Ettekavatsetud valim

iDevice ikoon

Inglise keelset terminit - purposive sample - on tõlgitud väga erinevalt: ettekavatsetud valim, eesmärgist lähtuv valim, eesmärgipärane valim, sihipärane valim, suunatud valim, tahtlik valim). Neist kaks esimest on enam kasutatavad. Ettekavatsetud valimi puhul valib liikmed valimisse uurija, lähtudes oma teadmistest, kogemustest ja eriteadmistest mõne grupi kohta. Populatsioonist püütakse leida kõige tüüpilisemaid esindajaid. Näiteks kui eesmärgiks on uurida kodutuid, siis juhusliku valiku meetodid pole siin kasutatavad. Valimisse võetakse uuritavad ettekavatsetult kindlate kriteeriumide alusel (tabel 7).

Tabel 7. Näide ettekavatsetud valimi moodustamisest
 
Ettekavatsetud valik

Uuriti kodutuse põhjuseid Lätis kodutute endi seisukohast lähtudes. Koostati mitte-tõenäosuslik eesmärgipärane (non-random purposive) valim. Peamine respondentide valiku kriteerium oli see, et tegemist oleks täiskasvanutega, kes on kodutud. Valimisse võeti kodutud öömajades, tänavatel, turgudel, tunnelites, jaamades, parkides ja haiglates. (Dobelniece 2007:9)