Now showing items 21-40 of 47

  • DEA meetodi rakendamine Kagu-Eesti gümnaasiumide efektiivsuse hindamisel 

   Muru, Liina (Tartu Ülikool, 2013)
   The aim of this Bachelor Thesis is to introduce Data Envelopment Analysis method and to apply it to the secondary schools of Southeastern Estonia. DEA method is a mathematical method that calculates the efficiency by solving ...
  • Rändkaupleja ülesande lahendamine sipelgaalgoritmiga 

   Laas, Teele (Tartu Ülikool, 2013)
   Complex combinatorial optimization problems have arised in many different fields. However, often this kind of problems are very hard to solve in practice, scientists have worked out many algorithms for solving combinatorial ...
  • Murrulised tuletised 

   Heinsalu, Märten (Tartu Ülikool, 2013)
   This thesis consists of five parts. The first section contains definitions and theorems that are needed in following sections. These mostly regard Euler’s gamma and beta functions. This includes the domain of Euler’s ...
  • On Semigroups Amalgams 

   Rahkema, Kristiina (Tartu Ülikool, 2013)
   Consider two groups G1 and G2 intersecting in a common subgroup U. Can we find a group W such that G1 and G2 are contained in it and their intersection is still U? More formally, one asks if the group amalgam [U;G1,G2] is ...
  • Interpoleerimine kuupsplainidega 

   Koovit, Annika (Tartu Ülikool, 2013)
  • Kvaasi-aritmeetilised keskmised ja Lagrange'i keskmised 

   Päll, Kärt (Tartu Ülikool, 2013)
   In this thesis, a continuous function is called a proper mean if it is symmetric, reflexive and monotonic. We mainly observe quasi-arithmetic and Lagrangian means. Lagrangian means are de ned as means obtained from ...
  • Matemaatilisest mõtlemisest 

   Murruste, Markus (Tartu Ülikool, 2013-05-31)
  • Diameeter-2 omadustega Banachi ruumide kaasruumide kirjeldused oktaeedrilisuse abil 

   Nadel, Rihhard (Tartu Ülikool, 2014-08-13)
   Bakalaureusetöös antakse erinevate diameeter-2 omadustega Banachi ruumide kaasruumide kirjeldus R. Halleri, J. Langemetsa ja M. Põldvere ühisartikli „ On duality of diameter 2 properties “ põhjal, mis on ilmumas ...
  • Silindrilise kooriku paine 

   Ollema, Merilin (Tartu Ülikool, 2014-08-13)
   Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida silindrilise kooriku painet. Koorik on konstruktsioonielement, mis on piiratud kahe kõverpinnaga, mille vaheline kaugus on võrreldes kooriku teiste ...
  • Barjääriga optsiooni hinna leidmine bino-trinoommeetodi abil 

   Rannaveer, Mailis (Tartu Ülikool, 2014-08-13)
   Optsioon on võimalus osta või müüa alusvara kindlal ajahetkel tulevikus kindlaks määratud hinnaga. Optsiooni õige hinna määramine on optsioonide teooria üks tähtsamaid probleeme. Bino-trinoommeetod on binoom- ja trinoommeetodi ...
  • Valikvastustega küsimustike reliaabluse hindamine 

   Rõtov, Vootele (Tartu Ülikool, 2014-08-13)
   Käesolev bakalaureusetöö on ajendatud psühholoogide probleemist – kuidas hinnata nende töövaldkonnas tihti kasutatavate valikvastustega küsimustike usaldusväärsust. Sellest lähtuvalt on töö peamiseks eesmärgiks uurida ...
  • Projektsiooniruumi dimensiooni valikust mittekorrektsete ülesannete iseregulariseerimisel vähima vea meetodiga 

   Puhkim, Tuuli (Tartu Ülikool, 2014-08-13)
   Bakalaureusetöös vaadeldakse lineaarseid mittekorrektseid ülesandeid, kus on teada häiritud parem pool. Võrrandi lähislahendi leidmiseks kasutatakse vähima vea projektsioonimeetodit. Kui projekteeritud võrrandi dimensioon ...
  • Mehaaniliste võnkumiste ja majanduse mudelid 

   Uurman, Liina (Tartu Ülikool, 2014-08-13)
   Antud bakalaureusetöös käsitletakse dünaamilisi süsteeme, mis muutuvad ajas ja põhinevad diferentsiaalvõrranditel. Töös on esitatud mõned mehaaniliste võnkumiste ja majanduse ülesannete mudelid koos ülesande ...
  • Sümmeetriliselt ja nõrgalt pidevad funktsioonid 

   Šabunova, Kristina (Tartu Ülikool, 2014-08-13)
   Bakalaureusetöö eesmärk on uurida funktsioonide sümmeetrilist ja nõrka pidevust. Me veendume, et kui funktsioon on pidev, siis see on nii sümmeetriliselt kui ka nõrgalt pidev ja näitame, et need mõisted ei ole võrreldavad. ...
  • Reaalelulise matemaatikaõpetuse probleemid ja lahendusvõimalused 

   Borkmann, Anne (Tartu Ülikool, 2014-08-13)
   Bakalaureusetöö esimeses osas antakse ülevaade probleemidest, mis hetkel reaalelul põhinevate matemaatiliste ülesannete õpetamisel esinevad, tuuakse välja teiste autorite poolt pakutud lahendusi neile, ...
  • Gaussi täisarvud 

   Brokan, Galina (Tartu Ülikool, 2014-08-13)
   Käesolevas bakalaureusetöös on vaadeldud Gaussi täisarve ja nende omadusi. On toodud Gaussi täisarvude, Gaussi täisarvude normi ja Gaussi algarvude definitsioonid. On uuritud pööratavaid Gaussi täisarve ja nende seoseid ...
  • Cayley graafid 

   Tõnisson, Jaana (Tartu Ülikool, 2014-08-13)
   Käesolev bakalaureusetöö tutvustab rühmade graafilist esitlust Cayley graafide näol. Teema valikut põhjendab asjaolu, et vastavad graafid on algebras ja graafiteoorias suhteliselt vähe käsitlust leidnud. Lisaks ühendavad ...
  • Arvjadade statistiline koonduvus 

   Kornis, Diana-Katry (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
   Bakalaureusetöö eesmärkideks on kirjeldada statistiliselt koonduvate ja I -koonduvate jadade omadusi ning võrrelda jadade statistilist koonduvust nende C -summeeruvusega. Leitakse tarvilik ja piisav tingimus jadade ...
  • Biruutvastavusseadus 

   Ahven, Anu (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
   Käesolevas bakalaureusetöös sõnastatakse biruutvastavusseadus ja esitatakse selle täielik detailne tõestus. Mainitud seadus seob neljanda astme kongruentside lahenduvuse üle Gaussi täisarvude ringi mooduli kujuga ...
  • Dünaamika ülesannete modelleerimine programmi Stella abil 

   Lääne, Kerttu (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
   Antud bakalaureusetöös käsitletakse dünaamika ülesandeid, mis põhinevad diferentsiaalvõrranditel ning mis muutuvad ajas. Töö põhineb kahel dünaamika ülesandel: keha viskamise ja allveelaeva sukeldumise ülesandel. ...