Kuni 2015 Matemaatilise statistika intituut

Teilbereiche in diesem Bereich

Sammlungen in diesem Bereich

Neueste Zugänge

 • Lipschitzi-vaba ruumi peaaegu ruudu omadused 

  Kaasik, Jaan Kristjan (Tartu Ülikool, 2022)
  Magistritöös tõestatakse, et Lipschitzi-vaba ruum F(M) on lokaalse peaaegu ruudu omadusega parajasti siis, kui meetriline ruum M on liinkaugusega ruum. Lisaks näidatakse, et mittetriviaalne Lipschitzi-vaba ruum ei ole ...
 • Bishop–Phelpsi ja Bishop–Phelps–Bollobáse tüüpi teoreemid operaatorite jaoks 

  Kirme, Jaagup (Tartu Ülikool, 2022)
  Magistritöös vaadeldakse Bishop–Phelpsi ja Bishop–Phelps–Bollobáse tüüpi teoreeme operaatorite jaoks. Toetudes M. Acosta 2019. a ülevaateartiklile, esitatakse olulisemad tulemused selles vallas. Üksikasjalikult kirjutatakse ...
 • Matemaatikaõpetajate kogemused erinevate e-õppevarade kasutamisel 

  Rauman, Merilin (Tartu Ülikool, 2022)
  E-õppevara kasutamist peetakse õppetöös oluliseks, sest see aitab suurendada õpilaste õpimotivatsiooni ning valmistab õpilasi ette tehnoloogiarikkas keskkonnas elama. E-õppevara võimaldab õpetamist ja õppimist jätkata ka ...
 • Andmebaaside kursuse lugemismaterjali loomine 

  Roo, Margus (Tartu Ülikool, 2022)
  Magistritöö eesmärk oli luua õppematerjal Tartu Ülikoolis õpetatavale kursusele “Andmebaasid”, mis toetaks üliõpilast ümberpööratud klassiruumi keskkonnas. Magistritöö alguses püstitati kaks uurimisküsimust – kuidas luua ...
 • Viimsi Gümnaasiumi projekt „Matemaatika 2.0“ ja selle mõju õpilaste uskumustele ja õpiharjumustele matemaatikas 

  Kippar, Kerstin (Tartu Ülikool, 2022)
  Matemaatika õppimisel ei ole olulised ainult protseduurilised ja faktiteadmised, vaid õpilaste uskumused ja õpiharjumused. Nendest teadlik olemine aitab õpetajatel matemaatika õpet tõhusamalt planeerida. Magistritöö ...
 • Lineaarvõrrandisüsteemide õppimiseks õppematerjalide loomine ning õpetajate ja õpilaste tagasiside loodud õppematerjalidele 

  Lillemets, Kelina (Tartu Ülikool, 2022)
  Algebra on õpilastele üks probleemsemaid teemasid. Üheks algebra alateemaks on lineaarvõrrandisüsteemid, millest õpilastel on raske aru saada. Eestikeelseid lineaarvõrrandisüsteemide õppimist toetavaid digitaalseid ...
 • VR elementidega tund 

  Press, Janek (Tartu Ülikool, 2022)
  Selles uurimustöös loodi intervjuude ja teooria põhjal nõuded ja neile vastav virtuaalreaalsuse süsteem, mida järgnevalt katsetati matemaatika tunnis loendamise ja elementide arvu hindamise õpetamisel. 1-3 minutiliste VR ...
 • Kvantaalide laiendid 

  Luhaäär, Urmas (Tartu Ülikool, 2022)
  Antud bakalaureusetöös uurime kvantaalide laiendeid. Tõestame kolm põhitulemust. Esiteks kui meil on mingi faktoriseeruv kvantaal Q, siis mistahes maatrikskvantaal üle Q on Q laiend. Teiseks mistahes ühikuga Reesi ...
 • On unequal data demand private information retrieval codes 

  Puškin, Martin (Tartu Ülikool, 2022)
  A t-PIR code allows the recovery of an encoded data symbol from each of t disjoint collections of code word symbols. We consider a generalization where some data symbols are in higher demand than other data symbols. We ...
 • Suboptimaalsed meetodid jadade sarnasuse võrdlemiseks kahetähelise tähestiku puhul 

  Vimm, Kristjan (Tartu Ülikool, 2022)
  Töös kirjeldatakse ja võrreldakse kolme suboptimaalset meetodit jadade joondamiseks ja nende sarnasuse mõõtmiseks kahetähelise tähestiku puhul. Defineeritakse joondus, skoor, pikim ühisjada, lõpmatute jadade sõltumatus ja ...
 • Möbiuse funktsioonid intsidentsusalgebrates 

  Kirss, Johanna Maria (Tartu Ülikool, 2022)
  Käesolevas bakalaureusetöös tutvustatakse Möbiuse funktsioone ning kirjeldatakse valemit nende leidmiseks teatud tingimusi täitvas konvolutsioonialgebras. Valemi kasutust demonstreeritakse, leides Möbiuse funktsioonid ...
 • Osaliste polügoonide tensorkorrutis 

  Saarse, Heleen (Tartu Ülikool, 2022)
  Käesolevas bakalaureusetöös uuritakse osalisi polügoone üle poolrühmade ja nende tensorkorrutist ning selle omadusi. Töös defineeritakse nii vasak- ja parempoolsed osalised polügoonid kui bipolügoonid ning nende homomorfismid. ...
 • Gravitatsiooniline kolme keha ülesanne ja mõned selle erilahendid 

  Külaots, Erki (Tartu Ülikool, 2022)
  Selles töös tutvume Newtoni teise ja kolmanda seadusega ning gravitatsiooniseadusega. Tuletame nendest jäävuse seaduseid. Püstitame Kepleri ülesande ning kahe, kolme ja N keha ülesanded. Lõpuks uurime nende lahendeid: ...
 • Plasticity of the unit ball of a strictly convex Banach space 

  Saad, Deivid (Tartu Ülikool, 2022)
  The aim of this thesis is to provide details for the proof of plasticity of the unit ball of a strictly convex Banach space presented by B. Cascales, V. Kadets, J. Orihuela, and E. J. Wingler in 2016.
 • Creating prediction models for cervical cancer forecasting 

  Jerina, Valerija (2022)
  The aim of this bachelor’s thesis is to create prediction models for cervical cancer (ICD-10 C53) and pre-cancerous condition (ICD-10 R87.613) forecasting. The analysis is based on health data of 10% of Estonian population ...
 • Modeling complex seasonalities 

  Adedokun, Abdul-Baaki Dolapo (2022)
  Time series data are sometimes affected by multiple cycles of different lengths. There can be a weekly cycle (better sales on Fridays), a monthly pattern (better sales at the beginning of the month as people have more cash ...
 • Option pricing using stochastic volatility models 

  Haske, Joseph Lyle (2022)
  The purpose of this thesis is to explore stochastic volatility models to price American and European options. The two methods used are both based on a quadrinomial tree, but the first uses an Ornstein-Uhlenbeck process and ...
 • Hospitaliseerimise riski prognoosimine krooniliste haigustega patsientidel 

  Kilgi, Kadi (2022)
  Käesoleva magistritöö eesmärk on eelmise aasta riskipatsientide raviarvete andmeid kasutades prognoosida järgmisel aastal välditavat hospitaliseerimist vajavad patsiendid. Riskipatsiendiks loetakse krooniliselt haiget ...
 • Pseudovaatluste kasutamine elukestusanalüüsis liiklusõnnetuste ravikulude hüvitamise näitel 

  Kuum, Kadi-Liis (2022)
  Magistritöö eesärk on tutvustada pseudovaatluste kasutamist elukestusanalüüsis. Pseudovaatlused on jackknife meetodil arvutatud hinnangud üleelamistõenäosusele, mis näitavad ühe vaatluse mõju valimi keskmisele, võttes ...
 • Krediidiriski hindamine valdavalt kategoriaalsete andmete põhjal 

  Pajumets, Annela (2022)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks on välja selgitada otstarbekad meetodid krediidiriski hindamiseks, kui argumenttunnused on valdavalt kategoriaalsed. Töös võrreldakse nelja erinevat prognoosimudelit – logistilist regressiooni, ...

View more