Show simple item record

dc.contributor.advisorTõnisson, Enoet
dc.contributor.authorKõiv, Kristoet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Arvutiteaduse instituutet
dc.date.accessioned2013-09-09T09:44:19Z
dc.date.available2013-09-09T09:44:19Z
dc.date.issued2011et
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/33030
dc.description.abstractMagistritöös keskendutakse inimese-arvuti interaktsiooni (Human-Computer Interaction, HCI) valdkonnale. Vaadeldakse kasutajate hinnanguid veebirakenduse kasutatavusele ja esteetilisusele. Esimeses töö osas antakse ülevaade sellealasest kirjandusest (põgusalt ka eestikeelsest) ning uurimismeetoditest. Teine osa käsitleb magistritöö osana koostatud veebirakendust, mis koosnes lühikestest mängulistest osadest ehk klippidest. Uurimuse jaoks muudeti süstemaatiliselt kasutatavust ja esteetilisust puudutavaid muutujaid ning iga klipp sisaldas ühte kombinatsiooni nendest muutujatest. Täpsemalt muudeti kahte esteetilisust puudutavat muutujat – objektide värvi kombinatsioonid (punane-sinine (kromaatiline), roheline-kollane (kromaatiline) või hall-must (akromaatiline) valgel taustal) ja sisupaigutuse ruumiline perspektiiv (2-dimensionaalne ruum või 3-dimensionaalne ruum) ning kasutatavuse muutujat vigade esinemine (funktsionaalsete vigade mitteesinemine, hiireklikkide osaline mittetoimimine või viivitusvead klikkimisel). Hinnanguid koguti eelnevates uuringutes kasutust leidnud meetodi – semantilise diferentsiaali üheksa hinnanguskaala (Hassenzahl, 2004) abil, millest seitse puudutasid kasutatavust ja kaks esteetilisust. Eksperimendis osales 169 üliõpilast ja kokku koguti hinnangud 2382 klipi mängukorrale. Üldiselt hinnati kogu veebirakendust tehniliseks, lihtsaks ja ebapraktiliseks, mida võib lugeda ootuspäraseks, kuna tegemist oli autori poolt spetsiaalselt hinnangute kogumiseks arendatud mängulise Flash veebirakendusega. Eksperimendis muudeti veebirakenduse kasutatavust. Kui polnud esitatud funktsionaalseid vigu, siis üldjuhul hinnati selliseid veebirakenduse klippe kasutatavust puudutavatel skaaladel kõrgemalt kui vigadega klippide puhul. Hiirekliki mittetoimimise vead kaldusid mõjutama kasutajate hinnanguid kasutatavusele rohkem kui ajalise viivituse vead. Teiseks muudeti eksperimendis klippide esteetilisust. Erinevatest värvustest sai eraldi välja tuua hinnangud kromaatilistele ja akromaatilistele värvikombinatsioonidele. Üldiselt hinnati akromaatiliste värvikombinatsioonidega klippe esteetilisuse skaaladel madalamalt kui kromaatiliste värvikombinatsioonidega klippe. Erinevate kromaatiliste värvikombinatsioonide kohta erinevaid hinnanguid seoses esteetilisusega välja tuua ei saanud. Veebirakenduse esteetilisust muudeti ka teise muutuja abil – klippe esitleti kas kahemõõtmelistena või perspektiivis kolmemõõtmelistena. Esteetilisust mõõtvatel skaaladel hinnati üldiselt positiivsemalt kolmemõõtmelisi klipikombinatsioone ja negatiivsemalt kahemõõtmelisi. Vaadeldes kasutatavust puudutavaid hinnanguskaalasid, leiti, et kõigil neil oli ootuspäraselt hinnangud mõjutatud vigade olemasolust – ilma vigadeta klipikombinatsioone hinnati üldiselt paremini kasutatavateks. Samamoodi oli esteetilisust puudutavatele hinnanguskaaladele antud hinnangud seotud eksperimendi muutujatega värvus ja ruum. Uurimusest ilmnes tendentsina, et kolmemõõtmelisi kromaatilisi klippe hinnati esteetilisuselt kõrgemaks kui kahemõõtmelisi akromaatilisi klippe. Kirjeldatud ootuspärasustele lisaks andis skaalade eraldi vaatlemine olulisi lisatulemusi. Näiteks võib välja tuua kasutatavust puudutavatel hinnanguskaaladel avaldunud tendentsid, et hinnanguskaaladele ebapraktiline-praktiline, keerukas-lihtne ja tehniline-inimlik antud vastustest nähtus, et nendel skaaladel on hinnangud lisaks vigade olemasolule klipis mõjutatud ka ruumilisusest (esteetilisuse muutuja). Sama kehtib ka esteetilisust puudutavate hinnangute kohta – esteetilisuse kahe skaala headuse (hea-halb) ja ilu (ilus-inetu) hinnangud on erinevad, sõltudes ilu skaalal vaid esteetilisust puudutavatest eksperimendi muutujatest, kuid headuse skaalal nii esteetilisust kui kasutatavust puudutavatest muutujatest. Uurimustulemuste interpreteerimisel juureldakse selle üle, kuidas võiksid olla omavahel seotud hinnangud kasutatavusele ja esteetilisusele. Tuues paralleele eelnevate sellealaste teoreetiliste käsitlustega, tõdetakse, et esteetilisuse hinnangutes tuleks eraldi vaadelda hinnanguid ilule ja headusele. Arutelus leitakse sarnasusi eelnevate uurimustega, mille kohaselt hinnangud kasutatavusele ja ilule võiksid olla omavahel kaudselt seotud ning see seos olla vahendatud hinnangutest headusele. Kogu eksperimendi sessioon koosnes 18 juhujärjekorras esitatud klipi läbimängimisest ja hindamisest. Sellest asjaolust tulenevalt leiti, et kasutajate hinnangud erinesid teataval määral olenevalt sellest, kas klippide hindamine toimus eksperimendi alguses või lõpus. Eelnev teemakohane raamistik pakub lähtekohti selle interpreteerimiseks. Nii käesolevas uurimuses püstitatud hüpoteeside kinnitamine kui ka lisaks sellele leitud uurimistulemused täiendavad HCI teemavaldkonda ja kokkuvõtlikult rõhutatakse, et kasutajate hinnang tootele ei kujune vaid sellest lähtuvalt, kui kasutatavaks veebirakendust peetakse, vaid olulised on ka esteetilised aspektid.et
dc.description.abstractThe master thesis focuses on the field of Human-Computer Interaction (HCI). The aim of this thesis was to study the attitudes towards the usability and aesthetics of a web application. The first chapter of this thesis focuses on the overview studies and research methods involving the field at issue. Secondly an experiment was conducted to gather the opinions about the aesthetics and usability of a web application. Therefore an Adobe Flash based web application was developed that consisted of 18 playful interactive clips that differed from each other by the combination of three variables each involving aesthetics or usability. The usability was modified by introducing controlled functional errors to the application (no errors, mouse click delays or random mouse clicks malfunctioning). The aesthetics factor was modified by two variables: colour combinations (two chromatic (red-blue and green-yellow) or one achromatic colour combination) and spatial visual display of the whole clip (two-dimensional (2D) or three-dimensional (3D)). Each clip was evaluated by the users using semantic differential research method consisting of nine 7-point scales of usability and aesthetics. The experiment was carried out amongst 169 students, gathering the opinions of 2382 clips. The results show that the clips with no functional errors were evaluated higher on the scales involving usability than the clips including functional errors. The errors of mouse clicks malfunctioning were found to influence the user’s attitudes towards usability more than the delaying of mouse clicks functionality. There was a tendency that the clips having achromatic colour combinations were evaluated lower on the aesthetic scales than the clips containing chromatic colours. Though no statistical differences were found between the evaluations of the two chromatic colour combinations introduced on the aesthetics scales. It was also found that on the aesthetics scales the 3D clips were generally rated higher than 2D clips. Additionally when looking at the relation of the attitudes towards usability and aesthetics it is proposed that, considering the evaluations of aesthetics, the beauty and goodness scales should be viewed at separately. It is speculated based on previous research that the attitudes towards usability and beauty are related indirectly in such a way that it’s mediated by goodness. On the other hand it is found that the participants changed some of their opinions over the time of participating in the experiment which arises some new fields for research. In general it is emphasised that the overall evaluation is not solely based on the opinions of usability but also the attitudes towards aesthetics play an important role.et
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subject.othermagistritöödet
dc.subject.otherinformaatikaet
dc.subject.otherinfotehnoloogiaet
dc.subject.otherinformaticsen
dc.subject.otherinfotechnologyen
dc.titleHinnangud veebirakenduse kasutatavusele ja esteetilisuseleet
dc.title.alternativeAttitudes Towards the Usability and Aesthetics of a Web Applicationet
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record