Now showing items 41-60 of 179

  • Ekspektiil-ekspektiil graafikud jaotuse sobivuse hindamiseks 

   Puusepp, Johannes (Tartu Ülikool, 2017)
   Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on tutvustada ekspektiile ning realiseerida nendel põhinev graafiline meetod jaotuse sobivuse hindamiseks ekspektiil-ekspektiil graafikute näol. Selleks antakse esmalt analoogia tõttu ...
  • Funktsiooni lähendamine kuupsplaini abil 

   Koliberskaja, Aljona (2017)
   Bakaureusetöös uuritakse funktsioonide interpoleerimist kuupsplainide abil. Töö eesmärk on anda veahinnang sellisele lahendamisele etteantud rajatingimuste korral. Kõnealune interpoleerimine on töös realiseeritud ...
  • Pikkuse päritavuskoefitsiendi hindamine 

   Komp, Kaisa (Tartu Ülikool, 2017)
   Inimesed on üksteisest erinevad. Need erinevused on tingitud nii geneetilistest kui ka mitte geneetilistest ehk keskkonnateguritest. Päritavuskoefitsiendi hindamine aitab välja selgitada, kas inimestevahelised varieeruvad ...
  • Polügoonide konservatiivne lamedus 

   Teor, Elery (2017)
   Bakalaureusetöös vaadeldakse polügoone üle poolrühma S. Antakse üksikasjalik tõestus teoreemile, mille kohaselt järgmised väited püsivate parempoolsete polügoonide AS kohta on samaväärsed: (i) AS on konservatiivselt lame; ...
  • Kalman filter and extended Kalman filter 

   Järvsoo, Johanna Adele (2017)
   In the Bachelor’s thesis we describe the Kalman filtering algorithm for linear-Gaussian state space models and give an example of its application. We describe the extended Kalman filter for differentiable Gaussian state ...
  • Logistilise regressiooni ja otsustuspuumeetodite kasutamine otsemüügi efektiivsuse suurendamiseks 

   Peedosk, Hele-Liis (Tartu Ülikool, 2017)
   Otsemüük on viis, kuidas suurendatakse läbi klientidega vahetu kontakti loomise ettevõtte toodete tarbimist. Jättes välja kliendid, kes tõenäoliselt ei ole tootest huvitunud, saab vähendada otsemüügile kuluvaid ressursse ...
  • Transpordiülesande lahendamine Vogeli ja potentsiaalide meetodil 

   Jõgi, Rauno (2017)
   Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on tutvustada lineaarplaneerimise ülesande üht eriliiki - transpordiülesannet. Töö sisaldab lühiülevaadet lineaarse planeerimise ülesandest ja selle lahendamisest simpleksmeetodil. Antud ...
  • Mitmemõõtmeliste andmete visualiseerimine meetodi t-SNE abil 

   Kaasik, Pirge (Tartu Ülikool, 2017)
   Suurte andmehulkade analüüsimise üks tähtis osa on andmete visualiseerimine. Rohkete tunnuste korral on seda tavaliste visualiseerimistehnikatega keeruline teha. Käesolevas töös on kirjeldatud mitmemõõtmeliste andmete ...
  • Singulaarse spektraalanalüüsi meetod 

   Riiner, Märt (2017)
   Käesolevas bakalaureusetöös antakse ülevaade singulaarse spektraalanalüüsi meetodist ja analüüsitakse aegrida, kasutades singulaarse spektraalanalüüsi meetodit(edaspidi SSA meetod). Selles bakalaureusetöös SSA meetodi ...
  • Logistiline regressioon ja klassifitseerimispuu binaarse tunnuse modelleerimisel 

   Ernits, Kristi (Tartu Ülikool, 2017)
   Tihti on uurija huvitatud binaarse tunnuse seose modelleerimisest teiste tunnustega. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on kirjeldada ja omavahel võrrelda logistilist regressiooni ning klassifitseerimispuu meetodit ...
  • Barjääriga optsioonide hindamine võrgumeetodiga 

   Tõnisson, Reelika (2017)
   Optsioon on võimalus osta või müüa alusvara fikseeritud hinna eest kokkulepitud ajal tulevikus. Optsiooni õige hinna määramine on üks suurimaid probleeme, millega optsioonide teoorias kokku puututakse. Käesolevas ...
  • Projektiivsed ja I-regulaarsed järjestatud polügoonid 

   Ammer, Reemet (2017)
   Käesoleva bakalaureusetöö valdkonnaks on abstraktne algebra. Töö põhineb artiklile "Indecomposable, Projective, and Flat S-Posets" (X. Shi, Z. Liu, F. Wang, S. Bulman-Fleming), 2005. Töö eesmärgiks on esitada ning ...
  • Vastanute hulga tasakaalustamine hinnangute täpsustamiseks 

   Suvi, Kätrin (Tartu Ülikool, 2017)
   Tänapäeval on valikuuringutes väga levinud probleemiks mittevastamine, mis toob endaga kaasa kallutatud vastanute hulga ja nihkega hinnangud üldkogumi uuritavatele tunnustele. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida, ...
  • Minimaalse toidukorvi maksumuse arvutusmetoodika uurimine 

   Aaspalu, Merili (Tartu Ülikool, 2017)
   Bakalaureusetöö eesmärk on uurida erinevaid arvutusmetoodikaid, mis hindavad minimaalse toidukorvi maksumust. Praegu kasutatav metoodika põhineb 2007. aastal leitud minimaalse toidukorvi hinnal ja tarbijahinnaindeksil. ...
  • Mittelineaarsed regressioonmudelid rakendusega spordiandmetele 

   Ellisaar, Markus (Tartu Ülikool, 2017)
   Kõiki praktikas esinevaid andmestikke ja tunnuste vahelisi seoseid ei ole võimalik lineaarselt piisavalt täpselt kirjeldada. Käesoleva töö peamiseks eesmärgiks on uurida erinevaid mittelineaarseid mudeleid ja tutvustada ...
  • Depressiooniravi efektiivsus ja selle võimalik geneetiline taust: TÜ Eesti Geenivaramu poolt läbi viidud uuringu analüüs 

   Vare, Pille-Riin (Tartu Ülikool, 2017)
   Bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada, kuidas muutub depressiooni raskusastet mõõtev MADRS skoor sõltuvalt ravimitest estsitalopraam ja venlafaksiin ning millised geneetilised variandid võivad mõjutada depressiooni ...
  • Jadaruumide poolt defineeritud tuumaoperaatorid 

   Taveter, Triin (2017)
   Bakalaureusetöös käsitletakse klassikalisi tuumaoperaatoreid ja (r; p; q)-tuumaoperaatoreid ning töös esitatakse üksikasjalikud tõestused, et need moodustavad vastavalt Banachi ja s-Banachi operaatorideaali. Need tõestused ...
  • Kant- ja lassoregressioon ning nende rakendamine müügiskoori loomiseks Creditinfo Eesti AS andmetel 

   Narvik, Perttu (Tartu Ülikool, 2017)
   Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on tutvustada kant- ja lassoregressiooni ning rakendada logistilist regulariseeritud regressiooni müügiskoori loomiseks Creditinfo Eesti AS andmetel. Töö esimeses osas antakse ülevaade ...
  • p-aadilised arvud 

   Mähar, Kristiina (2017)
   Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on anda ülevaade p-aadilistest arvudest ja nende omadustest. Töös on käsitletud normeeritud korpusi ja ultrameetrilisi ruume, p-aadiliste arvude korpust ning selle algebralisi, ...
  • Mitteparameetrilised testid rohkem kui kahe grupi järjestuse kontrollimiseks 

   Kirjanen, Kristjan-Martin (2018)
   Bakalaureusetöö koosneb kolmest osast. Neist esimeses kirjeldatakse Jonckheere-Terpstra testi ja leitakse teststatistiku täpne ja asümptootiline jaotus. Jonckheere-Terpstra test on kõige levinum mitteparameetriline test ...