Now showing items 1-20 of 140

  • Faktoriseeruvad inverssed monoidid 

   Košik, Oleg (Tartu Ülikool, 2006)
  • Projektiivse spetsiaalse lineaarrühma lihtsus 

   Puusemp, Peeter (Tartu Ülikool, 2006)
  • Ruutvõrrandist Abeli-Ruffini teoreemini 

   Tulit, Mariliis (Tartu Ülikool, 2008)
  • Geneetilise tagasiside mõju ravitulemusele 

   Mändul, Merli (2016)
   Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida, kas patsientidel, kes saavad personaalset geneetilist tagasisidet, langeb vererõhk enam (st kas nad võtavad ravimeid hoolikamalt või muudavad enam oma elustiili) kui patsientidel, ...
  • Tudengite õpiharjumused Arvuteooria kursuse näitel 

   Tammaru, Terttu (Tartu Ülikool, 2016)
   Käesolevas bakalaureusetöös kaardistatakse üliõpilaste tegevust loodus- ja täppisteaduste valdkonna matemaatika ja statistika instituudi matemaatika eriala kohustuslikul kursusel „Arvuteooria“ (MTMM.00.012). Teoreetilises ...
  • Sageduste standardiseerimise mõju korrespondentsanalüüsi tulemustele eesti murretes esinevate elatiivi funktsioonide näitel 

   Pook, Hanna (2016)
   Sageduste standardiseerimine on meetod võrdlemaks eri suurusega valimeid. Käesolevas bakalaureusetöös on uuritud, kas standardiseerimine avaldab korrespondentsanalüüsi tulemustele mõju. Töö aluseks on kümne eesti murde ...
  • Bishop-Phelps-Bollobáse teoreem 

   Püvi, Dairis (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöös esitatakse Bishop–Phelpsi tugifunktsionaalide teoreemi üksikasjalik tõestus. Tõestus järgib Bishopi ja Phelpsi originaaltõestust aastast 1963, kuid üks lemma on asendatud tema tugevdusega Phelpsi hilisemast ...
  • Lipschitzi-vaba Banachi ruumi oktaeedrilisus 

   Ostrak, Andre (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöös antakse J. Becerra Guerrero, G. LópezPérezi ja A. Rueda Zoca artikli Octahedrality in Lipschitz free Banach spaces (vt arXiv:1512.03558v1 [math.FA], 11. dets. 2015) põhitulemustele alternatiivne tõestus. ...
  • Missing data in clinical trials 

   Kadastik, Birgit (2016)
   The aim of this Bachelor’s Thesis is to explain what missing data means and give some ways to deal with it in clinical trials. Firstly, an overview of different types of missing data is given and the reasons for their ...
  • Panga teenindussaali töö modelleerimine programmiga Arena 

   Toom, Tiivi (Tartu Ülikool, 2016)
   Antud bakalaureusetöös käsitletakse panga teenindussaali töö erinevaid mudeleid koos ülesannete püstituste ja lahendustega modelleerimisprogrammi Arena abil. Esitatud on mudelite kirjeldused, skeemid, kasutatavad ...
  • Murruliste tuletiste ligikaudne arvutamine harilike tuletiste abil 

   Riik, Ravel (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöö eesmärk on uurida meetodit, millega on võimalik Caputo ja Riemann-Liouville'i tuletisi ligikaudselt leida harilike tuletiste abil. Meetodi sobivust testitakse kahe näite abil.
  • Valimi paigutamise meetodid lihtsa juhusliku kihtvaliku korral 

   Pandis, Hannula-Katrin (2016)
   Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida ning kirjeldada valimi paigutamise meetodeid lihtsa juhusliku kihtvaliku korral juhul kui üldine valimimaht on fikseeritud. Teoreetilises osas tutvustatakse tõenäosusliku ...
  • Sündimust iseloomustavad tempo-täpsustatud näitajad 

   Ploompuu, Mats (2016)
   Alates üheksakümnendatest aastatest on Ida-Euroopas ja Eestis sündimus olnud küllaltki madal, mille üheks põhjuseks on sünnitamise edasilükkamine. Selliseid sünnitamise ajastamisest tingitud moonutusi sündimuses nimetatakse ...
  • Krediidiskooringu süsteemi loomine laenu mittesaajate kaasamisega 

   Kärmas, Oskar (2016)
   Üksnes laenusaajate andmestiku põhjal leitud krediidiskooringu süsteemi võimaliku kallutatuse vältimiseks peab süsteemi loomisel kaasama ka laenu mittesaajad. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada, millise ...
  • Ümberpööratud klassiruumi õppemeetodi kasutamine III kooliastme matemaatikaõppes kahe tunni vältel 

   Aaviste, Getriin (Tartu Ülikool, 2016)
   Käesolevas bakalaureusetöös uuritakse ümberpööratud klassiruumi kui ühe õpetamismeetodi rakendamist III kooliastme matemaatika tundides. Teoreetilises osas tuuakse välja ümberpööratud klassiruumi positiivsed ja negatiivsed ...
  • Geenimarkerite põhjal hinnatud haiguseriski võrdlus perekonnaajalooga 

   Habakukk, Sille (2016)
   Geneetika kiire areng lubab üha enam kasutada perekonnaajaloo kõrval ka geneetilisi teste inimese haiguseriski hindamiseks. Bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada, millistel tingimustel töötab haiguseriski hindamisel ...
  • Jälg ja päranduv aproksimatsiooniomadus Banachi ruumides 

   Veeorg, Janno (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöös vaadeldakse Banachi ruumis tuumaoperaatoril defineeritud jälge. Töös uuritakse, millistes Banachi ruumides on iga summeeruvate omaväärtustega tuumaoperaatori jälg võrdne tema omaväärtuste summaga. Tuuakse ...
  • Numbriline meetod Caputo tuletisega diferentsiaalvõrrandi lahendamiseks 

   Lillemäe, Margus (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöös esitatakse numbriline meetod Caputo tuletisega diferentsiaalvõrrandi lahendamiseks. Seega alguses tuuakse sisse mõningaid murruliste tuletistega seotud omadusi. Peale meetodi kirjeldust rakendatakse ...
  • Teoreem pöördfunktsioonist 

   Oksaar, Sten Mattias (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöös esitatakse teoreemile pöördfunktsioonist funktsionaalanalüüsi elementidele toetuv detailne tõestus. Teoreemist pöördfunktsioonist järeldatakse teoreem ilmutamata funktsioonist ning, vastupidi, esitatakse ...
  • Vitali-Hahn-Saksi teoreem ja Nikod´ymi koonduvusteoreem 

   Kruusmann, Laura (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöös analüüsitakse Vitali-Hahn-Saksi teoreemi ja Nikod´ymi koonduvusteoreemi (hästi tuntud) vahekorda (loenduvalt aditiivsete reaalväärtustega mõõtude jaoks): näidatakse, et kummastki neist teoreemidest ...