Now showing items 1-20 of 484

  • Eesti keel vene koolis I: Eesti keele õpetamine vene üldhariduskoolis 

   Vare, Silvi (2001)
   Käesoleva uurimuse ülesandeks on anda ülevaade sellest, milline on eesti kirjakeele seisund vene üldhariduskoolis 2001. aastal. Töö jaguneb kaheks põhiosaks. Esimeses osas kirjeldatakse vene üldhariduskooli keelelist ...
  • Eesti kirjakeele kasutusalad ja nende seisund - reklaamikeel 

   Bobõlski (Õunapuu), Reet (Tallinna Ülikool, 2002)
   Reklaami on defineeritud erinevates reklaamiteoreetilistes väljaannetes mitmeti, reklaamiseadus annab järgmise definitsiooni: Reklaam on teave, mis avalikustatakse toodete või teenuste müügi suurendamise, ürituse või koha ...
  • Eesti kirjakeele kasutusalad ja nende seisund - ajakirjandus ja meelelahutus 

   Kasik, Reet (Tartu Ülikool, 2002)
   Uurimuse põhieesmärk on kirjeldada ajakirjanduses ja meelelahutuses kasutatava kirjakeele kvaliteeti, teha kokkuvõtted ning töötada välja järeldused ja soovitused eesti kirjakeele arendamise strateegia koostamiseks. Uurimuse ...
  • Eesti viipekeele seisundikirjeldus 

   Laiapea, Vahur; Miljan, Merilin; Toom, Regina; Sutrop, Urmas (Eesti Keele Instituut, 2002)
   Kuna eesti viipekeel on Eesti territooriumil elavate kurtide seas tekkinud ning kasutatav loomulik keel, antakse käesoleva tööga lühiülevaade eesti viipekeele kasutajaskonnast ja selle kujunemisest.
  • Lõuna-Eesti ettevõtete tööjõuvajadus 

   Kliimask, Jaak (Sihtasutus Eesti Kutsehariduse Reform Hariduse ja Tööhõive Seirekeskus, 2002)
   Lõuna-Eesti tööjõu ja oskuste auditi näol on tegemist piirkonna tööjõuvaldkonna hetkeolukorra ja vajaduste fikseerimise ja hinnangute andmisega, sh prioriteetsete majandusharude lõikes. Auditi eesmärgiks on uurida, kuidas ...
  • Põhikoolist väljalangevus- kus me oleme täna ja mis saab homme? 

   Nassar, Kristi; Rebane, Epp; Küttis, Kalle; Kitsing, Maie (2002)
   Põhihariduse probleemid – eriti koolikohustuse täitmine, põhikoolist väljalangemine ning klassikursuse kordamine, põhihariduse jõukohasus -- on viimasel ajal üha päevakajalisemaks muutunud. Eri aspektidele on tähelepanu ...
  • Eesti kirjakeele kasutusalad ja nende seisund - pangandus 

   Raadik, Maire (Eesti Keele Instituut, 2002)
   Panganduskeele uuring aastatel 2001–2002 on osa eesti kirjakeele kasutusalade ja nende seisundi uuringust, mis on eeltööks 2003. aastal valmivale eesti kirjakeele arendamise strateegiale. Siinse uuringuga on seotud 2002. ...
  • Information Collection on the Situation of VET Teachers and Trainers in Candidate Countries 

   Foundation VET reform in Estonia / Estonian National Observatory (Sihtasutus Eesti Kutsehariduse Reform Hariduse ja Tööhõive Seirekeskus, 2002)
   Currently there are two main categories of teachers in VET schools – VET teachers and teachers of general education subjects. The former status of two different kinds of VET teachers – the professional subject teacher, ...
  • Alaealiste komisjonide 2001. aasta tegevuse analüüs 

   Haridus- ja Teadusministeerium (Haridus- ja Teadusministeerium, 2002)
   Alaealiste komisjonide töökorralduse alused ja pädevus on määratud “Alaealise mõjutusvahendite seaduses”. Seadusest tulenevalt moodustatakse alaealiste komisjon maakonnas maavanema korraldusega või kohaliku omavalitsuse ...
  • Gümnaasiumide varustatus õpikutega 

   Kurel, Vaike; Zonina, Olga (2002)
   Käesoleva uuringu eesmärgiks on välja selgitada gümnaasiumide varustatus kohustuslike kursuste õpetamiseks vajalike õpikutega.
  • Nimekorralduse analüüs 

   Alender, Eve; Henno, Kairit; Hussar, Annika; Päll, Peeter; Saar, Evar (Eesti Keele Instituut, 2002)
   Nimekorraldust käsitatakse tavaliselt keelekorralduse allosana, ent võrreldes üldise keelekorraldusega on tal mitmeid erijooni: a) nimekorralduses on tähtsam osa mitmesugustel juriidilistel aspektidel, kuivõrd paljusid ...
  • Eesti keel vene koolis II: Eesti keele kasutamine vene üldhariduskoolis 

   Vare, Silvi (2002)
   Töö eesmärgiks on saada ülevaade sellest, millises ulatuses kasutatakse eesti keelt, kui riigikeelt vene üldhariduskoolis asjaajamis- ja teabekeelena ning kas praegune olukord on kooskõlas Eesti seadustega. Teiseiks, milline ...
  • Eesti kirjakeele seisundi uuring - Õiguse ja halduse keele valdkonnauuringu aruanne 

   Kukk, Inga (Eesti Keele Sihtasutus, 2002)
   Käesoleva uuringu eesmärk on anda ülevaade avaliku õiguse ja halduse valdkonna keelekeskkonnast ja keelekasutusest, viidata võimalikele arengutendentsidele ning anda soovitusi edaspidiseks tegevuseks.
  • Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni sektoruuring 

   PW Partners (2002)
   Uuringu eesmärkideks on: 1) Kaardistada olemasolev tööjõud erialade ja haridustasemete järgi ning anda prognoos uute vajalike erialade kohta nii kutseoskuste järgi kui arvuliselt sektori ja suurimate kasutajate (avaliku ...
  • Eesti kirjakeele kasutusalad ja nende seisund: avalike kohtade keele seisundi kirjeldus 

   Mägedi, Merike (Eesti Keele Instituut, 2002)
   Käesolev uuring moodustab teise osa Eesti kirjakeele kasutusala – avalike kohtade – seisundi uuringust. Avalike kohtade keelekasutuse uuring on kaheaastane projekt. Vastavalt kinnitatud projektile koosneb uuring kahest ...
  • Elukestva õppe vajaduste analüüs 

   Saar Poll OÜ (Saar Poll OÜ, 2002)
   Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis ajavahemikul 21. - 30. november 2001 baromeeteruuringu käigus läbi üleriigilise küsitluse. Küsitluse eesmärgiks oli saada informatsiooni täiskasvanud inimeste õpivajaduste ...
  • Eesti kirjakeele seisundi uuring - majanduse ja äri keel 

   Suppi, Siiri (Tallinna Pedagoogikaülikool, 2003)
   Uurimuse ülesanne on välja selgitada, millistes tingimustes toimub majandusalaste tekstide loomine Eestis - missuguse kvaliteediga on alates 1990. aastast välja antud majandus- ja ärisõnastikud ning milliseid keeletoe ...
  • Kokkuvõte küsitlusest riikliku õppekava koolis rakendumise kohta 

   Maanso, Viivi; Ormisson, Tõnis (2003)
   Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava rakendub tegelikkuses kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokumendi – kooliõppekava kaudu. Et viimase kvaliteet on riiklikus õppekavas fikseeritud õppe- ja kasvatuseesmärkide ...
  • School drop-out as an obstacle building the knowledge based economy in Estonia 

   Tilmanis, Lara; Annus, Tiina (2003)
   This review will focus on the rising dropout rates at the basic level of education in Estonia. Over the last 5 years approximately 1,300 young people annually interrupted their studies in basic school, with a cumulative ...
  • Eesti vabaharidusliku koolituse analüüs 

   Valgmaa, Reet; Jääger, Tiina; Nõmm, Erle; Eesmaa, Ivo (2003)
   Käesolev aruanne koosneb seitsmest peatükist. Esimene sisaldab lühikest teoreetilist ülevaadet vabahariduse rollist ja suhtest teistesse haridusvormidesse ning võrdlust Eesti ja Põhjamaade kui meile kultuurilis-ajalooliselt ...