Show simple item record

dc.contributor.authorKuldkepp, Mart
dc.date.accessioned2014-10-07T13:03:26Z
dc.date.available2014-10-07T13:03:26Z
dc.date.issued2014-10-07
dc.identifier.isbn978-9949-32-690-7 (print)
dc.identifier.isbn978-9949-32-691-4 (pdf)
dc.identifier.issn1736-2865
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/43754
dc.descriptionVäitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone.et
dc.description.abstractDoktoritöö peamine eesmärk on selgitada seoseid selle kahe uurimisobjekti vahel, milleks on Eesti põhjamaine identiteet ja Esimese maailmasõja aegne Eesti aktivistlik regionalism. Täpsemalt selgitades on tegemist uurimusega sellest, kuidas Eesti põhjamaine identiteet varase Eesti rahvusluse osana välja kujunes (Artikkel I), millise poliitilise väljundi see leidis Aleksander Kesküla ja teiste eesti aktivistide tegevuses Esimese maailmasõja ajal (Artikkel II) ja lõpuks, kuidas Kesküla maailmasõjaaegne “emigrandiintriig” jäi lõimimata tekkiva Eesti Vabariigi välispoliitikasse ja diplomaatiasse, mis hakkas välja kujunema aastatel 1917-1918 (Artikkel III). Artiklites, mis doktoritöö moodustavad, antakse neile spetsiifilistele küsimustele üksikasjalikud vastused. Ent töö teine, vähemalt sama oluline tulemus on vastavate küsimuste formuleerimine ise: faktilise ja tõlgendusliku aluse rajamine, mis muudab need asjakohasteks ja vastatavateks. Seetõttu on suurem osa doktoritöö kokkuvõtvast avaartiklist pühendatud küll otseselt artiklitel põhineva, kuid siinkohal paremini ühtlustatud teoreetilise raamistiku kirjeldusele, mis muudab eksplitsiitseks autori teoreetilised eeldused ja annab võimaluse sarnast uurimistööd tulevikus kergema vaevaga jätkata. Töös kasutatud metodoloogiline lähenemine kujutab endast kombinatsiooni poliitilisest- ja kultuuriajaloost, mis tähendab, et poliitilisi arenguid on püütud seletada kultuuriliste faktorite kaudu ja vastupidi. Uuenduslik on püüe mõista Aleksander Kesküla ja teiste Eesti aktivistide Esimese maailmasõja aegset poliitilist tegevust varase Eesti rahvusluse ühe aspekti – Eesti põhjamaise identiteedi – väljendusena. Ühtlasi on sama identiteeti töös vaadeldud kui varase Eesti rahvusluse jaoks ülimalt olulist, lausa olemuslikku joont, mida pole ka tagasivaates kohane kõrvale heita tühja fantaasia või soovmõtlemisena.et
dc.description.abstractThe main aim of this dissertation is to investigate how its two objects of research – Estonian Nordic identity and the World War I-era Estonian activist regionalism – were related to each other. More particularly, it is a study of how the idea of Estonia's Nordic identity took form in the context of early Estonian nationalism (Article I), what kind of political expression it found in the activities of Aleksander Kesküla and other Estonian activists during World War I (Article II), and finally, how this period of wartime “émigré intrigue” failed to be integrated into “official” Estonian foreign politics and diplomacy, emerging in 1917-18 (Article III). In the articles included in the dissertation, these specific questions are given detailed answers. However, another and at least as important outcome of this study is the formulation of these questions themselves: the creation of a factual and interpretative basis for making them relevant and answerable. This is reflected in the fact that much of the overview article of this dissertation is allocated to a presentation of a unified theoretical framework, based on the articles, but is now more coherent and more easily applicable, making explicit the author's theoretical assumptions and facilitating research into similar issues in the future. The methodological approach used in the dissertation is a combination of political and cultural history, which means that I suggest cultural explanations for political developments and – vice versa – political explanations for features of cultural identity. A novel contribution to the historical research is the attempt to understand the political activities of Aleksander Kesküla and other Estonian activists during World War I as expressions of a certain aspect of early Estonian nationalism – the Estonian Nordic identity. At the same time, this identity itself is understood as an important and integral feature of the Estonian nationalism as a political ideology and movement, which even in hindsight should not be discarded as simply a product of romanticism or wishful thinking.en
dc.language.isoenet
dc.relation.ispartofseriesDissertationes philologiae scandinavicae Universitatis Tartuensis;3
dc.subjectEestiet
dc.subjectrahvuslik identiteetet
dc.subjectrahvusluset
dc.subjectPõhjamaadet
dc.subjectregionalism (pol.)et
dc.subjectEsimene maailmasõda, 1914-1918et
dc.subjectKesküla, Aleksander, 1882-1963et
dc.subjectpoliitikudet
dc.subjectrevolutsionääridet
dc.subjectpoliitiline ajaluguet
dc.subjectkultuuriajaluguet
dc.subjectEstoniaen
dc.subjectnational identityen
dc.subjectnatsionalismen
dc.subjectNordic Countriesen
dc.subjectregionalism (politics)en
dc.subjectWorld War Ien
dc.subjectpoliticiansen
dc.subjectrevolutionariesen
dc.subjectpolitical historyen
dc.subjecthistory of cultureen
dc.subject.otherdissertatsioonidet
dc.subject.otherETDen
dc.subject.otherdissertationsen
dc.subject.otherväitekirjadet
dc.titleEstonia Gravitates Towards Sweden: Nordic Identity and Activist Regionalism in World War Ien
dc.title.alternativeEesti kaldub Rootsi poole: põhjamaine identiteet ja aktivistlik regionalism Esimeses maailmasõjaset
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record