Now showing items 21-40 of 484

  • Eesti Noored 2003 

   Ariko Marketing (Ariko Marketing, 2003)
   Käesolev uuring viidi läbi multiklientsena juulis-augustis 2003 ning selle peamiseks eesmärgiks on kirjeldada Eesti noorte tarbimiskäitumise põhijooni ning selle taustaks olevate väärtuste ja hoiakute kompleksi. Käesolev ...
  • Eesti oskuskeelekorralduse seisund 

   Erelt, Tiiu; Tavast, Arvi (Eesti Terminoloogia Ühing, 2003)
   Eesti oskuskeelekorralduse seisundi uuringu eesmärk on anda ülevaade eesti oskuskeele senisest praktilisest korraldamisest, selle teoreetilistest käsitlustest, valminud oskussõnastikest ja edasistest tööplaanidest. Lisaks ...
  • Kogemus kogu eluks?! 

   MTÜ Eesti Noorsoo Instituut (Archimedes, 2003)
   "Programmi Euroopa Noored tulemuste ning mõju analüüs Eestis aastatel 2000-2002" põhineb suures osas Euroopa Komisjoni tarbeks koostatud programmi Euroopa Noored mõju vahearuandel, mille teostas MTÜ Eesti Noorsoo Instituut, ...
  • Eesti kirjakeele kasutusalad ja nende seisund - teadus ja kõrgharidus 

   Kern, Katrin (Tartu Ülikool, 2003)
   Käesoleva uurimuse eesmärk on uurida eesti kirjakeele kasutust kõrghariduses ja teaduses. Eesti keele erilisus peitub omakeelses kõrghariduses ja teaduses. Euroopas on aga kõrghariduses aina enam suund rahvusvahelistumisele, ...
  • Pilootuuring kutseõppeasutuste I kursuse õpilaste matemaatika teadmistest ja oskustest 

   Tooding, Liina-Mai; Rämson, Anne-Liis (2003)
   Käesolevas analüüsis esitatakse üldülevaade 2003. aasta sügisel Eesti kutseõppeasutustes läbi viidud matemaatikateadmiste testi tulemustest. Et test koosnes põhikooli 2003. aasta matemaatikaeksami ülesannetest, siis on ...
  • Pilootuuring kutseõppeasutuste I kursuse õpilaste eesti keele teadmistest ja oskustest 

   Maanso, Viivi (2003)
   Saamaks ülevaadet 2003. aasta sügisel eri valdkondade kutseõppeasutustesse õppima asunud noorte teadmistest ja oskustest, käivitas Haridus- ja Teadusministeerium pilootuuringu, mille läbiviijaks määrati Riiklik Eksami- ja ...
  • IKT ja Eesti koolikultuur 

   Marandi, Triin; Luik, Piret; Laanpere, Mart; Adojaan, Kristjan; Uibu, Krista (Tartu ÜlikoolTallinna Pedagoogikaülikool, 2003)
   Uurimuse käigus otsiti vastuseid järgmistele küsimustele: 1) Millised on erinevused õpetajate diskursustes (IKT kasutamise eesmärgid ja põhjused, sellest tulenev kasu, sellega seonduvad probleemid ja ohud)? 2) Milline ...
  • Assessment of the Estonian Research Development Technology and Innovation Funding System 

   Nedeva, Maria; Georghiou, Luke (2003)
   The objectives of the assessment of the RDTI funding system in Estonia as specified by the Terms of Reference are as follows: 1) to conduct a review of the current R&D funding system in Estonia; 2) to review the ...
  • Eesti keele tehnoloogilised ressursid ja vahendid 

   Muischnek, Kadri; Orav, Heili; Kaalep, Heiki-Jaan; Õim, Haldur (Eesti Keele Sihtasutus, 2003)
   Eesti keele arendamise strateegia siinse lisa eesmärgiks on esitada analüütiline ülevaade keeletehnoloogia nimetatud põhivaldkondadest, nende praegusest seisundist maailmas ja Eestis, ning sellest lähtudes osutada, missuguseid ...
  • Noortelaagrite programmide uuringu aruanne 

   Kõiv, Kersti (Haridus- ja Teadusministeerium, 2003)
   Küsitlus viidi läbi laste, lastevanemate, laagri- ja programmijuhtide ning kasvatajate hulgas. Ankeedid, mille alusel küsitlus toimus olid nii eesti- kui venekeelsed. Eesmärk oli laste käest teada saada kuivõrd on nad ...
  • Ülevaade kutsehariduse- ja tööturuteemalistest uuringutest Eestis 

   Jõgi, Katrin; Kask, Maris (InnoveKutsehariduse Seirekeskus, 2003)
   Eestis puudub hetkel organisatsioon, mis tegeleks (kutse)haridusalaste uuringutega, kogudes, säilitades ja kooskõlastades vastavat informatsiooni, kuigi vajadus sellise asutuse järele on vägagi suur vältimaks vähemalt ...
  • Spordiehitised ja liikumispaigad Eestis 

   Noormets, Joe; Paju, Kalju; Undusk, Riin (Eesti Sporditeabe Sihtasutus, 2003)
   Käesolevas töös on püütud teha algust spordibaaside andmestiku analüüsiga, eeskätt baaside läbilaskevõimet diferentseeritult aluseks võttes ja elanike sportlikke liikumiseelistusi arvestades. Uurimus peaks andma põhimõttelise ...
  • Õpilaskodud, nende moodustamise ja funktsioneerimisega seotud probleemid 

   Tiko, Anne (2003)
   Tänases Eesti ühiskonnas on tekkinud ja süvenenud mitmed sotsiaalprobleemid nagu vaesus, töötus, abitus, mille mõju ulatub ka kooli. Kui kodu ei tule toime, on lapsel väga raske olla koolis edukas. Selline laps pole reeglina ...
  • Kutseõppeasutuste võrgu korraldamine lähtuvalt regionaalsest spetsialiseerumisest 

   Annus, Tiina; Jauhiainen, Jussi S.; Jõgi, Katrin; Kliimask, Jaak (PRAXIS, 2003)
   Uuringu eesmärgiks oli, toetudes haridussüsteemi ja regionaalse arengu taustaanalüüsile, töötada välja võimalikud mudelid kutseõppeasutuste võrgu optimaalseks ümberkorraldamiseks kaasates Euroopa Liidu tõukefondide vahendeid ...
  • Eesti kirjakeele seisund eesti koolis 

   Raik, Margit (Tallinna Pedagoogikaülikool, 2003)
   Käesolev teema – eesti kirjakeele seisund eesti koolis - on üks allteemadest suurema kirjakeele uurimise projekti raames, mis omakorda on alles eeltöö eesti kirjakeele arendamise strateegia väljatöötamisele. Praegu ...
  • Eesti sotsiolektide seisund 

   Hennoste, Tiit (Tartu Ülikool, 2003)
   Käesolev ülevaade kõneleb eesti keele sotsiolektidest. Ülevaate esimeses osas kirjeldatakse sotsiolektide ja nende uurimise üldpildi, peatudes sotsiolektide uurimustele ja nende tulemustele maailmas, keskendudes peamiselt ...
  • Koolivalmiduse ning 1. klassi õpilase arengu jälgimise pilootuuringu II osa analüüs 

   Kikas, Eve; Häidkind, Pille (2004)
   2003. aasta sügisel viis Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse õppekavade osakond koostöös üleriigilise alushariduse ning algõpetuse nõukogu, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tartu Ülikooli Õppekava Arenduskeskusega ...
  • Kokkuvõte ajalooõpetajate küsitlusest 

   Oja, M; Varik, M (2004)
   Koos 2004. aasta ajaloo riigieksamitöödega saadeti ajalooõpetajatele küsimustik, et saada tagasisidet ajaloo ainekava, õppekirjanduse ja õppetegevuse kohta. REKKi tagastati 205 täidetud ankeeti.
  • Üldhariduskoolide huvijuhtide staatuse ja koolitusvajaduste uuring 

   Jõe, Heili (Eesti Noorsootöö Instituut, 2004)
   Huvijuht on koolis isik, kes tihti satub tulejoonele õpilaste ja õpetajate vahel ning peab olema samal ajal nii pedagoog ja kolleeg kui psühholoog ja nõustaja. Huvijuhi tegevuse edukus koolis sõltub sellest, kuivõrd ta ...
  • Kehalise kasvatuse õpetamise võimalikkusest Eesti koolides 

   Anonymous (Eesti Kehalise Kasvatuse Liit MTÜ, 2004)
   Käesoleva töö eesmärgiks on kaardistada kehalise kasvatuse kui aineõpetuse olukord Eesti koolides ning saadud tulemuste põhjal määratleda aineõpetuse tugevused ja kitsaskohad ning hinnata kehalise kasvatuse korralduse ...