Recent Submissions

 • Murruliste diferentsiaaloperaatorite omavahelised seosed 

  Soots, Hanna Britt (Tartu Ülikool, 2019)
  Bakalaureusetöös tutvustatakse Riemanni-Liouville’i diferentsiaaloperaatori, Caputo diferentsiaaloperaatori ning Riemanni-Liouville’i integraaloperaatori pöördoperaatori põhilisi omadusi ja nendevahelisi seoseid. Käsitletakse ...
 • Lokaalide korrutised 

  Soop, Oskar (Tartu Ülikool, 2019)
  Käesolevas bakalaureusetöös võetakse luubi alla topoloogilise ruumi analoog, lokaal, mis tekib, kui uurida lahtistele hulkadele omapäraseid võresid. Töös sõnastatakse ja tõestatakse mitmed lokaale puudutavad väited, ...
 • Supergeomeetria struktuurid 

  Simmul, Georg (Tartu Ülikool, 2019)
  Käesolev bakalaureusetöö on sissejuhatuseks mitmetesse supergeomeetria ja supermaatriksite arvutuse teemadesse nagu superalgebrad, supermaatriksite ruum ning tuletised ja integraalid Grassmanni algebral. Sealhulgas tuuakse ...
 • Searching Turing instabilities in the Abrams-Strogatz model 

  Parmas, Ingel-Brit (Tartu Ülikool, 2019)
  The aim of this thesis is to search for Turing instabilities in Abrams-Strogatz language competition model. The theoretical part of this thesis provides an overview of complex systems, explains the nature of Turing patterns ...
 • Combinatorial nullstellensatz and its applications 

  Veskus, Karl Hannes (Tartu Ülikool, 2019)
  In 1999, Noga Alon proved a theorem, which he called the Combinatorial Nullstellensatz, that gives an upper bound to the number of zeros of a multivariate polynomial. The theorem has since seen heavy use in combinatorics, ...
 • Mere populatsioonide dünaamika ülesannete modelleerimine 

  Uiga, Anette (Tartu Ülikool, 2019)
  Käesolev bakalaureusetöö annab ülevaate erinevatest merekeskkonnaga seotud dünaamilistest mudelitest. Töös on koostatud ja uuritud mudeleid programmiga Stella, koostatud mudelid programmeerimiskeele Python abil ning ...
 • Klastrite moodustumine konkureerivate Browni uitlejate ühedimensionaalses mudelis 

  Ojasild, Salme (Tartu Ülikool, 2019)
  Käesolevas bakalaureusetöös tutvutakse mudeliga, mis kirjeldab Browni uitlejate arvu muutust ajas ja nende paiknemist ruumis. Vaadeldavas mudelis sõltuvad uitlejate suremis- ja paljunemistõenäosused teiste uitlejate ...
 • Funktsioonide lähendamine kuupsplainidega, kus splaini teise tuletise väärtused rajapunktides on võrdsed nulliga 

  Nukka, Patrik (Tartu Ülikool, 2019)
  Käesolevas bakalaureusetöös käsitletakse funktsioonide lähendamist kuupsplainidega olukorras, kus splaini teise tuletise väärtused rajapunktides on võrdsed nulliga. Töö eesmärgiks on anda hinnang interpoleerimisel tekkivale ...
 • Banachi ruumide ekvivalentsed ümbernormeeringud, mille suhtes teine kaasruum on oktaeedriline 

  Kirme, Jaagup (Tartu Ülikool, 2019)
  Aastal 2019 andsid J. Langemets ja G. López-Pérez osalise vastuse G. Godefroy poolt aastal 1989 püstitatud küsimusele, tõestades, et igal separaablil Banachi ruumil, mis sisaldab ruumiga l1 isomorfset alamruumi, leidub ...
 • Portfelli optimiseerimine kahel meetodil 

  Käosaar, Kaisa (Tartu Ülikool, 2019)
  Bakalaureusetöös uuritakse aktivaportfelli optimiseerimist kahel meetodil. Üks optimiseerimismeetod põhineb Harry Markowitzi portfelliteoorial ja teine Kiyoharu Tagawa artiklis „Chebyshev Inequality based Approach to Chance ...
 • Ülesannete kogu „Programmeerime endale Lahendaja“ näidislahendused 

  Kaljuste, Tiiu (Tartu Ülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö eesmärk on koostada ülesannete kogule „Programmeerime endale Lahendaja“ näidislahendused. Töö teoreetilises osas antakse ülevaade põhikooli matemaatikakursusest tuntud algoritmide kasutamisest programmeerimise ...
 • Südamlikud integraalvõrrandid 

  Kaldjärv, Laura (Tartu Ülikool, 2019)
  Käesolevas bakalaureusetöös vaadeldakse südamlikke integraaloperaatoreid, vastavaid integraalvõrrandeid ning nende lahendamist ligikaudselt polünoomide ja astmeridade abil. Töö üks põhieesmärkidest on kirjeldada südamlike ...
 • Hägusate funktsioonide lähendamine 

  Järve, Joonas (Tartu Ülikool, 2019)
  Bakalaureusetöös anname detailse ülevaate hägusate funktsioonide lähendamisest hägusa Lagrange'i interpolatsioonipolünoomiga ja hägusate splainidega. Muuhulgas tõestame nende meetodite omadusi ning anname ka numbrilise ...
 • Radoni teisendus ja selle rakendused 

  Blum, Reiko (Tartu Ülikool, 2019)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade Radoni teisendusest, Radoni tagasiprojektsioonist ja filtriga Radoni tagasiprojektsioonist. Esitame tõestuse Fourier’ ristlõike teoreemile, mis seob omavahel ühemõõtmelise ...
 • Segmenteerimine ja parameetrite hindamine varjatud Markovi mudeli korral 

  Avans, Kristin (Tartu Ülikool, 2019)
  Käesolevas bakalaureusetöös kirjeldatakse varjatud Markovi mudelit ning meetodeid varjatud Markovi ahela realisatsiooni leidmiseks ja parameetrite hindamiseks. Kuna mudelis on varjatud andmed, siis tuleb parameetrite ...
 • Delta- ja Daugaveti-punktid Banachi ruumide otsesummades 

  Veeorg, Triinu (Tartu Ülikool, 2019)
  Bakalaurusetöös selgitatakse välja Banachi ruumide summaruumide ja nende liidetavate nii Daugaveti-punktide kui ∆-punktide olemasolu vaheline seos ning nende punktide kuju summaruumides. Töö on terviklik teoreetiline ...
 • Krediidiriski hindamisel kasutatavate mudelite võrdlus ühe Eesti laenuandmestiku näitel 

  Aasmäe, Martin (2019)
  Krediidiasutustel on väga oluline tunda oma klienti ning konkreetselt laenutoodete puhul on tähtis olla teadlik kliendi maksejõulisust. Töö eesmärgiks on uurida, kas maksejõulisuse hindamiseks eelnevalt tuntud logistilise ...
 • Insuldi epidemioloogia ja riskitegurid TÜ Eesti Geenivaramu kohordi näitel 

  Atonen, Hans Erik (2019)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida elukestusanalüüsi meetoditega insuldi riskitegureid, kasutades analüüsiks Eesti Geenivaramu andmebaasi. Lisaks pakub huvi ka insuldi haigestumus ja levimus ning standardimise ...
 • Koopiaarvu variatsioonide mõju ravimi kõrvaltoimete tekkimisele 

  Jürgenson, Tuuli (2019)
  Koopiaarvu variatsioonid (CNV-d) on muutused inimese DNA-s, mille käigus on DNA piirkonnad kadunud või mitmekordistunud. Farmakogeenid on geenid, mille produktid osalevad ravimite lagundamisel. Bakalaureusetöö põhieesmärk ...
 • Kahe klasterdamismeetodi võrdlus TÜ Eesti Geenivaramu metaboloomika andmestiku näitel 

  Lassmann, Villem (2019)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on võrrelda kahte klasterdamismeetodit ning nende rakendamise tulemusel saadud klastrite informatsiooni suremusele, põhinedes metaboolika andmetele. Esmalt uuritakse meetodite klastrite ...

View more