Show simple item record

dc.contributor.authorSuviste, Reelika
dc.date.accessioned2015-09-28T10:18:27Z
dc.date.available2015-09-28T10:18:27Z
dc.date.issued2015-09-28
dc.identifier.isbn978-9949-32-933-5
dc.identifier.isbn978-9949-32-934-2 (pdf)
dc.identifier.issn1406-1317
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/48637
dc.descriptionVäitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone.et
dc.description.abstractÕpilaste tulemusi matemaatikas võivad mõjutada nii ühiskonnas levinud väärtused kui ka haridusele seatud eesmärgid, seega võivad need erineda kultuuriti, aga ka ühiskonna sees, nt rahvuskultuuriti (Mikk, 2007; Shipley, 2011; Välijärvi et al., 2007). Esimene Eestis tehtud rahvusvaheline tasemeuuring TIMSS 2003 ja hilisemad PISA uuringud (2006, 2009, 2012) tõid esile, et vene õppekeelega koolide õpilaste tulemused matemaatikas on märgatavalt nõrgemad eesti õppekeelega koolide õpilaste tulemustest (Kitsing, 2008; Mullis et al., 2004; Tire et al., 2010; Tire et al., 2013). Arvestades, et kõik Eesti õpilased õpivad kehtiva õppekava järgi (Vabariigi Valitsus, 2011/2014), võivad õpilaste erinevad tulemused olla tingitud nende õpetajate uskumuste, väärtuste, õpetamispraktikate ja kasvatustegevuste rakendamise erinevustest. Eestis on matemaatikaõpetajate (Jukk et al., 2007) ja matemaatikat õpetavate klassiõpetajate (Kikas et al., 2009; Palu & Kikas, 2007) õpetamispraktikaid uuritud eestikeelsetes koolides. Uuringud näitavad, et õpetajate uskumused ja kasutatavad õpetamismeetodid erinevad eesti ja vene õppekeelega koolide õpetajatel (Lepik & Kislenko, 2014; Loogma et al., 2009). Lisaks on leitud, et õpilaste oskused matemaatikas on seotud õpetajate õpetamispraktikatega (Kikas, Peets, & Hodges, 2014; Kikas et al., 2009). Senistesse õpetajate õpetamispraktikate ja kasvatustegevuste uuringutesse pole haaratud vene õppekeelega koolide õpetajaid sellisel määral, et vaadelda algklassides matemaatikat õpetavate õpetajate ja klassiõpetajate õpetamispraktika ja kasvatustegevuste seost õpilaste tulemuste ja arenguga. Doktoritöö eesmärk oli uurida õpilaste matemaatikateadmisi ja nende arengut, õpetajate õpetamispraktikaid ja tegevusi ning õpilaste tulemuste ja õpetaja tegevuste vahelisi seoseid eesti ja vene õppekeelega koolide võrdluses. Uurimistulemused kinnitasid, et algklassides ei ilmne eesti ja vene õppekeelega koolide õpilaste matemaatikatulemustes erinevusi sellisel määral, nagu kirjeldavad neid rahvusvahelised TIMSSi ja PISA uuringud. Vastupidi, uuringust ilmnes, et vene õppekeelega koolide õpilased lahendasid tekstülesandeid paremini kui eesti õppekeelega koolide õpilased. Sama erinevus esines ka tekstülesannete lahenduste vigade analüüsimisel. Lisaks näitas uuring, et eesti ja vene õppekeelega koolide klassiõpetajad ja algklassides matemaatikat õpetavad õpetajad erinesid kasvatustegevuste ja õpetamispraktika poolest. Tulemused viitasid, et positiivsete kasvatustegevuste rakendamine õppetunnis aitab kaasa paremate tulemuste saavutamisele matemaatikas. Ühtlasi näitas uuring, et õpilase-kesksete õpetamispraktikate kasutamine on seotud õpilaste arenguga tekstülesannete lahendamisel. Väitekiri võimaldab mõista eesti ja vene õppekeelega koolide õpilaste matemaatikatulemusi ning nende tulemuste seost õpetajaga. Kokkuvõtvalt võib öelda, et piirangutest hoolimata on saadud tulemused olulised nii teoreetilisest kui ka praktilisest aspektist.  et
dc.description.abstractMathematics results of students are influenced by the values of society, but also by the purposes of education and vary not only between countries, but also between different cultural groups within specific countries (Mikk, 2007; Shipley, 2011; Välijärvi et al., 2007). The first international Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2003 and the Programme for International Student Assessment (PISA) 2006, 2009, 2012 conducted in Estonia revealed that the results in mathematics tests undertaken by children attending Russian-language schools were considerably weaker than in those undertaken by children attending Estonian-language schools (see for TIMSS Mullis, Martin, Gonzalez & Chrostowski, 2004; see for PISA Kitsing 2008; Tire, Puksand, Lepmann, & Henno 2010; Tire et al. 2013). As all children in Estonian mainstream schools study according to the national curriculum (Vabariigi Valitsus, 2002/2007; 2011/2014) and to the same textbooks, at least some of the reasons for different results in TIMSS and PISA may be related to different teachers’ beliefs, teaching practices and teachers’ behaviour in Estonian- and Russian-language schools classrooms. Namely, studies have shown that the Estonian children's mathematics skills are sensitive to teachers’ teaching methods and practices (Kikas, Peets, & Hodges, 2014; Kikas, Peets, Palu, & Afanasjev, 2009). There have been several studies on investigating the Estonian-language schools’ mathematics teachers’ (Jukk, Lepmann & Lepmann, 2007) and primary schools teachers who teach mathematics (Palu & Kikas, 2007; Kikas et al., 2009). Also, there is some evidence that teachers’ beliefs about teaching and used teaching methods tend to differ between teachers from Estonian- and Russian-language schools (Lepik & Kislenko, 2014; Loogma, Ruus, Talts, & Poom-Valickis, 2009). So far the Russian-language schools’ teachers have not been under study in the context of the usage of teaching practices and classroom management practices and their associations with children’s achievement and development in mathematics in the primary grades. The main aim of the current research was to investigate the children’s mathematical knowledge and skills, and development in mathematics, teachers’ management and teaching practices and the associations between students’ achievement in mathematics and teacher-related factors (i.e., the use of management practices, teaching practices and teaching experience) in Estonian- and Russian-language schools. The results of this study indicate that there are no such differences in primary grades, as found in the PISA 2006 and PISA 2009 tests in Estonian- and Russian-language schools. Contrary to international studies, in this study the children attending Russian-language schools showed higher achievement in solving word problems, than their peers from Estonian-language schools. Regarding the associations between teachers’ use of management practices and achievement in mathematics our findings suggest that using positive and supportive practices in the classroom contributes to higher achievement in mathematics, therefore promoting them in teacher training is important. Also, how teachers use learner-centred practices is related to children’s development in mathematics, especially in terms of solving word problems. Overall, teachers from Estonian- and Russian-language schools adopted different classroom management and teaching practices, which had different effects on the development of mathematics achievement of children from Estonian- and Russian-language schools. The dissertation enables to understand the Estonian- and Russian-language schools children’s results in mathematics and their relations with the teacher. In conclusion it can be said, that despite the limitations, the results of this doctoral dissertation have both theoretical and practical importance.en
dc.language.isoenet
dc.relation.ispartofseriesDissertationes pedagogicae Universitatis Tartuensis;19
dc.subjectmatemaatikahariduset
dc.subjectkoolimatemaatikaet
dc.subjectõpetamise metoodikaet
dc.subjectõppemeetodidet
dc.subjectmathematical educationen
dc.subjectschool mathematicsen
dc.subjectteaching methodologyen
dc.subjectdidactic methodsen
dc.subject.otherdissertatsioonidet
dc.subject.otherETDen
dc.subject.otherdissertationsen
dc.subject.otherväitekirjadet
dc.titleStudents’ mathematics knowledge and skills, and its relations with teachers’ teaching and classroom management practices: Comparison between Estonian- and Russian-language schoolsen
dc.title.alternativeÕpilaste matemaatikateadmised ja nende areng ning nende seosed õpetajate kasvatustegevuste, õpetamispraktikate ja õpetamiskogemusega: eesti- ja venekeelse kooli võrdluset
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record