  Rajaleid, Kristiina (Tartu Ülikool, 2000)
 • Stabiilsete jaotuste parameetrite hindamine : magistritöö 

  Krutto, Annika (Tartu Ülikool, 2003)
 • Biruutvastavusseadus 

  Ahven, Anu (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Käesolevas bakalaureusetöös sõnastatakse biruutvastavusseadus ja esitatakse selle täielik detailne tõestus. Mainitud seadus seob neljanda astme kongruentside lahenduvuse üle Gaussi täisarvude ringi mooduli kujuga ...
 • Keemiliste reaktsioonide, südametöö ja häiritud liikumise modelleerimine programmiga Stella 

  Rammo, Marite (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Käesolevas bakalaureusetöös käsitletakse keemiliste reaktsioonide, südametöö ja häiritud liikumise mudeleid koos ülesannete püstituste ja lahendustega modelleerimisprogrammi Stella abil. Esitatud on ...
 • Permutatsioonikoodid ja allikakodeerimine 

  Visk, Kristo (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida permutatsioonikoodide ühest dekodeeritavust ja prefiksivabadust. Toome sisse permutatsioonikonstandi, permutatsiooni mustri ja kindlat tüüpi permutatsioonikoodide mustrivabaduse mõisted. ...
 • Pinged ja deformatsioonid plaatide teoorias 

  Must, Johannes (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Käesolevas bakalaureusetöös tutvutakse pideva keskkonna mehaanika aluste, plaatide ja koorikute põhimõistetega. Töö esimeses pooles defineeritakse pinged, siirded ja deformatsioonid koos tasakaaluvõrranditega, teises ...
 • Efficient multiplication in binary fields 

  Kuldmaa, Annabell (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  The thesis discusses the basics of efficient multiplication in finite fields, especially in binary fields. There are two broad approaches: polynomial representation and normal bases, used in software and hardware ...
 • Keskväärtusteoreemid ja nendega seotud funktsionaalvõrrandid 

  Rosenberg, Nele (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Käesolevas bakalaureusetöös esitatakse Lagrange'i, Fletti ja Pompeiu keskväärtusteoreemide teadaolevad tõestused ja rakendused ning selgitatakse nende geomeetrilist tähendust. Lagrange'i teoreemi puhul kirjeldatakse ...
 • Parajad poolrühmad 

  Lüsi, Iiris (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida teatud poolrühmi, mida me nimetame (paremalt või vasakult) parajateks. Need poolrühmad defineeritakse üle nende vaadeldavate polügoonide omaduste abil. Antakse tarvilik ja piisav ...
 • Arvjadade statistiline koonduvus 

  Kornis, Diana-Katry (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Bakalaureusetöö eesmärkideks on kirjeldada statistiliselt koonduvate ja I -koonduvate jadade omadusi ning võrrelda jadade statistilist koonduvust nende C -summeeruvusega. Leitakse tarvilik ja piisav tingimus jadade ...
 • Epideemia leviku matemaatilised mudelid 

  Melsas, Heleri (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Vaadeldav bakalaureusetöö annab ülevaate epideemia leviku modelleerimisest, selle juurde kuuluvatest mõistetest ja tähistustest ning erinevatest mudelitüüpidest. Töös on toodud erinevatele viiruse tüüpidele vastavad ...
 • Dünaamika ülesannete modelleerimine programmi Stella abil 

  Lääne, Kerttu (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Antud bakalaureusetöös käsitletakse dünaamika ülesandeid, mis põhinevad diferentsiaalvõrranditel ning mis muutuvad ajas. Töö põhineb kahel dünaamika ülesandel: keha viskamise ja allveelaeva sukeldumise ülesandel. ...
 • Lie algebroidid 

  Org, Riina (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Käesolevas magistritöös defineeritakse Lie algebroid ja tuuakse ka mõned näited. Enne Lie algebroidide mõiste andmist defineerime muutkonna ja räägime mitmemuutuja funktsiooni diferentseeruvusest. Edasises defineeritakse ...
 • Elastse tala staatika ja dünaamika 

  Lenbaum, Artur (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Töö esimeses peatükis defineeritakse siirde ja deformatsiooni mõisted ning tuuakse sisse üldistatud jõud. Samas tuletatakse ka diferentsiaalvõrrandid, mida peavad rahuldama üldistatud jõud. Teises peatükis ...
 • Normi säilitavate jätkude ühesus 

  Viil, Tauri (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Magistritöös tõestatakse omnibuss-teoreem, mis annab uusi samaväärseid tingimusi Banachi ruumi kinnise alamruumi totaalseks sileduseks. Samuti vaadeldakse normeeritud ruumide ranget kumerust ja siledust ning esitatakse ...
 • Laplace’i teisenduse kasutamine diferentsiaalvõrrandite lahendamisel 

  Laanemaa, Anna Marita (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Olgu funktsioon f määratud poollõigus [0, ∞). Funktsiooni f Laplace’i teisenduseks nimetatakse integraalteisendust kujul F (s) = Z ∞ 0 e −st f (t) dt. (1) Parameeter s on üldiselt kompleksarv, kuid käesolevas töös ...
 • n-Lie superalgebrad 

  Lätt, Priit (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Käesolevas magistritöös tuletame meelde mõned Lie algebrate teooria põhitõed ja vaatame selle klassikalise struktuuri üldistusi. Filippov konstrueeris artiklis [7] n-Lie algebra, kus binaarne kommutaator on asendatud ...
 • Diferentsiaalgeomeetria meetodite rakendused dünaamiliste süsteemide uurimisel 

  Ojaots, Margit (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Käesolev magistritöö põhineb J-M. Ginoux monograafias Differential Geometry Applied to Dynamical Systems [4] kirjeldatud ja artiklites [Diferential geometry and mechanics: Applications to Chaotic Dynamical Systems [5], ...
 • Diameter 2 properties 

  Langemets, Johann (Tartu Ülikool, 2015-05-19)
  The thesis consists of a preliminary part and a main part, which has been organized as follows. Chapter 1 contains an introduction, where we explain our motivation and the goal of the thesis, and present a brief overview ...

View more