Recent Submissions

 • Credit scoring by logistic regression 

  Tabagari, Salome (Tartu Ülikool, 2015)
  Today banking business’ most successful products are loans and credits given to the clients. In order to make a decision whether to accept or reject a loan application banks gather information from applicants. In the past, ...
 • Homoloogsete jadade sõltuvusmõõdud 

  Sova, Joonas (Tartu Ülikool, 2015)
  Käesolevas töös uuritakse erinevaid meetodeid juhuslike jadade sõltuvuse mõõtmiseks. Kahe jada sõltuvus võib tähendada väga erinevaid asju. Antud töös uuritakse homoloogseid jadasid – see tähendab, et jadad on tekkinud ...
 • Mitmemõõtmelise asümmeetrilise normaaljaotuse parametriseerimisest 

  Rööp, Madli (Tartu Ülikool, 2015)
  Käesoleva magistritöö eesmärk on uurida ja võrrelda mitmemõõtmelise asümmeetrilise normaaljaotuse parametrisatsioone ja parameetrite omadusi. Selgitatakse millistel tingimustel on alternatiivsed parametrisatsioonid ...
 • Fellegi-Holt´i meetod ja deduktiivne imputeerimine andmestiku Väliskülastajad Eestis näitel 

  Raudsik, Joosep (Tartu Ülikool, 2015)
  Käesolev töö annab ülevaate Fellegi-Holt´i paradigmast ning erinevatest võimalustest selle lahendamiseks. Antud põhimõtet kasutatakse tihti automaatses andmete parandamises. Lähenemine seisneb vea tuvastamise probleemi ...
 • Piltide automaatne kirjeldamine eesti keeles - visuaalse ja semantilise ühisesituse õppimine neurovõrkudega 

  Pärnamaa, Tanel (Tartu Ülikool, 2015)
  Selle töö eesmärgiks on treenida statistiline masin ehk algoritm, mis on võimeline pilte eesti keeles kirjeldama. Vastav mudel oleks kasulik nii pildiotsingul kui ka nägemisvaegustega inimestele navigeerimisel. Eesti keel ...
 • Eesti elektrienergia hinna analüüs ja ühesammuline prognoosimine ARIMA tüüpi mudelitega 

  Päll, Kärt (Tartu Ülikool, 2015)
  Antud magistritöö eesmärgiks on vaadelda järgmise päeva elektrihinna prognoosimist erinevate meetoditega, valida vaadeldud mudelite hulgast välja parim ning võrrelda selle abil saadud tulemusi automaatse koodiga leitud ...
 • Ekspektiilid ja nende kasutamine riskimõõduna 

  Puksand, Helis (Tartu Ülikool, 2015)
  Käesoleva magistritöö eesmärk on anda ülevaade ekspektiilidest, nende leidmisest, omadustest ning võimalikust kasutamisest riskimõõduna. Töös tutvustatakse kaofunktsioonil põhinevat kvantiilide definitsiooni ning antakse ...
 • Pärilike tunnuste täpne prognoosimine DNA põhjal 

  Märtens, Kaspar (Tartu Ülikool, 2015)
  Indiviidi DNA järjestuse põhjal on võimalik ennustada pärilikke tunnuseid, nagu juuksevärv, kehakaal ja erinevad haigusriskid. Käesolevas töös uurime fenotüüpide prognoosimist suure pärmipopulatsiooni näitel. Meie eesmärgiks ...
 • Kindlustuskahjude sageduse analüüs lokaalse regressiooni ja k-lähima naabri meetodil 

  Muru, Liina (Tartu Ülikool, 2015)
  Kahjukindlustuses on üheks olulisemaks teemaks sobivate preemiate suuruste määramine. Sageli jagatakse selleks kindlustusvõtjad mingite tunnuste alusel erinevateks klassideks, et siis vastavas klassis hinnata kahjude suurust ...
 • Krediidiswapi preemiamaksete suuruse leidmine firma struktuurimudelite korral 

  Kolberg, Liis (Tartu Ülikool, 2015)
  Käesolevas magistritöös uuritakse krediidiswapi preemiamaksete suuruse leidmist. Töös kirjeldatakse krediidiswapi lepingut ning esitatakse valem preemiamakse suuruse leidmiseks. Osutub, et preemiamakse määramine taandub ...
 • Erlangi jaotuste segude sobitamine kindlustuskahjudele 

  Kokorev, Kristjan (Tartu Ülikool, 2015)
  Käesolevas magistritöös sobitame Eesti Liikluskindlustuse Fondist saadud kahjudele ühise skaalaparameetriga Erlangi jaotuste segusid. Anname ülevaate ühise skaalaparameetriga Erlangi jaotuste segudest ning nende parameetrite ...
 • Põhjuslikud mudelid Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu metaboloomika ja toitumise andmetel 

  Helekivi, Kristi (Tartu Ülikool, 2015)
  Käesolevas magistritöös uuritakse põhjuslikke seoseid kohvi tarbimise, metaboliitide kontsentratsiooni taseme ja vererõhu vahel, kasutades Mendeli randomiseerimise meetodit. Riskitegurite põhjusliku mõju hindamisel ...
 • Üldistatud lineaarne segamudel ESM-uuringu andmetele 

  Haas, Astrid (Tartu Ülikool, 2015)
  Sotsiaalmeedias ilmuvad tihti artiklid, mis kurdavad õpilaste kodutööde liigse koormuse üle Eesti koolides. Ka haridus- ja teadusministeerium on probleemiga tuttav ning on aastate jooksul kasutusele võtnud erinevaid lahendusi ...
 • Varjatud Markovi välja mudelid puudel 

  Gimbutas, Mark (Tartu Ülikool, 2015)
  Varjatud Markovi välja mudel on statistiline mudel, millel on kaks komponenti:vaatlused ja vaatluseid genereeriv juhuslik protsess, mis on tegeliku huvi objekt, aga mis ise ei ole vaadeldav. Kui see varjatud juhuslik ...
 • Eesti elektritarbimise prognoos 

  Dalberg, Cliona Georgia (Tartu Ülikool, 2015)
  Käesolevas magistritöös prognoositakse Eesti elektritarbimist 24 tundi ette. Antakse ülevaade tugivektorregressiooni teooriast ning kasutatavast paketist R tarkvaras. Koostatakse ennustamiseks lineaarse regressiooni mudelid ...
 • Maksevõimetuse hindamine 

  Binsol, Paavo (Tartu Ülikool, 2015)
  Käesolevas magistritöös uuritakse maksevõimeliste ja maksevõimetute klientide õigesti klassifitseerimist, mis on kahe klassiga klassifitseerimisülesanne. Lisaks uuritakse erinevate kaofunktsioonide mõju klassifitseerimistäpsusele ...
 • Eesti alaliste elanike määratlemine registripõhises loenduses 

  Maasing, Ethel (Tartu Ülikool, 2015)
  Järgmine Eesti rahva ja eluruumide loendus planeeritakse läbi viia registripõhiselt. Üks olulisemaid teemasid loenduste puhul on üldkogumite määratlemine, et kõik isikud ja eluruumid saaksid igas riigis ühekordselt loendatud. ...
 • {Ω, δ}-parametrisatsiooniga mitmemõõtmeline asümmeetriline normaaljaotus erinevate korrelatsioonistruktuuride korral 

  Maadik, Inger-Helen (Tartu Ülikool, 2015)
  Käesolev magistritöö uurib mitmemõõtmelise asümmeetrilise normaaljaotuse {Ω, δ}-parametrisatsiooni ning selle jaotusega juhusliku suuruse korrelatsioonimaatriksi struktuure, võttes aluseks erinevad maatriksi Ω ja vektori ...
 • Pensionikindlustuse mudelid Eesti andmetel 

  Fedotov, Kertu (Tartu Ülikool, 2003)
 • Spordiennustused: kihlveokontoritega konkureerimine NBA-s 

  Lepik, Kaido (Tartu Ülikool, 2014-06-17)
  Käesolev magistritöö püüab näidata, et spordikihlvedusid võib sõlmida professionaalsetel alustel, arvestades riskiga ja baseerides panustamisotsused matemaatikale. Töös on sporditulemustele ennustamist vaadeldud mitmekülgselt, ...

View more