Now showing items 1-20 of 639

  • Tolmani–Oppenheimeri–Volkovi võrrandi numbriline uurimine 

   Tomson, Jaanus (Tartu Ülikool, 2022)
   Antud töös vaatleme Tolmani-Oppenheimeri-Volkovi võrrandit, sellega seonduvaid klassikalise mehaanika valemeid ning mitmeid olekuvõrrandeid, mida rakendame Tolmani-Oppenheimeri-Volkovi võrrandi numbriliseks lahendamiseks. ...
  • Õpioskuste kasutamine matemaatika õppimisel ja nende integreerimine õppematerjalidesse üks-ja hulkliikmete õppimise näitel 

   Mehik, Allar (Tartu Ülikool, 2022)
   Õpioskuste kasutamine matemaatika õppimisel ja nende integreerimine õppematerjalidesse üks- ja hulkliikmete õppimise näitel On selgitatud välja, et koolide keskendumine elukestvale õppele kasvatab õpilastest ennastjuhtivad ...
  • abc-hüpoteesist ja selle järeldustest 

   Aruväli, Jon Hendrik (Tartu Ülikool, 2022)
   Bakalaureusetöös antakse ülevaade abc-hüpoteesist ning sellega seotud järeldustest, mis sisaldavad mitmeid teisi tuntuid tulemusi ja lahtiseid küsimusi. Lisaks abc-hüpoteesi sõnastamisele, tuuakse välja abc-hüpoteesi ...
  • Jõustamismeetod: kontiinumihüpoteesi sõltumatus ZFC-hulgateooriast 

   Born, Rasmus (Tartu Ülikool, 2023)
   Hulgateoorias kutsutakse kontiinumihüpoteesiks väidet, et ei leidu hulka, mille võimsus oleks rangelt naturaalarvuhulga ning selle potentshulga võimsuste vahepeal. Matemaatik Paul J. Coheni poolt 1963. aastal leiutatud ...
  • Lipschitzi funktsioonide jätkamine 

   Kallikivi, Kristjan (Tartu Ülikool, 2023)
   Aastal 1934 tõestasid E. J. McShane ja H. Whitney teineteisest sõltumatult, et meetrilise ruumi alamhulgal tegutsevat Lipschitzi funktsiooni saab alati jätkata Lipschitzi funktsiooniks tervele ruumile säilitades tema ...
  • CAPM model and its extensions: an overview and applications 

   Forouzandeh, Masoumeh (2022)
   The thesis examines the validity of the Capital Asset Pricing Model (CAPM). CAPM includes components to quantify the systematic risk of assets/portfolios and evaluate the performance of assets concerning the related market. ...
  • Measures to assess the discriminatory power of loss given default models 

   Visk, Kristo (2022)
   The purpose of this master’s thesis is to explore measures that can be used to assess the discriminatory power of loss given default models, which are used for the quantification of unexpected losses by financial institutions. ...
  • Bayesi segumudelid tiheduse hindamiseks 

   Raihhelgauz, Mikael (2022)
   Magistritöö eesmärk on tutvustada levinumaid Bayesi segumudeleid ja vastavaid Gibbsi valikul põhinevaid meetodeid tiheduse ligikaudseks hindamiseks.Samuti illustreeritakse meetodite tööd arvutisimulatsioonide abil.
  • Covid andmete põhjal SIR mudeli koostamine 

   Sutt, Armand (2022)
   Covid-19 puhangust inspireerituna sooviti uurida SIR-mudeli (nakatumata, nakatunud, tervenenud) kasutamist Covid-19 ja teiste viirushaiguste levikul. Selleks loodi kõigepealt lihtsakoeline diskreetse ajaga mudel, mille ...
  • Lipschitzi-vaba ruumi peaaegu ruudu omadused 

   Kaasik, Jaan Kristjan (Tartu Ülikool, 2022)
   Magistritöös tõestatakse, et Lipschitzi-vaba ruum F(M) on lokaalse peaaegu ruudu omadusega parajasti siis, kui meetriline ruum M on liinkaugusega ruum. Lisaks näidatakse, et mittetriviaalne Lipschitzi-vaba ruum ei ole ...
  • Bishop–Phelpsi ja Bishop–Phelps–Bollobáse tüüpi teoreemid operaatorite jaoks 

   Kirme, Jaagup (Tartu Ülikool, 2022)
   Magistritöös vaadeldakse Bishop–Phelpsi ja Bishop–Phelps–Bollobáse tüüpi teoreeme operaatorite jaoks. Toetudes M. Acosta 2019. a ülevaateartiklile, esitatakse olulisemad tulemused selles vallas. Üksikasjalikult kirjutatakse ...
  • Matemaatikaõpetajate kogemused erinevate e-õppevarade kasutamisel 

   Rauman, Merilin (Tartu Ülikool, 2022)
   E-õppevara kasutamist peetakse õppetöös oluliseks, sest see aitab suurendada õpilaste õpimotivatsiooni ning valmistab õpilasi ette tehnoloogiarikkas keskkonnas elama. E-õppevara võimaldab õpetamist ja õppimist jätkata ka ...
  • Andmebaaside kursuse lugemismaterjali loomine 

   Roo, Margus (Tartu Ülikool, 2022)
   Magistritöö eesmärk oli luua õppematerjal Tartu Ülikoolis õpetatavale kursusele “Andmebaasid”, mis toetaks üliõpilast ümberpööratud klassiruumi keskkonnas. Magistritöö alguses püstitati kaks uurimisküsimust – kuidas luua ...
  • Viimsi Gümnaasiumi projekt „Matemaatika 2.0“ ja selle mõju õpilaste uskumustele ja õpiharjumustele matemaatikas 

   Kippar, Kerstin (Tartu Ülikool, 2022)
   Matemaatika õppimisel ei ole olulised ainult protseduurilised ja faktiteadmised, vaid õpilaste uskumused ja õpiharjumused. Nendest teadlik olemine aitab õpetajatel matemaatika õpet tõhusamalt planeerida. Magistritöö ...
  • Lineaarvõrrandisüsteemide õppimiseks õppematerjalide loomine ning õpetajate ja õpilaste tagasiside loodud õppematerjalidele 

   Lillemets, Kelina (Tartu Ülikool, 2022)
   Algebra on õpilastele üks probleemsemaid teemasid. Üheks algebra alateemaks on lineaarvõrrandisüsteemid, millest õpilastel on raske aru saada. Eestikeelseid lineaarvõrrandisüsteemide õppimist toetavaid digitaalseid ...
  • VR elementidega tund 

   Press, Janek (Tartu Ülikool, 2022)
   Selles uurimustöös loodi intervjuude ja teooria põhjal nõuded ja neile vastav virtuaalreaalsuse süsteem, mida järgnevalt katsetati matemaatika tunnis loendamise ja elementide arvu hindamise õpetamisel. 1-3 minutiliste VR ...
  • Kvantaalide laiendid 

   Luhaäär, Urmas (Tartu Ülikool, 2022)
   Antud bakalaureusetöös uurime kvantaalide laiendeid. Tõestame kolm põhitulemust. Esiteks kui meil on mingi faktoriseeruv kvantaal Q, siis mistahes maatrikskvantaal üle Q on Q laiend. Teiseks mistahes ühikuga Reesi ...
  • On unequal data demand private information retrieval codes 

   Puškin, Martin (Tartu Ülikool, 2022)
   A t-PIR code allows the recovery of an encoded data symbol from each of t disjoint collections of code word symbols. We consider a generalization where some data symbols are in higher demand than other data symbols. We ...
  • Suboptimaalsed meetodid jadade sarnasuse võrdlemiseks kahetähelise tähestiku puhul 

   Vimm, Kristjan (Tartu Ülikool, 2022)
   Töös kirjeldatakse ja võrreldakse kolme suboptimaalset meetodit jadade joondamiseks ja nende sarnasuse mõõtmiseks kahetähelise tähestiku puhul. Defineeritakse joondus, skoor, pikim ühisjada, lõpmatute jadade sõltumatus ja ...