Now showing items 21-40 of 484

  • IKT ja Eesti koolikultuur 

   Marandi, Triin; Luik, Piret; Laanpere, Mart; Adojaan, Kristjan; Uibu, Krista (Tartu ÜlikoolTallinna Pedagoogikaülikool, 2003)
   Uurimuse käigus otsiti vastuseid järgmistele küsimustele: 1) Millised on erinevused õpetajate diskursustes (IKT kasutamise eesmärgid ja põhjused, sellest tulenev kasu, sellega seonduvad probleemid ja ohud)? 2) Milline ...
  • Eesti kirjakeele kasutusalad ja nende seisund - teadus ja kõrgharidus 

   Kern, Katrin (Tartu Ülikool, 2003)
   Käesoleva uurimuse eesmärk on uurida eesti kirjakeele kasutust kõrghariduses ja teaduses. Eesti keele erilisus peitub omakeelses kõrghariduses ja teaduses. Euroopas on aga kõrghariduses aina enam suund rahvusvahelistumisele, ...
  • Eesti kirjakeele seisundi uuring - majanduse ja äri keel 

   Suppi, Siiri (Tallinna Pedagoogikaülikool, 2003)
   Uurimuse ülesanne on välja selgitada, millistes tingimustes toimub majandusalaste tekstide loomine Eestis - missuguse kvaliteediga on alates 1990. aastast välja antud majandus- ja ärisõnastikud ning milliseid keeletoe ...
  • Eesti vabaharidusliku koolituse analüüs 

   Valgmaa, Reet; Jääger, Tiina; Nõmm, Erle; Eesmaa, Ivo (2003)
   Käesolev aruanne koosneb seitsmest peatükist. Esimene sisaldab lühikest teoreetilist ülevaadet vabahariduse rollist ja suhtest teistesse haridusvormidesse ning võrdlust Eesti ja Põhjamaade kui meile kultuurilis-ajalooliselt ...
  • Spordiehitised ja liikumispaigad Eestis 

   Noormets, Joe; Paju, Kalju; Undusk, Riin (Eesti Sporditeabe Sihtasutus, 2003)
   Käesolevas töös on püütud teha algust spordibaaside andmestiku analüüsiga, eeskätt baaside läbilaskevõimet diferentseeritult aluseks võttes ja elanike sportlikke liikumiseelistusi arvestades. Uurimus peaks andma põhimõttelise ...
  • Noortelaagrite programmide uuringu aruanne 

   Kõiv, Kersti (Haridus- ja Teadusministeerium, 2003)
   Küsitlus viidi läbi laste, lastevanemate, laagri- ja programmijuhtide ning kasvatajate hulgas. Ankeedid, mille alusel küsitlus toimus olid nii eesti- kui venekeelsed. Eesmärk oli laste käest teada saada kuivõrd on nad ...
  • Eesti Noored 2003 

   Ariko Marketing (Ariko Marketing, 2003)
   Käesolev uuring viidi läbi multiklientsena juulis-augustis 2003 ning selle peamiseks eesmärgiks on kirjeldada Eesti noorte tarbimiskäitumise põhijooni ning selle taustaks olevate väärtuste ja hoiakute kompleksi. Käesolev ...
  • Õpilaskodud, nende moodustamise ja funktsioneerimisega seotud probleemid 

   Tiko, Anne (2003)
   Tänases Eesti ühiskonnas on tekkinud ja süvenenud mitmed sotsiaalprobleemid nagu vaesus, töötus, abitus, mille mõju ulatub ka kooli. Kui kodu ei tule toime, on lapsel väga raske olla koolis edukas. Selline laps pole reeglina ...
  • School drop-out as an obstacle building the knowledge based economy in Estonia 

   Tilmanis, Lara; Annus, Tiina (2003)
   This review will focus on the rising dropout rates at the basic level of education in Estonia. Over the last 5 years approximately 1,300 young people annually interrupted their studies in basic school, with a cumulative ...
  • Kokkuvõte küsitlusest riikliku õppekava koolis rakendumise kohta 

   Maanso, Viivi; Ormisson, Tõnis (2003)
   Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava rakendub tegelikkuses kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokumendi – kooliõppekava kaudu. Et viimase kvaliteet on riiklikus õppekavas fikseeritud õppe- ja kasvatuseesmärkide ...
  • Pilootuuring kutseõppeasutuste I kursuse õpilaste matemaatika teadmistest ja oskustest 

   Tooding, Liina-Mai; Rämson, Anne-Liis (2003)
   Käesolevas analüüsis esitatakse üldülevaade 2003. aasta sügisel Eesti kutseõppeasutustes läbi viidud matemaatikateadmiste testi tulemustest. Et test koosnes põhikooli 2003. aasta matemaatikaeksami ülesannetest, siis on ...
  • Kogemus kogu eluks?! 

   MTÜ Eesti Noorsoo Instituut (Archimedes, 2003)
   "Programmi Euroopa Noored tulemuste ning mõju analüüs Eestis aastatel 2000-2002" põhineb suures osas Euroopa Komisjoni tarbeks koostatud programmi Euroopa Noored mõju vahearuandel, mille teostas MTÜ Eesti Noorsoo Instituut, ...
  • Eesti kirjakeele seisund eesti koolis 

   Raik, Margit (Tallinna Pedagoogikaülikool, 2003)
   Käesolev teema – eesti kirjakeele seisund eesti koolis - on üks allteemadest suurema kirjakeele uurimise projekti raames, mis omakorda on alles eeltöö eesti kirjakeele arendamise strateegia väljatöötamisele. Praegu ...
  • Pilootuuring kutseõppeasutuste I kursuse õpilaste eesti keele teadmistest ja oskustest 

   Maanso, Viivi (2003)
   Saamaks ülevaadet 2003. aasta sügisel eri valdkondade kutseõppeasutustesse õppima asunud noorte teadmistest ja oskustest, käivitas Haridus- ja Teadusministeerium pilootuuringu, mille läbiviijaks määrati Riiklik Eksami- ja ...
  • Assessment of the Estonian Research Development Technology and Innovation Funding System 

   Nedeva, Maria; Georghiou, Luke (2003)
   The objectives of the assessment of the RDTI funding system in Estonia as specified by the Terms of Reference are as follows: 1) to conduct a review of the current R&D funding system in Estonia; 2) to review the ...
  • Eesti sotsiolektide seisund 

   Hennoste, Tiit (Tartu Ülikool, 2003)
   Käesolev ülevaade kõneleb eesti keele sotsiolektidest. Ülevaate esimeses osas kirjeldatakse sotsiolektide ja nende uurimise üldpildi, peatudes sotsiolektide uurimustele ja nende tulemustele maailmas, keskendudes peamiselt ...
  • Kutsehariduse areng venekeelsetes kutseõppeasutustes 

   Faktum OÜ (2004)
   Uuringu eesmärgiks on tuvastada venekeelsete õpperühmadega kutseõppeasutustes järgnev: 1) õpilaste ja nende õpetajate, samuti administratsiooni eesti keele oskus; 2) olukord praeguse eesti keele ja eestikeelse ainete õppega ...
  • Uuring “Kutseõppeasutuste valmisolekust asuda tõukefondide vahendeid kasutades pakkuma täiskasvanutele tööalast täiendkoolitust” 

   Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing (2004)
   Uuringu eesmärgiks on välja selgitada kutseõppeasutuste valmisolek hakata kasutama tõukefondide vahendeid töötavatele täiskasvanutele tööalase koolituse pakkumiseks tõukefondide meetme 1.1 raames. Tulenevalt nimetatud ...
  • Koolivalmiduse ning 1. klassi õpilase arengu jälgimise pilootuuringu II osa analüüs 

   Kikas, Eve; Häidkind, Pille (2004)
   2003. aasta sügisel viis Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse õppekavade osakond koostöös üleriigilise alushariduse ning algõpetuse nõukogu, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tartu Ülikooli Õppekava Arenduskeskusega ...
  • Eesti noored teel Euroopa Liitu 

   Kruusvall, Jüri; Tomson, Liis (2004)
   Uuringu “Eesti noored teel Euroopa Liitu” eesmärgiks oli selgitada, millised on Eesti noored vabariigi Euroopa Liitu astumise künnisel, kuivõrd on nad oma eluga rahul, mida nad eelistavad ja millest on motiveeritud õppimises, ...