Now showing items 21-40 of 150

  • Singular spectrum analysis forecasting for financial time series 

   Osmanzade, Aytan (Tartu Ülikool, 2017)
   SSA is a relatively new non-parametric data-driven technique in time series analysis, has been developed and applied to many practical problems across different fields. This paper focuses on the technique of Singular ...
  • Application of binary logistic regression in credit scoring 

   Torosyan, Nare (Tartu Ülikool, 2017)
   Nowadays, demand for loan products is growing day by day. Also, loan applicants have become more demanding, than they were before. They want to receive the response from bank as soon as possible. In order to resist the ...
  • Back-testing the VaR risk measure: an empirical study 

   Ola-Adua, Ibraheem Olanrewaju (Tartu Ülikool, 2017)
   This thesis verifies the worst case losses (Value-at-Risk) of financial returns over a specified time period with a certain level of confidence. The measurement of VaR hinges on the distribution of investment returns. In ...
  • Fractional ARIMA processes and applications in modeling financial time series 

   Guskova, Kseniia (Tartu Ülikool, 2017)
   Time-series analysis is widely used in forecasting future trends on financial markets. There is a family of models which represent the property of long memory. In this thesis we aim at introducing fractionally differentiated ...
  • Limit order book modelling -- a stochastic approach -- 

   Andoh, Dominic Isaac (Tartu Ülikool, 2017)
   We apply a stochastic model to study the continuous-time dynamics of a limit order book for AstraZeneca PLC. The model is analytically tractable and also captures core empirical properties of the order book, which permits ...
  • Üldiste koonduvuseeskirjade suhtes pidevad funktsioonid 

   Peedumäe, Leesi (2017)
   Magistritöö eesmärgiks on erinevatest konkreetsetest koonduvuseeskirjadest - maatriksitega määratud eeskirjad, peaaegu koonduvus, statistiline koonduvus, tugev summeeruvus - lähtudes üldiste koonduvuseeskirjade G selliste ...
  • Statistiline mudel kihlveokontoritega konkureerimiseks English Premier League näitel 

   Aru, Gertis (Tartu Ülikool, 2017)
   Iga päev vaatavad miljonid inimesed mänge ja arutlevad jalgpalli tulemuste üle. Üheks hobiks on paljudel jalgpallifännidel tulemuste ennustamine. Käesoleva magistritöö eesmärk on leida statistiline mudel, mis aitaks meil ...
  • Effects of parameters choice in random sequence comparison 

   Erlemann, Rasmus (Tartu Ülikool, 2017)
   The aim of this thesis is to generalize the results from the article [LMT] for the score of mismatched letters. This is an introductory work and it includes complete theoretical build-up of random sequence comparison, ...
  • Müügikvaliteedi parandamine tugivektormasinate abil 

   Ždanovitš, Edwart (Tartu Ülikool, 2017)
   Käesoleva töö eesmärgiks on leida statistilise õppe meetod parandamaks laenutoote müügikvaliteeti. Probleemipüstitus taandub kahe klassiga klassifitseerimisülesandele. Töö keskseks statistilise õppe meetodiks on tugivektormasinad ...
  • Singular points binomial method for pricing American fixed lookback options 

   Amankwaa, Samuel (2017)
   An option is the opportunity to buy or sell an underlying asset with a fixed price at a given time in the future. One of the biggest difficulties in option theory is determining the correct value of an option. In this ...
  • Aktsiahindade modelleerimine lineaarsete segamudelite abil 

   Taimre, Carmen (Tartu Ülikool, 2017)
   Käesoleva magistritöö eesmärk on selgitada lineaarsete segamudelite olemust ning rakendades segamudelite teooriat aktsiahindadele, leida nende kovariatsioonimaatriksile parim mudel. Esimeses peatükis selgitatakse segamudelite ...
  • Loss reserving with kernel functions 

   Pérez Tiscareño, Reyna María (Tartu Ülikool, 2017)
   Loss reserving is a fundamental concept of actuarial mathematics. A traditionally used method is the chain ladder method. While it is a simple and robust method and works well in many cases, it also has its limitations. ...
  • Autoregressiivsed peidetud Markovi mudelid 

   Läänemets, Hanna (Tartu Ülikool, 2017)
   Käesoleva magistritöö eesmärk on tutvustada tavalise peidetud Markovi mudeli ning autoregressiivse peidetud Markovi mudeli hindamise meetodeid ning võrrelda nende sobivust juhul, kui vaatluste sõltuvust ei tingi mitte ...
  • Üldistatud lambdajaotus: rakendus varakindlustuse kahjudele 

   Pau, Julius (Tartu Ülikool, 2017)
   Käesoleva magistritöö eesmärgiks on anda ülevaade paindlikust üldistatud lambdajaotuste perest ning uurida selle sobivust juriidiliste isikute varakindlustuse kahju suuruse modelleerimiseks. Seda eriti olukorras, kus ...
  • Digiõpiku koostamine II kooliastme digimeedia õppeteema näitel 

   Tammaru, Terttu (Tartu, 2018)
   Magistritöös kirjeldatakse II kooliastme informaatika digiõpiku loomist Digimeedia õppeteema näitel. Töö teoreetilises pooles antakse ülevaade informaatika õppekavast, digiõpiku loomisel olulistest osadest ning õpiku ...
  • Geneetilise tagasiside mõju ravijärgimusele ja ravi tulemuslikkusele 

   Mändul, Merli (2018)
   Käesoleva magistritöö eesmärk on välja selgitada, kas personaalse geneetilise tagasiside saamine parandab hüpertensiooni põdevate patsientide ravijärgimust ja ravi tulemuslikkust. Andmed pärinevad klaster-randomiseeritud ...
  • Fredholmi integraalvõrrandi lahendi tükiti konstantne aproksimatsioon 

   Lillemäe, Margus (Tartu, 2018)
   Käesolevas magistritöös vaadeldakse teist liiki Fredholmi integraalvõrrandi ligikaudset lahendamist meetodil, mis tugineb võrrandi lahendi tükiti konstantsele aproksimatsioonile. Töö eesmärk on uurida esitatud meetodi ...
  • Monomorfismid moodulite kategooriates 

   Väljako, Kristo (Tartu, 2018)
   Magistritöös on uuritud monomorfisme erinevates moodulite kategooriates. Mooduleid vaadeldakse üle assotsiatiivsete ringide. Välja toodud ja tõestatud on monomorfismide kirjeldused kõikide parempoolsete moodulite kategoorias ...
  • Unikaalsete k-meeride keskmise katvuse hindamine ja saadud hinnangu rakendamisnäiteid 

   Luik, Kristel (2018)
   Magistritöö eesmärgiks on, esiteks hinnata sekveneerimisandmete põhjal, kas teatud plasmiid sisaldub bakteri kromosomaalses DNAs või mitte, ja teiseks hinnata inimese referentsgenoomi andmete abil, kui mitmes korduses ...