Recent Submissions

 • Kuuse- ja männienamusega laanemetsade võrdlus Järvseljal 

  Udumäe, Liis (Tartu Ülikool, 2009)
 • Klonaalsete taimede käitumine heterogeenses keskkonnas 

  Võsu, Mariliis (Tartu Ülikool, 2009)
 • Ilmastikutingimuste mõju hariliku kuuse tüve kasvudünaamikale 

  Reinthal, Taavi (Tartu Ülikool, 2021)
  Harilik kuusk (Picea abies (L.) H. Karst.) on üks levinuim okaspuuliik Eestis ja Euroopas. Globaalne soojenemine põhjustab temperatuuri ja sademete muutusi kogu kuuse areaali piires. Bakalaureusetöö eesmärk on anda ...
 • Odra- ja kaerataimede juurte toodangu mõju saagikusele 

  Annusver, Mihkel (Tartu Ülikool, 2021)
  Juured on põllukultuuride puhul väheuuritud teema. Kuigi on olemas üksikuid näiteid aretusprogrammidest, kus on üritatud juuri aretada, pole need laialdasse kasutusse jõudnud. Ka professionaalsed taimearetajad teavad ...
 • Varakult lahknenud seenerühma Basal clone group 2 visualiseerimine CARD-FISH metoodikaga 

  Suija, Mihkel (Tartu Ülikool, 2021)
  Bakalaureusetöö teoreetilise osa eesmärk oli anda ülevaade varakult lahknenud seente taksonitest, nende ökoloogilisest rollist ja nende uurimiseks kasutatavatest meetoditest. Töö eksperimentaalse osa eesmärk oli välja ...
 • Taimede morfoloogilise plastilisuse mõju taimekoosluse mitmekesisusele: kitkumiskatse Laelatu puisniidul 

  Puura, Laura (Tartu Ülikool, 2021)
  Taimede võime olla plastiline ehk vastata keskkonnamuutustele oma fenotüübi muutmisega annab neile võimaluse liikuda kaasa keskkonnaga samas ise täielikult paigal püsides. Plastiline muutus on morfoloogiline, kui selle ...
 • Maastike taastamine 

  Kambrimäe, Elina (Tartu Ülikool, 2021)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on anda ülevaade peamistest maastike taastamise põhimõtetest ja meetoditest. Maastike taastamine on vajalik, kuna inimtegevuse mõju loodusele on suurenenud intensiivsema majandustegevuse tõttu. ...
 • Kliimamuutuste mõjud meie vööndi olulisematele lehtpuudele 

  Brodski, Mihhail (Tartu Ülikool, 2021)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on anda ülevaade sellest, kuidas lähitulevikuks ennustatavad kliimamuutused (temperatuuri, atmosfääri suhtelise õhuniiskuse ja CO2 sisalduse tõusmine) mõjutavad meie kliimavööndi enamlevinuid ...
 • Abstsiishappe mõju hariliku müürlooga (Arabidopsis thaliana) õhulõhede arengule 

  Väiku, Marie Helen (Tartu Ülikool, 2021)
  Õhulõhed on väikesed avaused taimelehtede pinnal, mida kaudu toimub taimedel gaasivahetus väliskeskkonnaga. Abstsiishape (ABA) on taimehormoon, mis muuhulgas osaleb taimede õhulõhede sulgemises ja õhulõhede arengu ...
 • Kaldataimestik kui dünaamiline ökoton: tähtsus ja Eesti floora kirjeldus 

  Kara, Eliise (Tartu Ülikool, 2020)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on kirjeldada maismaa ja mageveekogude piiril asuvat siirdeala kui ökotoni ning koostada ülevaade Eesti looduslike jõgede ja järvede kallastel kasvavatest taimeliikidest. Töö teroreetilises osas ...
 • Siseruumide mikroorganismide mitmekesisus ja nende võimalikud mõjud elanikele 

  Vainola, Hyrr Innokent (Tartu Ülikool, 2020)
  Seoses linnastumisega on prevalveerivale positsioonile tõusnud siseruumide tingimused. Üldiselt stabiilset sisekeskkonda mõjutavad mitmed füüsikalised faktorid, hoonete iseärasused ning sealsed asukad, mis kõik omavad ...
 • Arbuskulaarset mükoriisat soodustavad põllumajandusviisid 

  Solnik, Kaia (Tartu Ülikool, 2020)
  Käesolev töö annab referatiivse ülevaate arbuskulaarse mükoriisa mõjust põllukultuuride kasvule ja kohasusele ning põllumajanduspraktikate mõjust arbuskulaarse mükoriisa moodustumisele. Eesmärgiks on leida viise jätkusuutlikumaks ...
 • Puiduseente viljakehade interpreteerimise võimalused looduskaitses 

  Tomak, Kaisa Triin (Tartu Ülikool, 2020)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli kirjeldada erinevaid puiduseente viljakehade teket mõjutavaid aspekte ja selgitada, mida näitavad erinevate seente viljakehad looduskaitse kontekstis. Töös antakse ülevaade erinevatest ...
 • Bakterid samblike sees ja ümber 

  Kasyanova, Polina (Tartu Ülikool, 2020)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on välja tuua samblike ja bakterite omavahelised seosed. Anda ülevaade bakterite funktsioonidest, mitmekesisusest ning paiknemisest samblikutallusel. Kirjeldatakse bakterikoosluste erinevusi ...
 • Arbuskulaarse mükoriisa roll taimede stressitaluvuses 

  Sui, Simone (Tartu Ülikool, 2020)
  Enamik maismaataimi on arbuskulaarmükoriissed. Arbuskulaarne mükoriisa on sümbioos taimejuure ja krohmseente (Glomeromycotina) vahel ning omab üliolulist rolli taimede toitainete kättesaadavuses ja omastamises. Lisaks on ...
 • Puittaimede maksimaalset kõrgust määravad faktorid 

  Mearu, Violetta (Tartu Ülikool, 2020)
  Puud kasvavad kõrgeks seal, kus ressursse on rikkalikult ja stressoreid vähe. Kui kõrgeks aga üks puu võib kasvada ning mis on puu maksimaalset kõrgust määravad biofüüsikalised faktorid ei ole veel täpselt teada. Käesolevas ...
 • Soontagana rahvuspargi planeerimine 

  Annerviek, Andri (Tartu Ülikool, 2020)
  Antud töö eesmärgiks on anda ülevaade Pärnu maakonda jääva Soontagana piirkonna omapärastest väärtustest. Kirjandusülevaate osa tutvustab vaadeldava piirkonna ajalooliskultuurilist ning looduslikku tausta. Sellele järgneb ...
 • Niidu taimekoosluste looduslikku taastumist mõjutavad tegurid 

  Suurmets, Linda (Tartu Ülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö eesmärk oli selgitada, kuidas keskkonnatingimused, maastiku struktuur, mulla seemnepank, liigifond ja geneetilised faktorid mõjutavad niidu taimekoosluste iseeneslikku taastumist. Uurimistöö esimene pool ...
 • Hõimuvalik taimedel 

  Tonevitskaja, Anna (Tartu Ülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö teoreetilise osa eesmärk oli anda ülevaade hõimuvalikust taimedel ning katseliselt uurida eri geneetiliste distantsidega ökotüüpe kasvu ja konkurentsiolusid harilikul müürloogal (Arabidopsis thaliana). Selle ...

View more