Now showing items 1-20 of 48

  • Pensionikindlustuse mudelid Eesti andmetel 

   Fedotov, Kertu (Tartu Ülikool, 2003)
  • DNA metülatsioon: normaliseerimine ja analüüs 

   Kasela, Silva (Tartu Ülikool, 2013)
   Käesoleva magistritöö tulemusel tutvustati DNA metülatsiooni ja selle normaliseerimis- ning analüüsimismeetodeid, viidi läbi põhjalik analüüs eeltöötlusest kuni lõpliku analüüsini. Tulevikus oleks huvitav veel erinevalt ...
  • Eksponentsiaalse silumise meetodid aegridade prognoosimiseks 

   Mägi, Kädi (Tartu Ülikool, 2013-06-06)
   Inimestele on alati huvi pakkunud tulevik, siiani otsitakse võimalusi, kuidas saada võimalikult täpseid ennustusi parasjagu huvipakkuvale valdkonnale. Käesolevas töös on uurimise alla võetud eksponentsiaalse silumise ...
  • Mitmemõõtmeline analüüs peptiidide käitumise uurimiseks 

   Läll, Kristi (Tartu Ülikool, 2013-06-06)
   Tuberkuloosivaktsiini väljatöötamisel on oluline uurida, millised antigeenid vaktsiinis leiduvate antikehadega reageerivad. Samuti on tähtis, et antikehad reageeriksid kiiresti ning nõutud koguses pärast vaktsineerimist. ...
  • Hüpertensiooni geneetilise riskiskoori prognoosivõime hindamine: analüüs Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu andmebaasi põhjal 

   Roos, Marja-Liisa (Tartu Ülikool, 2013-06-06)
   Antud magistritöö eesmärgiks on uurida, milliste meetodite abil saab hinnata geenimarkerite võimet eristada kõrge ja madala riskiga indiviide, olles eelnevalt arvesse võtnud muud riskitegurid. Töö metoodika osas on tutvustatud ...
  • Overdispersed models for claim count distribution 

   Carsten, Frazier Henry (Tartu Ülikool, 2013-06-11)
   Constructing models to predict future loss events is a fundamental duty of actuaries. However, large amounts of information are needed to derive such a model. When considering many similar data points (e.g., similar ...
  • Taxpayers’ Index 

   Kupatadze, Givi (Tartu Ülikool, 2013-06-11)
   In the modern everyday life the public finance plays the main role in the world of finance and therefore, its efficient management and transparency is becoming a crucial component for the prosperity and well-being of each ...
  • Soome elektrienergia hinna modeleerimine ja lühiajaline ennustamine 

   Niidumaa, Anni (Tartu Ülikool, 2013-06-11)
   Seoses üleminekuga avatud elektriturule on muutunud nii elektritootjate kui ka suurtarbijate jaoks äärmiselt oluliseks elektrienergia hindade prognoosimine. Teema olulisuse tõttu on seda küllalt palju uuritud ning on ...
  • On the usage of support vector machines for the short-term price movement prediction in intra-day trading 

   Mušnikov, Vassili (Tartu Ülikool, 2013-06-11)
   The aim of the current thesis is to research the prediction of future stock prices by using the implementation of support vector machines, also to find possible technical solutions and to interpret the gained results. In ...
  • Predictions by non-invertible ARMA models 

   Vaselāns, Agris (Tartu Ülikool, 2013-06-11)
   In the time series analysis one of the most used predicting models are of so called auto regressive moving average (ARMA) type. These models are well studied in numerous monographies and research papers. One of the basic ...
  • Stochastic reserving methods in non-life insurance 

   Tee, Liivika (Tartu Ülikool, 2013-06-11)
   The aim of the present thesis is to describe the classical basic chain-ladder method and several stochastic methods. The thesis is set out as follows. First section starts with the notation and basic results. It is followed ...
  • Geneetiliste markerite imputeerimine 

   Iljašenko, Tatjana (Tartu Ülikool, 2013-06-11)
   Käesoleva töö põhieesmärgiks on kontrollida IMPUTE2 programmi abil imputeeritud geneetiliste markerite kvaliteeti ja programmi poolt väljastatavate kvaliteedihinnangute kvaliteeti. Eesmärgi saavutamiseks teostatakse kolm ...
  • Estimating the truncation error in the case of solving one dimensional Black-Scholes equation 

   Mehlomakulu, Babalwa (Tartu Ülikool, 2013-06-11)
   In the early 1970s, Fischer Black and Myron Scholes made a breakthrough by deriving a differential equation that must be satisfied by the price of any derivative security dependent on a non-dividend-paying stock. They used ...
  • Geneetiliste markerite mõju muutlikkust kirjeldavad meta-analüüsi mudelid 

   Klement, Riho (Tartu Ülikool, 2013-06-11)
   Üha arenevate teadussaavutuste toel viiakse läbi aina rohkem ja rohkem uuringuid üle kogu maailma pea kõigis eluvaldkondades. On selge, et kogu maailma inimesi hõlmavat uuringut ei ole võimalik korraldada. Küll aga on ...
  • Bootstrap-meetod kahjukindlustuse reservide hindamisel 

   Viin, Rauno (Tartu Ülikool, 2013-06-11)
   Käesoleva töö eesmärgiks on kirjeldada Bootstrap-meetodi rakendamist reservide hindamisel ning tuua välja ja selgitada erinevaid võimalusi, millele Bootstrap-meetodi kasutamisel võiks tähelepanu pöörata. Magistritöö on ...
  • Olulise valimi meetod krediidiriski hindamisel koopulatega 

   Joutsi, Natalja (Tartu Ülikool, 2014-06-17)
   Käesolev finants- ja kindlustusmatemaatika eriala magistritöö on teostatud Tartu Ülikooli Matemaatilise statistika instituudis. Töös alustatakse koopula mõiste kirjeldamisega. Koopula on mitmemõõtmeline jaotusfunktsioon, ...
  • Spordiennustused: kihlveokontoritega konkureerimine NBA-s 

   Lepik, Kaido (Tartu Ülikool, 2014-06-17)
   Käesolev magistritöö püüab näidata, et spordikihlvedusid võib sõlmida professionaalsetel alustel, arvestades riskiga ja baseerides panustamisotsused matemaatikale. Töös on sporditulemustele ennustamist vaadeldud mitmekülgselt, ...
  • Finantsandmete modelleerimine Arhimeediliste ja ekstremaalväärtuste koopulatega 

   Teesalu, Triin (Tartu Ülikool, 2014-06-17)
   Antud magistritöö eesmärgiks on anda lühiülevaade kahemõõtmelistest Arhimeedilistest ja ekstremaalväärtuste koopulatest ning nende rakendusest finantsandmetele. Selgitatakse nende koopulate põhimõisteid ning tähtsamaid ...
  • Black-Littermani mudel 

   Paju, Silja (Tartu Ülikool, 2014-06-17)
   Käesoleva töö eesmärk oli uurida Black-Littermani mudelit ning anda üksikasjalised juhised mudeli praktiliseks kasutamiseks. Black-Littermani mudel on protsess, mille käigus saame hinnangud väärtpaberiportfelli ...
  • Koopulad ja nende kasutamine portfelli VaR’i hindamisel 

   Unt, Taavi (Tartu Ülikool, 2014-06-17)
   Käesolevas magistritöös uuritakse investeerimisportfelli riskimõõdikute VaR (piirkahju) ja ES (keskmine suurkahju) hindamist, kasutades koopulate teooriat aktsiatevahelise sõltuvusstruktuuri kirjeldamiseks. Antakse ülevaade ...