Show simple item record

dc.contributor.authorTartu Ülikool
dc.contributor.editorPaju, Aili, toimetaja
dc.contributor.editorПаю, Айли, toimetaja
dc.date.accessioned2015-04-28T12:18:40Z
dc.date.available2015-04-28T12:18:40Z
dc.date.issued1976
dc.identifier.otherPer.A-1169
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/46180
dc.description.tableofcontents• Т. Э. Кару. - Система CST для обработки данных функционального исследования спортсменов при помощи ЭВМ • T. Karu. - CST-süsteem sportlaste funktsionaalse uuringu tulemuste töötluseks elektronarvuti abil. Resümee • T. Karu. - Computer analysis system of functional data CST for sportsmen. Summary • Э. Э. Кяэрик. - Особенности реализации программ CST в МАЛГОЛе • E. Käärik. - CST programmide realiseerimise iseärasusi MALGOL-is. Resümee • E. Käärik. - Peculiarities of realizing CST programs in MALGOL. Summary • П.-Х. Г. Кингисепп, Т. Э. Кару, Р. Ю. Ноорма. - Применение ЭВМ для обработки данных функционального исследования внешнего дыхания • P.-H. Kingisepp, T. Karu, R. Noorma. - Välise hingamise uuring elektronarvuti abil. Resümee • P.-H. Kingisepp, T. Karu, R. Noorma. - Computer analysis of respiratory function tests. Summary • Т. Э. Кару, Я. А. Маароос. - Система сокращенных обозначений лабораторных физических нагрузок • T. Karu, J. Maaroos. - Laboratoorsete kehaliste koormuste tähistamise süsteemist. Resümee • T. Karu, J. Maaroos. - A designation system for laboratory physical fitness tests. Summary • Т. Э. Кару, В. А. Лейссоо. - Об оценке функционального состояния аппарата кровообращения в системе CST • T. Karu, V. Leissoo. - Südame-veresoonkonna funktsionaalse seisundi hindamisest CST-süsteemis. Resümee • T. Karu, V. Leissoo. - On the evaluation of a functional condition of the circulatory system using the CST data processing system. Summary • Т. Э. Кару. - Теоретические основы применения критерия ≪лучше-хуже≫ в функциональной диагностике по системе CST • T. Karu. - Kriteeriumi ≪parem-halvem≫ kasutamise teoreetilised alused funktsionaalses diagnostikas CST-süsteemis. Resümee • T. Karu. - Theory of the evaluation of quantitative parameters from the “better-worse” viewpoint. Summary • Я. А. Маароос, Т. Э. Кару. - Оценка общей работоспособности лиц среднего и пожилого возраста в системе CST • J. Maaroos, T. Karu. - Üldise füüsilise töövõime hinnang kesk- ja vanemaealistel isikutel CST-süsteemis. Resümee • J. Maaroos, T. Karu. - Determination of the physical working capacity of older men using the “CST system” • А. Ю. Паю. - Содержание адреналина и норадреналина плазмы крови при различных физических нагрузках • Paju. - Vereplasma adrenaliini- ja noradrenaliinisisaldus erinevate kehaliste koormuste korral. Resümee • Paju. - The content of the adrenaline ja the noradrenaline in the blood plasma at the physical effort tests. Summary • А. Ю. Паю. - Состояние симпато-адреналовой системы у тренированных и нетренированных лиц при нагрузке CST • Paju. - Treenitud ja treenimata isikute sümpatoadrenaalsüsteemi seisund tõusvate kehaliste koormuste korral. Resümee • Paju. - The activity of the sympatho-adrenal system of the trained and sedentary men in conditions of physical. Summary • И. А. Пийритс. - Типы экскреции кортикостероидов при физических нагрузках • Piirits. - Kortikosteroidide ekskretsiooni tüübid kehaliste koormuste korral. Resümee • Piirits. - Types of the excretion of corticosteroids under physical loads. Summary • Л. А. Хумаль, Т. Э. Кару, П. Никольский. - Методика определения систолических фаз сердечного цикла с использованием бесконтактной виброкардиографии скорости (ВИКГ-2) • L.-H. Humal, Т. Karu, P. Nikolski. - Vibrokardiograafia kasutamisest faasanalüüsis. Resümee • L. Humal, T. Karu and P. Nikolsky. - Method for the estimation of the duration of systolic time intervals of cardiac cycle using noncontact vibrocardiography of speed (VICG-2). Summary • Т. Э. Кару, А. П. Ландырь, Р. Ю. Ноорма, А. В. Ландырь. - Программа первичной обработки данных фазового анализа сердечного цикла на ЭВМ в системе CST • T. Karu, A. Landõr, R. Noorma. - Faasanalüüs CST-susteemis. Resümee • T. Karu, A. Landõr, R. Noorma. - Analysis of systolic time intervals in the CST system. Summary • П.-Х. Г. Кингисепп. - Особенности газообмена при работе переменной интенсивности • P.-H. Kingisepp. - Gaasivahetuse iseärasused vahelduva intensiivsusega füüsilise töö korral. Resümee • P.-H. Kingisepp. - Pecularities of gas exchange during intermittent work. Summary • К. Я. Ягомяги. - О приспособлении сердечно-сосудистой и дыхательной систем к синусоидально изменяющимся физическим нагрузкам у юношей • K. Jagomägi. - Vereringe ja hingamissüsteemi kohanemisest siinuseliselt muutuva kehalise koormuse korral noorukitel. Resümee • K. Jagomägi. - The adaptation of the cardio-vascular and respiratory systems to sinusoidally varying work loads in adolescents. Summary • Оглавление — Sisukord — Contents
dc.description.urihttp://www.ester.ee/record=b4097707*estet
dc.language.isoruet
dc.publisherTartu : [Тартуский государственный университет]et
dc.relation.ispartofseriesTartu Ülikooli toimetised;vihik 394
dc.relation.ispartofseriesTartu Ülikooli toimetised. Arstiteaduslikke töid;32
dc.relation.ispartofseriesTartu Riikliku Ülikooli toimetised ; vihik 394. Arstiteaduslikke töid ; XXXII = Ученые записки Тартуского государственного университета ; вып. 394. Труды по медицине ; XXXII;
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectjätkväljaandedet
dc.subjectTartu Ülikoolet
dc.subjectspordimeditsiinet
dc.titleArstiteaduslikke töid. XXXII, Spordimeditsiin = Труды по медицине. Спортивная медицинаet
dc.typeBooket


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal