Show simple item record

dc.contributor.advisorMarling, Raili, juhendaja
dc.contributor.advisorMurumaa-Mengel, Maria, juhendaja
dc.contributor.authorMeier, Marie-Luise
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkondet
dc.date.accessioned2022-10-31T08:18:31Z
dc.date.available2022-10-31T08:18:31Z
dc.date.issued2022-10-31
dc.identifier.isbn978-9916-27-051-6
dc.identifier.isbn978-9916-27-052-3 (pdf)
dc.identifier.issn1736-4469
dc.identifier.issn2806-2442 (pdf)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/87514
dc.descriptionVäitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsiooneet
dc.description.abstractIsegi tänapäeval peetakse mängimist sageli laste ja noormeeste nišitegevuseks. Samas on videomängudest saanud üks kasumlikemaid meelelahutusvorme: 2019. aastal mängis videomänge üle 2,5 miljardi inimese üle maailma. Kuigi videomänge käsitatakse peamiselt meeste hobina, on mängimine tegelikult pea sama atraktiivne nii mees- kui naismängurite jaoks. Kuna enamik inimesi on praeguseks osa mängukultuurist, isegi kui nad ei liigita end mängijateks, tõmbavad mängud üha rohkem teadlaste tähelepanu. Vaatamata suurenevale uurimistöö mahule on videomängude mängimine endiselt sageli häbimärgistatud. Mängukultuuri kritiseeritakse sageli sellele omistatud soolise kallutatuse, rassismi ja homofoobia pärast. Ka mänge endid ja nende kaudu edastatavaid soolisi suhteid peetakse sageli liialt pealispinnaliseks. Videomängud ei ole aga poliitiliselt neutraalsed artefaktid. Nad esitavad kultuurilisi väärtusi, norme ja tavasid, kuid ka panustavad nendesse. Teadlastel puuduvad aga endiselt metodoloogilised vahendid videomängude kui eraldiseisva meediumi analüüsimiseks ning viisid süstematiseerida, kuidas mängudes sugu esindatakse. Doktoritöö eesmärk ongi luua süsteemne metodoloogia soo uurimiseks mängudes, mis arvestaks videomängude kui mitmemõõtmelise meediumi eripärasid, kuid samas laenaks sisendit teiste meediumite uurimiseks loodud meetoditest. Selleks kombineerin humanitaarteaduste meetodeid (nt lähilugemine), sotsiaalteaduste, draamauuringute, soouuringute ning isegi majanduse ja õigusteaduse meetoditega. Viimased on aga kohandatud mängude tehniliste iseärasustega (reeglid, eesmärgid ja mehaanika). Selline mängude terviklik lugemine püüab ületada paljude varasemate mänguanalüüsi lähenemisviiside määramatust ja subjektiivsust. Doktoritöös võtan kasutusele termini „eelistatud mängimine“, mis on tugevalt mõjutatud Stuart Halli eelistatud lugemise ideest. Eelistatud mängimine tugineb vaikevalikutele ja muudele objektiivselt tuvastatavatele tunnustele, et tuvastada kõige tõenäolisem läbimängimisest tulenev tekst, mida saab sooliselt analüüsida. Kuigi kõnealune raamistik on mõeldud akadeemiliseks kasutamiseks, püüab see siiski mõjutada ka avalikku diskursust, pakkudes kolmemõõtmelist ülevaadet videomängudes esindatud soostet
dc.description.abstractEven today, gaming is often seen as a niche activity of children and young men. Video games, however, have become one of the most profitable entertainment media, with over 2.5 billion people worldwide playing video games in 2019. While deemed a predominantly male hobby, gaming is nearly equally attractive to female and male gamers. Most people are, by now, part of gaming culture, even if they would not classify themselves as gamers. This means that games are also attracting increasing scholarly attention. Despite the increasing research, video games still suffer from the stigma of being deemed “subcultural” and ultimately “not art”. Gaming culture is often criticized for its gender bias, racism and homophobia. Games themselves and the gender relations they communicate are also often perceived as lacking in depth. Video games, however, are not politically neutral artefacts. They present and contribute to the values, norms, and practices fostered by the culture they belong to. Researchers, however, still lack methodological approaches to analyze video games as a distinct medium and to systemize the ways in which games represent gender. This PhD thesis aims to create a holistic methodology to analyze gender in games that focuses on games as a uniquely multidimensional medium while building on the experience of other disciplines. I will combine humanities methods like close reading with methodologies from the social sciences, drama studies, gender studies and even economics and law. These are adapted to the technicalities and particularities of games, namely the fact that they have to be played and consist of game-specific rules, objectives and mechanics. This holistic reading of games tries to overcome the indeterminacy and subjectivity in many previous approaches to game analysis. I develop the term “preferred playing”, heavily influenced by Stuart Hall’s notion of preferred reading, that relies on default choices and other objectively identifiable features to identify the most likely text resulting from a playthrough, which in turn can then be analyzed in terms of gender. While this framework is intended for academic use, it also strives to influence public discourse by providing three-dimensional insights into gender in video games and betteren
dc.description.urihttps://www.ester.ee/record=b5524055
dc.language.isoenget
dc.relation.ispartofseriesDissertationes philologiae anglicae Universitatis Tartuensis;10
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectgamesen
dc.subjectvideo gamesen
dc.subjectfictitious charactersen
dc.subjectstereotypesen
dc.subjectnarratologyen
dc.subjectgender studiesen
dc.subjectresearch methodologyen
dc.subject.otherdissertatsioonidet
dc.subject.otherETDet
dc.subject.otherdissertationset
dc.subject.otherväitekirjadet
dc.subject.othermängudet
dc.subject.othervideomängudet
dc.subject.othertegelaskujudet
dc.subject.otherstereotüübidet
dc.subject.othernarratoloogiaet
dc.subject.othersoouuringudet
dc.subject.otherteadusmetodoloogiaet
dc.titleGender in games – methodology and analysiset
dc.title.alternativeSugu mängudes – metodoloogia ja analüüset
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess