Now showing items 1-20 of 179

  • Muutumispunkti leidmine aegreas 

   Kitt, Lennart (Tartu Ülikool, 2006)
  • Kao kompenseerimine mittejuhusliku vastamise korral latentse tunnuse abil 

   Ojala, Grete (2016)
   Mittevastamist esineb peaaegu igas uuringus ning see võib põhjustada nihkeid hinnangutes. Tavaliselt on mittevastamine juhuslik ning leidub lisainformatsiooni valimi objektide kohta. Sel juhul saab andmete kadu kompenseerida ...
  • Sample size calculations in clinical trials 

   Neevits, Lisbeth (2016)
   The aim of this thesis is to give an overview of calculating sample size in clinical trials. First, a brief introduction to clinical trials and factors affecting sample size is given. This is followed by chapters on sample ...
  • Karmarkari meetod 

   Nurges, Dagmar (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöö eesmärk on tutvustada üht lineaarsete planeerimise ülesannete lahendusmeetodit – Karmarkari meetodit. Selleks antakse kõigepealt ülevaade lineaarse planeerimise ülesannetest ja nende laialdast rakendust ...
  • Statiinide tarvitamise seos geneetiliste variantidega TÜ Eesti Geenivaramu geenidoonoritel 

   Haviko, Enelin (2016)
   Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu geenidoonorite põhjal välja selgitada, kas indiviidid, kellel on kõrvaltoimetega seostatud genotüüp, jätavad statiinide tarvitamise keskmisest sagedamini ...
  • Valimi paigutamise meetodid lihtsa juhusliku kihtvaliku korral 

   Pandis, Hannula-Katrin (2016)
   Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida ning kirjeldada valimi paigutamise meetodeid lihtsa juhusliku kihtvaliku korral juhul kui üldine valimimaht on fikseeritud. Teoreetilises osas tutvustatakse tõenäosusliku ...
  • Geneetilise tagasiside mõju ravitulemusele 

   Mändul, Merli (2016)
   Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida, kas patsientidel, kes saavad personaalset geneetilist tagasisidet, langeb vererõhk enam (st kas nad võtavad ravimeid hoolikamalt või muudavad enam oma elustiili) kui patsientidel, ...
  • Numbriline meetod Caputo tuletisega diferentsiaalvõrrandi lahendamiseks 

   Lillemäe, Margus (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöös esitatakse numbriline meetod Caputo tuletisega diferentsiaalvõrrandi lahendamiseks. Seega alguses tuuakse sisse mõningaid murruliste tuletistega seotud omadusi. Peale meetodi kirjeldust rakendatakse ...
  • Lipschitzi-vaba Banachi ruumi oktaeedrilisus 

   Ostrak, Andre (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöös antakse J. Becerra Guerrero, G. LópezPérezi ja A. Rueda Zoca artikli Octahedrality in Lipschitz free Banach spaces (vt arXiv:1512.03558v1 [math.FA], 11. dets. 2015) põhitulemustele alternatiivne tõestus. ...
  • Vektorväärtustega jadaruumid 

   Kipper, Tanel (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöös vaadeldakse klassikaliste jadaruumide l_p,1≤p≤∞, ja c_0 üldistustena ruume l_p (X_n ),1≤p≤∞, ja c_0 (X_n), mille jadad koosnevad Banachi ruumide elementidest. Tõestatakse, et klassikaliste jadaruumide põhilised ...
  • Bishop-Phelps-Bollobáse teoreem 

   Püvi, Dairis (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöös esitatakse Bishop–Phelpsi tugifunktsionaalide teoreemi üksikasjalik tõestus. Tõestus järgib Bishopi ja Phelpsi originaaltõestust aastast 1963, kuid üks lemma on asendatud tema tugevdusega Phelpsi hilisemast ...
  • Missing data in clinical trials 

   Kadastik, Birgit (2016)
   The aim of this Bachelor’s Thesis is to explain what missing data means and give some ways to deal with it in clinical trials. Firstly, an overview of different types of missing data is given and the reasons for their ...
  • Krediidiskooringu süsteemi loomine laenu mittesaajate kaasamisega 

   Kärmas, Oskar (2016)
   Üksnes laenusaajate andmestiku põhjal leitud krediidiskooringu süsteemi võimaliku kallutatuse vältimiseks peab süsteemi loomisel kaasama ka laenu mittesaajad. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada, millise ...
  • Teoreem pöördfunktsioonist 

   Oksaar, Sten Mattias (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöös esitatakse teoreemile pöördfunktsioonist funktsionaalanalüüsi elementidele toetuv detailne tõestus. Teoreemist pöördfunktsioonist järeldatakse teoreem ilmutamata funktsioonist ning, vastupidi, esitatakse ...
  • Sündimust iseloomustavad tempo-täpsustatud näitajad 

   Ploompuu, Mats (2016)
   Alates üheksakümnendatest aastatest on Ida-Euroopas ja Eestis sündimus olnud küllaltki madal, mille üheks põhjuseks on sünnitamise edasilükkamine. Selliseid sünnitamise ajastamisest tingitud moonutusi sündimuses nimetatakse ...