Recent Submissions

 • DanceAct tantsustuudio reklaamiallikate analüüs 

  Ugrjumova, Anastassia (2018)
  Bakalaureusetöös uuritakse milline reklaamikanal tõi kõige rohkem inimesi DanceAct tantsustuudiosse ja milliseid informatsiooniallikaid DanceAct stuudio liikmed kasutavad kõige tihedamini. Vastused sellistele küsimustele ...
 • Tervena elada jäänud aastad 

  Štarkov, Mari Helen (2018)
  Käesoleva töö eesmärgiks on tutvustada tervena elada jäänud aastate arvutamiseks kasutatavat Sullivani meetodit ning analüüsida tervena elada jäänud aastaid Eesti rahvastiku põhjal. Andmete analüüsimiseks kasutati ...
 • Lokaalne pöördemeetod valikuuringutes 

  Sokurova, Diana (2018)
  Käesolevas bakalaureusetöös antakse ülevaade lokaalsest pöördemeetodist ning võrreldakse seda teiste tuntud valikumeetoditega, rakendades neid reaalsete andmetel. Andmed pärinevad hüpoteetilise küla StatVillage andmebaasist. ...
 • Eesti piimakarjas kasutatavate pullide geneetiline sugulus 

  Smirnov, Kirill (2018)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida tänapäeval Eestis piimakarjades kasutatavate pullide omavahelist geneetilist sugulust tuginedes kogu teadaolevale põlvnemisinfole. Töö teoreetilises osas antakse ülevaade ...
 • Replicating DeepMind StarCraft II reinforcement learning benchmark with actor-critic methods 

  Ring, Roman (2018)
  Reinforcement Learning (RL) is a subfield of Artificial Intelligence (AI) that deals with agents navigating in an environment with the goal of maximizing total reward. Games are good environments to test RL algorithms as ...
 • Õppeaine "Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika" uurimine 

  Rihkrand, Argo (2018)
  Käesolevas bakalaureusetöös on vaadeldud õppeaasta 2016/2017 kevadsemestri ja 2017/2018 sügissemestri aine “Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika” osavõtnute tulemusi, ning analüüsitud, millest võisid tuleneda ...
 • Veekogude klassifitseerimine satelliidiandmetelt multinomiaalse logistilise mudeliga 

  Põru, Getter (2018)
  Bakalaureusetöö eesmärk on luua statistiline mudel, mis satelliitsensori poolt mõõdetavate peegeldumisspektrite põhjal prognoosib iga optiliselt keerulise veekogu satelliitpildi piksli jaoks, millisesse veetüüpi ta kõige ...
 • Kindlustusreservide hindamine statistikatarkvara R paketiga ChainLadder 

  Puskar, Linnet (2018)
  Selles bakalaureusetöös antakse ülevaade statistikatarkvara R paketi ChainLadder funktsioonidest MackChainLadder, MunichChainLadder ja BootChain-Ladder. Töö esimeses peatükis tutvustatakse nende funktsioonide aluseks olevaid ...
 • Krediidiriski hindamine logistilise regressiooni mudeli abil 

  Polding, Indrek (2018)
  Finantsettevõtete üheks suureks tegevusvaldkonnaks on laenude väljastamine. Selles protsessis on vaja hinnata laenutaotleja krediidiriski, et kindlaks määrata, kui suur on tõenäosus, et laenutaotleja tulevikus oma laenu ...
 • Bootstrap-meetodil põhinev maksejõuetuse mudeli valideerimisprotsess 

  Lätt, Andreas Peeter (2018)
  Selle bakalaureusetöö eesmärk on kirjeldada ja uurida võimalusi bootstrap-meetodi rakendamiseks, et hinnata, kas pangas kasutatav mudel suudab klientide tulevikus maksejõuetuks muutumise tõenäosusi piisavalt täpselt ...
 • Statistilise analüüsi rakendamine Eesti Haigekassa raviarvetele 

  Uusna, Kristiina (2018)
  Käesolevas bakalaureusetöös analüüsitakse Eesti Haigekassale saadetud raviarveid. Eesmärk on anda ülevaade regressioonanalüüsist diskreetsete argumentidega. Täpsemalt vaadatakse võtteid, kuidas suurte andmekoguste korral ...
 • Geneetilise korrelatsiooni hindamine LD-skoori regressiooni meetodiga 

  Pajula, Lisette (2018)
  Geneetiline korrelatsioon näitab, kui tugevalt on kahe fenotüübi geenidest mõjutatud osad omavahel seotud. Bakalaureusetöös antakse ülevaade ühest selle hindamise meetodist - LD-skoori regressioon. Töö eesmärk on veenduda ...
 • Haigekassa kindlustamata patsientide vigastuste andmete imputeerimine 

  Kirpu, Viktoria (2018)
  Töö eesmärk on Haigekassale saadetavate andmete täiendamine kasutades lisainformatsiooni allikana tervise infosüsteemi andmeid. Selleks on mõlema andmebaasi andmed omavahel ühendatud ning vastavalt sellele leitud paljudele ...
 • Mitteparameetrilised testid rohkem kui kahe grupi järjestuse kontrollimiseks 

  Kirjanen, Kristjan-Martin (2018)
  Bakalaureusetöö koosneb kolmest osast. Neist esimeses kirjeldatakse Jonckheere-Terpstra testi ja leitakse teststatistiku täpne ja asümptootiline jaotus. Jonckheere-Terpstra test on kõige levinum mitteparameetriline test ...
 • Panga klientide hoiuste stabiilsuse hindamine 

  Jerahtina, Jelizaveta (2018)
  Viimase majanduskriisi käigus selgus kui tähtis on pankadel likviidsuse hindamine. Eesti Pangaliit lõi 2002. aastal Tagatisfondi, mille eesmärgiks oli tagada krediidiasutuste stabiilsust. Alates aastast 2011 on Tagatisfond ...
 • Ilmaprognoos ja tegelik ilm Tartu näitel 

  Ilves, Annika (2018)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on leida teistest usaldusväärsem ja täpsem ilmaportaal. Uuringusse valiti kaheksa populaarset ilmaportaali, mille prognoose Tartu kohta jälgiti viie kuu jooksul. Ilmaportaalidest märgiti üles ...
 • Logistilise ja aditiivse logistilise mudeli võrdlus saarlaste antropoloogiliste mõõtmiste näitel 

  Gorbova, Jelena (2018)
  Bakalaureusetöö eesmärk on võrrelda omavahel logistilist regressioonimudelit ja aditiivset logistilist mudelit binaarses klassifitseerimisülesandes. Töö teoreetilises osas antakse ülevaade klassifitseerimise ideest, ...
 • Tõenäosusjaotuste asümptootilise kvantimisteooria kasutamine praktikas 

  Aadamsoo, Herman (2018)
  Antud töö eesmärgiks on uurida lihtsaid alternatiivseid meetodeid tõenäosusjaotuste kvantimiseks. Alternatiivsed meetodid põhinevad asümptootilisest kvantimisteooriast pärit tulemusel, mille kohaselt juhusliku suuruse X ...
 • Võrkpallurite õlavöötmevigastuste esinemisriski uurimine elukestusanalüüsi abil 

  Maal, Eneli (2018)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada, miks paljud võrkpallurid vaevlevad õlavöötme vigastuste küüsis ning kas vigastuste tekkeriski saab vähendada. Analüüsi läbiviimisel kasutatakse elukestusanalüüsi ...
 • Statistilise kompetentsi vajadus Eestis tegutsevates ettevõtetes 

  Maarand, Kalder (2018)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on saada ettekujutus statistikute ja analüütikute vajadusest ja rakendamisest Eesti ettevõtetes. Töö raames viidi läbi küsitlus, mis paluti täita ettevõtte tööülesannete või personaliotsuste ...

View more