Toimetaja: 1866-1868 C. Hehn ; 1868-1872 H. v. Samson ; 1872-1875 Dr. B. Brunner ; 1876-1900 Gustav v. Stryk ; 1900-1913 G. v. Stryk u. H. v. Pistohlkors ; 1913-1914 G. v. Sivers ; 1914-1915 G. v. Stryk u. K. Spohnholz
Vaata ka sirvitav ja otsitav versioon

Viimati lisatud

View more