Now showing items 41-60 of 157

  • Tõenäosuslik valikuuring tarkvara R pakettide "sampling" ja "survey" abil 

   Mirski, Sören (Tartu Ülikool, 2017)
   Käesolev bakalaureusetöö annab ülevaate statistikatarkvara R lisapakettide "sampling" ja "survey" funktsioonidest, millega saab teostada levinumaid tõenäosuslikke valikuid ja hinnata üldkogumi kogusummat ning selle ...
  • Vastanute hulga tasakaalustamine hinnangute täpsustamiseks 

   Suvi, Kätrin (Tartu Ülikool, 2017)
   Tänapäeval on valikuuringutes väga levinud probleemiks mittevastamine, mis toob endaga kaasa kallutatud vastanute hulga ja nihkega hinnangud üldkogumi uuritavatele tunnustele. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida, ...
  • Logistiline regressioon ja klassifitseerimispuu binaarse tunnuse modelleerimisel 

   Ernits, Kristi (Tartu Ülikool, 2017)
   Tihti on uurija huvitatud binaarse tunnuse seose modelleerimisest teiste tunnustega. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on kirjeldada ja omavahel võrrelda logistilist regressiooni ning klassifitseerimispuu meetodit ...
  • Jamesi ruumi alternatiiv ja lineaarse mõõtme probleem 

   Viitung, Margaret (2017)
   Bakalaureusetöö koosneb kahest osast. Neist esimeses konstrueeritakse Banachi ruumide ‘ p-summade abil mitterefleksiivne Banachi ruum, mis on isomorfne oma teise kaasruumiga. See on toodud omadustega alternatiivne näide ...
  • Ekspektiil-ekspektiil graafikud jaotuse sobivuse hindamiseks 

   Puusepp, Johannes (Tartu Ülikool, 2017)
   Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on tutvustada ekspektiile ning realiseerida nendel põhinev graafiline meetod jaotuse sobivuse hindamiseks ekspektiil-ekspektiil graafikute näol. Selleks antakse esmalt analoogia tõttu ...
  • Mathematical analysis of Numic languages 

   Rannap, Jürgen (2017)
   The objective of this bachelor’s thesis is to confirm or falsify hypotheses on the diffusion of Numic languages in the north-western United States. The theoretical part of the thesis provides an overview of the mathematical ...
  • Depressiooniravi efektiivsus ja selle võimalik geneetiline taust: TÜ Eesti Geenivaramu poolt läbi viidud uuringu analüüs 

   Vare, Pille-Riin (Tartu Ülikool, 2017)
   Bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada, kuidas muutub depressiooni raskusastet mõõtev MADRS skoor sõltuvalt ravimitest estsitalopraam ja venlafaksiin ning millised geneetilised variandid võivad mõjutada depressiooni ...
  • Minimaalse toidukorvi maksumuse arvutusmetoodika uurimine 

   Aaspalu, Merili (Tartu Ülikool, 2017)
   Bakalaureusetöö eesmärk on uurida erinevaid arvutusmetoodikaid, mis hindavad minimaalse toidukorvi maksumust. Praegu kasutatav metoodika põhineb 2007. aastal leitud minimaalse toidukorvi hinnal ja tarbijahinnaindeksil. ...
  • Logistilise regressiooni ja otsustuspuumeetodite kasutamine otsemüügi efektiivsuse suurendamiseks 

   Peedosk, Hele-Liis (Tartu Ülikool, 2017)
   Otsemüük on viis, kuidas suurendatakse läbi klientidega vahetu kontakti loomise ettevõtte toodete tarbimist. Jättes välja kliendid, kes tõenäoliselt ei ole tootest huvitunud, saab vähendada otsemüügile kuluvaid ressursse ...
  • Transpordiülesande lahendamine Vogeli ja potentsiaalide meetodil 

   Jõgi, Rauno (2017)
   Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on tutvustada lineaarplaneerimise ülesande üht eriliiki - transpordiülesannet. Töö sisaldab lühiülevaadet lineaarse planeerimise ülesandest ja selle lahendamisest simpleksmeetodil. Antud ...
  • Pikkuse päritavuskoefitsiendi hindamine 

   Komp, Kaisa (Tartu Ülikool, 2017)
   Inimesed on üksteisest erinevad. Need erinevused on tingitud nii geneetilistest kui ka mitte geneetilistest ehk keskkonnateguritest. Päritavuskoefitsiendi hindamine aitab välja selgitada, kas inimestevahelised varieeruvad ...
  • Funktsiooni lähendamine kuupsplaini abil 

   Koliberskaja, Aljona (2017)
   Bakaureusetöös uuritakse funktsioonide interpoleerimist kuupsplainide abil. Töö eesmärk on anda veahinnang sellisele lahendamisele etteantud rajatingimuste korral. Kõnealune interpoleerimine on töös realiseeritud ...
  • Jadaruumide poolt defineeritud tuumaoperaatorid 

   Taveter, Triin (2017)
   Bakalaureusetöös käsitletakse klassikalisi tuumaoperaatoreid ja (r; p; q)-tuumaoperaatoreid ning töös esitatakse üksikasjalikud tõestused, et need moodustavad vastavalt Banachi ja s-Banachi operaatorideaali. Need tõestused ...
  • Barjääriga optsioonide hindamine võrgumeetodiga 

   Tõnisson, Reelika (2017)
   Optsioon on võimalus osta või müüa alusvara fikseeritud hinna eest kokkulepitud ajal tulevikus. Optsiooni õige hinna määramine on üks suurimaid probleeme, millega optsioonide teoorias kokku puututakse. Käesolevas ...
  • Mittelineaarsed regressioonmudelid rakendusega spordiandmetele 

   Ellisaar, Markus (Tartu Ülikool, 2017)
   Kõiki praktikas esinevaid andmestikke ja tunnuste vahelisi seoseid ei ole võimalik lineaarselt piisavalt täpselt kirjeldada. Käesoleva töö peamiseks eesmärgiks on uurida erinevaid mittelineaarseid mudeleid ja tutvustada ...
  • Poolrühmade põimikkorrutis ja Krohn-Rhodes’i teoreem 

   Lepik, Alvin (2017)
   Bakalaureusetöös vaadeldakse poolrühmi. Töö eesmärgid on täpsustada põimikkorrutise mõiste poolrühmade korral, esitada mõned poolrühmade põimikkorrutise omadused, nende tõestused ja, põhieesmärgina, tõestada Krohn-Rhodes ...
  • Mitmemõõtmeliste andmete visualiseerimine meetodi t-SNE abil 

   Kaasik, Pirge (Tartu Ülikool, 2017)
   Suurte andmehulkade analüüsimise üks tähtis osa on andmete visualiseerimine. Rohkete tunnuste korral on seda tavaliste visualiseerimistehnikatega keeruline teha. Käesolevas töös on kirjeldatud mitmemõõtmeliste andmete ...
  • Aproksimatsiooniomaduse iseloomustus kompaktsete operaatorite ruumi kaudu 

   Vähi, Anett (2017)
   Bakalaureusetöös kirjeldatakse aproksimatsiooniomadust perede kaudu ja antakse Grothendiecki teoreemile kaks erinevat üksikasjalikku tõestust. Need tõestused tuginevad J. Lindenstraussi ja L. Tzafriri raamatule Classical Banach ...
  • Singulaarse spektraalanalüüsi meetod 

   Riiner, Märt (2017)
   Käesolevas bakalaureusetöös antakse ülevaade singulaarse spektraalanalüüsi meetodist ja analüüsitakse aegrida, kasutades singulaarse spektraalanalüüsi meetodit(edaspidi SSA meetod). Selles bakalaureusetöös SSA meetodi ...
  • Eesti piimakarjas kasutatavate pullide geneetiline sugulus 

   Smirnov, Kirill (2018)
   Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida tänapäeval Eestis piimakarjades kasutatavate pullide omavahelist geneetilist sugulust tuginedes kogu teadaolevale põlvnemisinfole. Töö teoreetilises osas antakse ülevaade ...