Recent Submissions

 • Tolmani–Oppenheimeri–Volkovi võrrandi numbriline uurimine 

  Tomson, Jaanus (Tartu Ülikool, 2022)
  Antud töös vaatleme Tolmani-Oppenheimeri-Volkovi võrrandit, sellega seonduvaid klassikalise mehaanika valemeid ning mitmeid olekuvõrrandeid, mida rakendame Tolmani-Oppenheimeri-Volkovi võrrandi numbriliseks lahendamiseks. ...
 • abc-hüpoteesist ja selle järeldustest 

  Aruväli, Jon Hendrik (Tartu Ülikool, 2022)
  Bakalaureusetöös antakse ülevaade abc-hüpoteesist ning sellega seotud järeldustest, mis sisaldavad mitmeid teisi tuntuid tulemusi ja lahtiseid küsimusi. Lisaks abc-hüpoteesi sõnastamisele, tuuakse välja abc-hüpoteesi ...
 • Jõustamismeetod: kontiinumihüpoteesi sõltumatus ZFC-hulgateooriast 

  Born, Rasmus (Tartu Ülikool, 2023)
  Hulgateoorias kutsutakse kontiinumihüpoteesiks väidet, et ei leidu hulka, mille võimsus oleks rangelt naturaalarvuhulga ning selle potentshulga võimsuste vahepeal. Matemaatik Paul J. Coheni poolt 1963. aastal leiutatud ...
 • Lipschitzi funktsioonide jätkamine 

  Kallikivi, Kristjan (Tartu Ülikool, 2023)
  Aastal 1934 tõestasid E. J. McShane ja H. Whitney teineteisest sõltumatult, et meetrilise ruumi alamhulgal tegutsevat Lipschitzi funktsiooni saab alati jätkata Lipschitzi funktsiooniks tervele ruumile säilitades tema ...
 • Covid andmete põhjal SIR mudeli koostamine 

  Sutt, Armand (2022)
  Covid-19 puhangust inspireerituna sooviti uurida SIR-mudeli (nakatumata, nakatunud, tervenenud) kasutamist Covid-19 ja teiste viirushaiguste levikul. Selleks loodi kõigepealt lihtsakoeline diskreetse ajaga mudel, mille ...
 • Kvantaalide laiendid 

  Luhaäär, Urmas (Tartu Ülikool, 2022)
  Antud bakalaureusetöös uurime kvantaalide laiendeid. Tõestame kolm põhitulemust. Esiteks kui meil on mingi faktoriseeruv kvantaal Q, siis mistahes maatrikskvantaal üle Q on Q laiend. Teiseks mistahes ühikuga Reesi ...
 • On unequal data demand private information retrieval codes 

  Puškin, Martin (Tartu Ülikool, 2022)
  A t-PIR code allows the recovery of an encoded data symbol from each of t disjoint collections of code word symbols. We consider a generalization where some data symbols are in higher demand than other data symbols. We ...
 • Suboptimaalsed meetodid jadade sarnasuse võrdlemiseks kahetähelise tähestiku puhul 

  Vimm, Kristjan (Tartu Ülikool, 2022)
  Töös kirjeldatakse ja võrreldakse kolme suboptimaalset meetodit jadade joondamiseks ja nende sarnasuse mõõtmiseks kahetähelise tähestiku puhul. Defineeritakse joondus, skoor, pikim ühisjada, lõpmatute jadade sõltumatus ja ...
 • Möbiuse funktsioonid intsidentsusalgebrates 

  Kirss, Johanna Maria (Tartu Ülikool, 2022)
  Käesolevas bakalaureusetöös tutvustatakse Möbiuse funktsioone ning kirjeldatakse valemit nende leidmiseks teatud tingimusi täitvas konvolutsioonialgebras. Valemi kasutust demonstreeritakse, leides Möbiuse funktsioonid ...
 • Osaliste polügoonide tensorkorrutis 

  Saarse, Heleen (Tartu Ülikool, 2022)
  Käesolevas bakalaureusetöös uuritakse osalisi polügoone üle poolrühmade ja nende tensorkorrutist ning selle omadusi. Töös defineeritakse nii vasak- ja parempoolsed osalised polügoonid kui bipolügoonid ning nende homomorfismid. ...
 • Gravitatsiooniline kolme keha ülesanne ja mõned selle erilahendid 

  Külaots, Erki (Tartu Ülikool, 2022)
  Selles töös tutvume Newtoni teise ja kolmanda seadusega ning gravitatsiooniseadusega. Tuletame nendest jäävuse seaduseid. Püstitame Kepleri ülesande ning kahe, kolme ja N keha ülesanded. Lõpuks uurime nende lahendeid: ...
 • Plasticity of the unit ball of a strictly convex Banach space 

  Saad, Deivid (Tartu Ülikool, 2022)
  The aim of this thesis is to provide details for the proof of plasticity of the unit ball of a strictly convex Banach space presented by B. Cascales, V. Kadets, J. Orihuela, and E. J. Wingler in 2016.
 • Creating prediction models for cervical cancer forecasting 

  Jerina, Valerija (2022)
  The aim of this bachelor’s thesis is to create prediction models for cervical cancer (ICD-10 C53) and pre-cancerous condition (ICD-10 R87.613) forecasting. The analysis is based on health data of 10% of Estonian population ...
 • Covid-19 hospitaliseerimise prognoosimine nakatunute andmetelt 

  Tamm, Joonas-Sander (2022)
  Bakalaureuse töös proovitakse leida lineaarse regresiooni ja Ridge regresiooni abil mudelit, mille abil saab ennustada covidiga hospitaliseeritute arvu 7 päeva varasemate nakatunute andmete pealt. Töö käigus kasutatakse ...
 • Antibiootikumide kasutamine suurtes Eesti piimaveisekarjades 

  Talvet, Annika (2022)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada, kui palju, milliseid ja mis põhjustel suurtes Eesti piimafarmides antibiootikume kasutatakse. Töö baseerub aastatel 2018-2021 48 piimafarmis kogutud lehmade antibiootikumiravi ...
 • Inimestevaheliste kontaktide analüüs Eesti CoMix uuringu põhjal 

  Sõnajalg, Hanna (2022)
  Koroonapandeemia tõi vajaduse uurida nakkushaiguste leviku seaduspärasusi ja nende põhjal planeerida nakkuse tõkestamise meetmeid. Et nakkus levib inimestevaheliste kontaktide kaudu, on oluline uurida, kui palju on inimestel ...
 • Moran tüüpi evolutsioonimudelid 

  Sepp, Reijo (2022)
  Käesolevas töös antakse ülevaade Morani tüüpi evolutsioonimudelitest ning neile vastavate Markovi ahelate omadustest. Lisaks uuritakse mudelitele vastavate Markovi ahelate statsionaarseid jaotuseid ja pööratavust. Töö ...
 • 4MOST vaatlusprogrammi tunnuste tihedusfunktsioonide taastamine vaatlusandmetelt 

  Sams, Elis (2022)
  4MOST (4-metre Multi-Object Spectroscopic Telescope) on multifiibriline spektroskoopiline uuringuseade, mis on võimeline vaatlema tuhandeid astronoomilisi objekte samaaegselt. 4MOST-i abil plaanitakse vaadelda suur osa ...
 • COVID-19 läbimurdeinfektsioonid ja neid mõjutavad tegurid 

  Rips, Karolin (2022)
  Bakalaureusetöö eesmärk on leida tegurid, mis mõjutavad COVID-19 vastu vaktsineeritute nakatumist ning vaktsineeritud nakatunute haiglaravi vajamist. Töö teoreetilises osas antakse ülevaade Eestis kasutatavatest COVID-19 ...
 • Ravimisoostumuse ennustamine patsiendi isiku põhjal 

  Pähklamäe, Jarmo (2022)
  Retseptiravimite puhul on väga tähtsaks näitajaks ravimisoostumus, mis ütleb meile, kui hästi patsient ravi järgib, kuna ravim saavutab oma suurima efektiivsuse, kui seda korrapäraselt tarvitada. Bakalaureusetöö eesmärk ...

View more