Now showing items 1-20 of 56

  • Ekstremaalväärtuste lävendimudelid 

   Kaasik, Ants (Tartu Ülikool, 2005)
  • Eesti kõrgkoolide matemaatika ja informaatika üliõpilaste enesetõhususe ja motivatsiooni analüüs 

   Einaste, Ingi (Tartu Ülikool, 2013)
   Antud töö eesmärgiks oli uurida, millised tegurid mõjutavad Eesti kõrgkoolides matemaatikat ja informaatikat õppivate üliõpilaste akadeemilist enesetõhusust ja motivatsiooni. Uuritavateks teguriteks olid tudengite sugu, ...
  • Matemaatika-informaatikateaduskonna bakalaureuseastme üliõpilase kirjeldus ja õppetöö tulemusi ennustavad tegurid 

   Rööp, Madli (Tartu Ülikool, 2013)
   Käesolevas töös anti ülevaade sellest, kuidas muutus keskmise Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonna tudengi õppeedukus bakalaureuseõppe jooksul; kirjeldati võimalikke ennustajaid valitud erialale õppima jäämisele ...
  • MDL-meetod diferentsiaalselt metüleeritud regioonide tuvastamiseks 

   Märtens, Kaspar (Tartu Ülikool, 2013-06-06)
   Bioloogilist huvi pakub küsimus, millised tegurid reguleerivad geenide avaldumist. DNA metülatsioon on üks mitmetest mehhanismidest, mida rakkudes kasutatakse geenide vaigistamiseks. Metülatsioon omab funktsionaalset rolli ...
  • Ebaõnnestunud toitmine TÜ Kliinikumi üldintensiivravi osakonna patsientidel 

   Starkopf, Liis (Tartu Ülikool, 2013-06-06)
   Käesolevas bakalaureusetöös on uuritud Tartu Ülikooli Kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku üldintensiivravi osakonna (edasipidi intensiivravi osakond) patsientide andmeid. Intensiivravi osakonna patsiendid ...
  • Toitumise seosed lipoproteiinidega Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu andmestikus: korreleeritud andmete mitmemõõtmeline analüüs 

   Helekivi, Kristi (Tartu Ülikool, 2013-06-06)
   Antud bakalaureusetöös on Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu andmete põhjal vaadeldud võimalikke seoseid inimeste toitumisharjumuste ja metaboloomika-tunnuste vahel. Metaboliidid on metabolismi ehk ainevahetuse käigus tekkinud ...
  • Conus consors’i konopeptiidide geene ümbritsevate kordusjärjestuste statistiline analüüs 

   Lepamets, Maarja (Tartu Ülikool, 2013-06-10)
   Mereteo Conus consors’i nagu paljude teiste mürgiste loomade toksiinigeene iseloomustab suur koopiate arv ja varieeruvus. Selle mitmekesisuse bioloogiline tekkemehhanism ei ole täpselt teada. Üheks suure varieeruvuse ...
  • Motivatsioon õpinguteks ja elusuundumus 

   Kallasmaa, Getter (Tartu Ülikool, 2013-06-10)
   Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida, millised tegurid mõjutavad Tartu Ülikooli arstiteaduskonna tudengite motivatsiooni õpinguteks ja elusuundumust. Uuriti otseselt õpingutega seotud tegurite, kursuse ja ...
  • Õpiprogramm „Suurte arvude seadus“ 

   Vent, Ragnar (Tartu Ülikool, 2013-06-10)
   Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on koostada õpiprogramm, mis võimaldaks kasutajal uurida, kuidas avaldub suurte arvude seadus erinevate jaotuste korral. Programmi õpetlikkuse eesmärgil on kaasatud lisaks enamtuntud ...
  • Hindamine osakogumites abiinformatsiooni olemasolul 

   Binsol, Paavo (Tartu Ülikool, 2013-06-10)
   Üldkogumi gruppide ehk osakogumite efektiivne hindamine on oluline ülesanne paljudes tänapäeva statistika uuringutes ja firmades. Traditsiooniline lähenemine sääraste hinnangute leidmiseks on otsesed hinnangud (direct ...
  • Diferentsiaalvõrrandite lahendamine simulatsioonide abil 

   Näksi, Rauno (Tartu Ülikool, 2013-06-10)
   Diferentsiaalvõrrandid on matemaatiliseks keeleks, mille abil on võimalik kirjeldada väga paljude reaalse maailma protsesside käitumist, seda nii füüsikas, keemias, bioloogias kui ka finantsmatemaatikas. Huvitaval kombel ...
  • Segumudeli õppimine osaliselt sildistatud andmetest 

   Pärnamaa, Tanel (Tartu Ülikool, 2013-06-10)
   Töö koosneb kolmest osast. Esimeses kirjeldatakse kahte algoritmi osaliselt sildistatud andmete klassifitseerimiseks. Need meetodid põhinevad Gaussi segumudelil ja EM-algoritmil ning sobiv klastrite arv valitakse Bayesi ...
  • Hindamine osakogumites summeeruvuse kitsenduse korral 

   Puksand, Helis (Tartu Ülikool, 2013-06-10)
   Käesolev bakalaureusetöö käsitleb kitsendustega hinnangut osakogumite korral. Statistika tarbijad vajavad usaldusväärseid näitajaid, seetõttu on praktikas väga oluline, et hinnangud vastaksid teatud kitsendustele, mis ...
  • Tutvumine AdaBoostiga 

   Sõnajalg, Jaak (Tartu Ülikool, 2013-06-10)
   AdaBoost on boosting-meetodite perre kuuluv tehisõppe algoritm. Boostingmeetodite nimetus tuleneb nende omadusest parandada või võimendada (ingl boost) suhteliselt lihtsate klassifitseerijate klassifitseerimisomadusi. ...
  • Andmete kogumise juhtimine tasakaaluindikaatori abil 

   Roosileht, Nora (Tartu Ülikool, 2013-06-10)
   Käesolev bakalaureusetöö käsitleb andmete kogumise juhtimist tasakaaluindikaatorite abil valikuuringutes. Kadu on sage probleem uuringutes. Valimisse sattunud objektidelt ei saada andmeid, sest inimesed jätavad küsimustele ...
  • Imputation of inventories in Estonian Commercial Register 

   Dalberg, Cliona Georgia (Tartu Ülikool, 2013-06-10)
   Missing values is a problem which often troubles statisticians, because most of the analysis methods consider full data. Almost every dataset has unobserved values due to the unconsciousness of the respondents, technical ...
  • Ravi sihtmärgi saavutamise tõenäosus vankomütsiini korduval manustamisel enneaegsetel vastsündinutel 

   Tasa, Tõnis (Tartu Ülikool, 2013-06-10)
   Ravimiga organismis toimuvaid protsesse uurib farmakokineetika. Ravimi mõju uurimisega organismi funktsioonidele tegeleb aga farmakodünaamika. Arvutusintensiivsete meetodite abil saab farmakokineetika ja farmakodünaamika ...
  • Eesti laste kasvukõverad 

   Salm, Erik (Tartu Ülikool, 2013-06-10)
   Laste kasvu jälgimiseks on arenenud meditsiiniga maades juba üle 50 aasta kasutatud kasvukõveraid. Kehapikkus ja –kaal on füüsilise arengu ühed olulisemad näitajad ning visuaalsed graafikud võimaldavad efektiivselt jälgida ...
  • Barnardi täpse testi võrdlus Fisheri täpse testiga 

   Ždanovitš, Edwart (Tartu Ülikool, 2013-06-12)
   Käesoleva töö eesmärgiks on võrrelda kahte erinevat testi, Barnardi ja Fisheri täpset testi. Peamine erinevus testide vahel seisneb tingimuslikkuses. Seda kas sagedustabelite kohta käivate hüpoteeside testimiseks kasutada ...
  • Üliõpilaste stress 

   Sahk, Angela (Tartu Ülikool, 2013-06-12)
   Bakalaureusetöö teema pärineb Tartu Ülikooli arstiteaduskonnast, kus uuriti üliõpilaste tervislikku seisundit seoses õppekoormuse ja elusündmustega. Ankeetküsitlused viidi läbi aastatel 2009 - 2012 koostöös Greifswaldi ...