Now showing items 61-80 of 179

  • Statistilise analüüsi rakendamine Eesti Haigekassa raviarvetele 

   Uusna, Kristiina (2018)
   Käesolevas bakalaureusetöös analüüsitakse Eesti Haigekassale saadetud raviarveid. Eesmärk on anda ülevaade regressioonanalüüsist diskreetsete argumentidega. Täpsemalt vaadatakse võtteid, kuidas suurte andmekoguste korral ...
  • Tervena elada jäänud aastad 

   Štarkov, Mari Helen (2018)
   Käesoleva töö eesmärgiks on tutvustada tervena elada jäänud aastate arvutamiseks kasutatavat Sullivani meetodit ning analüüsida tervena elada jäänud aastaid Eesti rahvastiku põhjal. Andmete analüüsimiseks kasutati ...
  • Lokaalne pöördemeetod valikuuringutes 

   Sokurova, Diana (2018)
   Käesolevas bakalaureusetöös antakse ülevaade lokaalsest pöördemeetodist ning võrreldakse seda teiste tuntud valikumeetoditega, rakendades neid reaalsete andmetel. Andmed pärinevad hüpoteetilise küla StatVillage andmebaasist. ...
  • Statistilise kompetentsi vajadus Eestis tegutsevates ettevõtetes 

   Maarand, Kalder (2018)
   Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on saada ettekujutus statistikute ja analüütikute vajadusest ja rakendamisest Eesti ettevõtetes. Töö raames viidi läbi küsitlus, mis paluti täita ettevõtte tööülesannete või personaliotsuste ...
  • Võrkpallurite õlavöötmevigastuste esinemisriski uurimine elukestusanalüüsi abil 

   Maal, Eneli (2018)
   Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada, miks paljud võrkpallurid vaevlevad õlavöötme vigastuste küüsis ning kas vigastuste tekkeriski saab vähendada. Analüüsi läbiviimisel kasutatakse elukestusanalüüsi ...
  • Logistilise ja aditiivse logistilise mudeli võrdlus saarlaste antropoloogiliste mõõtmiste näitel 

   Gorbova, Jelena (2018)
   Bakalaureusetöö eesmärk on võrrelda omavahel logistilist regressioonimudelit ja aditiivset logistilist mudelit binaarses klassifitseerimisülesandes. Töö teoreetilises osas antakse ülevaade klassifitseerimise ideest, ...
  • Õppeaine "Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika" uurimine 

   Rihkrand, Argo (2018)
   Käesolevas bakalaureusetöös on vaadeldud õppeaasta 2016/2017 kevadsemestri ja 2017/2018 sügissemestri aine “Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika” osavõtnute tulemusi, ning analüüsitud, millest võisid tuleneda ...
  • Ilmaprognoos ja tegelik ilm Tartu näitel 

   Ilves, Annika (2018)
   Bakalaureusetöö eesmärgiks on leida teistest usaldusväärsem ja täpsem ilmaportaal. Uuringusse valiti kaheksa populaarset ilmaportaali, mille prognoose Tartu kohta jälgiti viie kuu jooksul. Ilmaportaalidest märgiti üles ...
  • Eesti piimakarjas kasutatavate pullide geneetiline sugulus 

   Smirnov, Kirill (2018)
   Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida tänapäeval Eestis piimakarjades kasutatavate pullide omavahelist geneetilist sugulust tuginedes kogu teadaolevale põlvnemisinfole. Töö teoreetilises osas antakse ülevaade ...
  • Haigekassa kindlustamata patsientide vigastuste andmete imputeerimine 

   Kirpu, Viktoria (2018)
   Töö eesmärk on Haigekassale saadetavate andmete täiendamine kasutades lisainformatsiooni allikana tervise infosüsteemi andmeid. Selleks on mõlema andmebaasi andmed omavahel ühendatud ning vastavalt sellele leitud paljudele ...
  • DanceAct tantsustuudio reklaamiallikate analüüs 

   Ugrjumova, Anastassia (2018)
   Bakalaureusetöös uuritakse milline reklaamikanal tõi kõige rohkem inimesi DanceAct tantsustuudiosse ja milliseid informatsiooniallikaid DanceAct stuudio liikmed kasutavad kõige tihedamini. Vastused sellistele küsimustele ...
  • Tõenäosusjaotuste asümptootilise kvantimisteooria kasutamine praktikas 

   Aadamsoo, Herman (2018)
   Antud töö eesmärgiks on uurida lihtsaid alternatiivseid meetodeid tõenäosusjaotuste kvantimiseks. Alternatiivsed meetodid põhinevad asümptootilisest kvantimisteooriast pärit tulemusel, mille kohaselt juhusliku suuruse X ...
  • Geneetilise korrelatsiooni hindamine LD-skoori regressiooni meetodiga 

   Pajula, Lisette (2018)
   Geneetiline korrelatsioon näitab, kui tugevalt on kahe fenotüübi geenidest mõjutatud osad omavahel seotud. Bakalaureusetöös antakse ülevaade ühest selle hindamise meetodist - LD-skoori regressioon. Töö eesmärk on veenduda ...
  • Banachi ruumi Schuri omadus 

   Virveste, Ingeborg (Tartu, 2018)
   Bakalaureusetöös kirjutatakse detailselt lahti kaks tõestust klassikalisele I. Schuri teoreemile aastast 1921, mille kohaselt Banachi ruumis l1 on jadade nõrk koonduvus samaväärne nende normi järgi koonduvusega (teisisõnu, ...
  • Panga klientide hoiuste stabiilsuse hindamine 

   Jerahtina, Jelizaveta (2018)
   Viimase majanduskriisi käigus selgus kui tähtis on pankadel likviidsuse hindamine. Eesti Pangaliit lõi 2002. aastal Tagatisfondi, mille eesmärgiks oli tagada krediidiasutuste stabiilsust. Alates aastast 2011 on Tagatisfond ...
  • Algarvuvalemitest 

   Sügis, Kadri (Tartu, 2018)
   Peamiselt eelmisel sajandil püüti algarvude uurimisel leida abi nn algarvuvalemitest, st (osaliselt) algarvuliste väärtustega funktsioonidest. Bakalaureusetöös tehakse ülevaade valitud algarvuvalemitest ja nendega seotud ...
  • Veekogude klassifitseerimine satelliidiandmetelt multinomiaalse logistilise mudeliga 

   Põru, Getter (2018)
   Bakalaureusetöö eesmärk on luua statistiline mudel, mis satelliitsensori poolt mõõdetavate peegeldumisspektrite põhjal prognoosib iga optiliselt keerulise veekogu satelliitpildi piksli jaoks, millisesse veetüüpi ta kõige ...
  • Ruutsplainidega kollokatsioonimeetod integraalvõrrandi lahendamiseks 

   Raudvee, Moonika (Tartu, 2018)
   Käesolevas bakalaureusetöös vaadeldakse funktsioonide interpoleerimist ruutsplainide abil ning lineaarse teist liiki Fredholmi integraalvõrrandi ligikaudset lahendamist splain-kollokatsioonimeetodiga. Töö eesmärgiks on ...
  • Poolrühmade Cayley graafid 

   Hallap, Keelia (Tartu, 2018)
   Bakalaureusetöös vaadeldakse poolrühmade Cayley graafe. Peamine eesmärk on kirjeldada tingimusi, mille korral poolrühma Cayley graaf on mittesuunatud. Põhitulemustes vaadeldakse neid nõudeid eraldi perioodiliste ja lõplike ...