Show simple item record

dc.contributor.authorBardone, Ester
dc.date.accessioned2013-11-18T07:48:34Z
dc.date.available2013-11-18T07:48:34Z
dc.date.issued2013-11-18
dc.identifier.isbn978–9949–32–451–4 (print)
dc.identifier.isbn978–9949–32–452–1 (pdf)
dc.identifier.issn1736–1966
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/34504
dc.descriptionVäitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone.et
dc.description.abstractDoktoritöö peamiseks eesmärgiks on uurida, kuidas ‘etendus’ (performance) töötab metodoloogilise perspektiivina, analüüsides maapiirkondade turismi- ja külalisteenuseid, mille eesmärgiks on pakkuda erinevaid kaasaegse maalisuse kogemusi. Täpsemalt on väitekirja fookuses viisid, kuidas neid teenuseid lavastatakse ja etendatakse Eestis tegutsevate mikro-ettevõtjate poolt. Viimaseid käsitletakse kui ‘lavastajaid’ ja ‘etendajaid’. Ettevõtja tegevust mõistetakse sotsiaal-konstruktivistlikus ja fenomenoloogilises raamistikus kultuurilise praktikana ning indiviidi loovuse performatiivse väljendusena. Dissertatsioon koosneb raamivast tekstist ja neljast publikatsioonist, millest kolm on empiirilised uurimused, mis rakendavad etenduslikku perspektiivi erinevail viisidel ja uurivad erinevaid elamusteenuseid: einestamine kodurestoranis, õnneraua sepistamine noorpaaridele, talutööpäeva etendamine ja suitsusaunas käimine. Eesti näiteid esitatakse Euroopa maaelus aset leidnud strukturaalsete muutuste laiemas kontekstis, pidades eeskätt silmas maakohtade kaubastamist ja tarbimist. Välislugejale pakutakse ühtlasi ülevaadet Eesti maaelus 20.-21. sajandil toimunud olulisematest murrangutest, peatähelepanu all on talukultuuriga seotud muutused ja maaturismi arengud. Doktoritöös väidetakse, et ‘etendus’ võib olla viljakas tõlgenduslik vahend nimetatud muutuste kultuurilise tähenduse mõtestamiseks. Seda silmas pidades pakutakse välja üks võimalik etenduslik perspektiiv, mis käsitleb ettevõtjaid aktiivsete kultuuriliste tegutsejatena, kes kujundavad oma teenuseid kasutades erinevaid kultuurilisi repertuaare ja kombineerides traditsioonilise maalisuse elemente isiklikult tähenduslikega. Uurimust kokkuvõtvas arutelus rõhutatakse Eesti maakohtade aina kasvavat hübriidsust, seda nii materiaalsust kui praktikaid silmas pidades ja vaagitakse väljakutsete üle, mis on seotud maaliste elamusteenuste lavastatavusega mikro-ettevõtetes. Lõpuks esitatakse mõned ettepanekud, kuidas arendada etenduslikku perspektiivi maaelu kaubastamise komplekssema käsitluse suunas, mis võtaks arvesse indiviidide tegevuse ja sotsiaalsetes stsenaariumides sisalduvate ideoloogiate (nt teatavate poliitikate või turundusprintsiipide) vastasmõju.et
dc.description.abstractThe main aim of the dissertation is to examine how ‘performance’ works as a methodological perspective for the analysis of rural tourism and hospitality services offering diverse experiences of modern rurality. More precisely, the thesis focuses on ways in which such services are staged and performed by Estonian micro-scale rural entrepreneurs, considered as ‘stage directors’ and ‘performers’. Entrepreneurial activity is regarded in the social constructivist and phenomenological framework as a cultural practice and a performative expression of one’s creativity. The dissertation incorporates a framing text and four publications. Three of these are empirical and employ ‘performance’ in different ways for examining varied experience-services such as: dining at a home restaurant, forging a lucky horseshoe for newlyweds, enacting a farm work day and taking a smoke sauna. The Estonian cases are presented in the larger context of structural changes in contemporary European rurality, especially related to the commodification and consumption of the countryside. For a foreign reader an overview of the major transitions in Estonian rural life throughout the 20th to 21st century is provided; bringing into focus the transformations related to the farm culture and the development of rural tourism. The thesis claims that ‘performance’ can be a fruitful interpretative tool for understanding the cultural significance of these transformations. In this light a particular performance perspective is suggested that sees entrepreneurs as active cultural agents, who develop services that exploit different cultural repertoires and combine elements of traditional rurality with those that are personally meaningful. The concluding discussion puts emphasis on how the Estonian countryside has become increasingly a hybrid place, in terms of materialities as well as practices, and points out what are the challenges related to the stageability of rural experience services in micro-enterprises. Finally suggestions are given for developing a more complex performance perspective on rural commodification, that considers the interplay between individuals’ actions and ideologies promoted by certain social scripts (e.g. particular policies or marketing principles).en
dc.language.isoenet
dc.relation.ispartofseriesDissertationes ethnologiae Universitatis Tartuensis;4
dc.subject.otherdissertatsioonidet
dc.subject.otherETDen
dc.subject.otherdissertationsen
dc.subject.otherväitekirjadet
dc.titleMy farm is my stage: A performance perspective on rural tourism and hospitality services in Estoniaen
dc.title.alternativeMu talu on mu lava: etenduslik perspektiiv maaturismi ja külalismajanduse teenustele Eestiset
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record