Show simple item record

dc.contributor.advisorSoo, Kadri, juhendaja
dc.contributor.advisorKotka, Taavi, juhendaja
dc.contributor.authorMugu, Liina
dc.date.accessioned2022-06-20T13:30:27Z
dc.date.available2022-06-20T13:30:27Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/82712
dc.description.abstractMagistritöös „Tüdrukute tehnoloogiahuvi kujundavad tegurid tehnoloogiakooli HK Unicorn Squad näitel“ uurisin, kuivõrd suurendab tehnoloogia huviringis osalemine huvi tehnoloogia valdkonnas toimuva vastu ning kas tehnoloogia huviringis osalejatel on suurem huvi siduda end tulevikus tehnoloogia sektoriga. Töö aktuaalsus seises selles, et tehnoloogia valdkonnas on kasvanud kvalifitseeritud tööjõu vajadus, samal ajal valdkonnas tegutsejate sooline koosseis on ebaproportsionaalselt meessoo poole kaldu ja tehnoloogia erialasid omandama asuvad naised on vähemuses. Lähtuvalt eeltoodust esines praktiline vajadus uurida, kuidas tekitada tüdrukutes juba noores eas huvi enda sidumiseks tehnoloogia erialadega. Analüüsi teostamiseks viisin läbi veebiküsitluse kahes sihtrühmas: 1.-8. klassi ainult tüdrukutele mõeldud tehnoloogia huviringis HK Unicorn Squads osalevate ja sama klassiastme tehnoloogia huviringis mitteosalevate tüdrukute grupis. Andmeanalüüsiks kasutasin kvantitatiivset uurimismeetodit, tuues välja kirjeldava statistika, riststabelid, CramerV ja binaarset logistilist regressiooni. Analüüsi tulemusel selgus, et tehnoloogia alane huviharidus tõstab tüdrukute huvi tehnoloogia vastu ja motiveerib neid siduma oma tulevik tehnoloogia sektoriga. Positiivne tegur tüdrukute tehnoloogia alase hariduse omandamisel on soopõhistel huviringidel. Ühtlasi selgus, et huviringiga liitumisel ja tulevikus tehnoloogia alal töötada soovimisel mängib rolli kasvukeskkond, eeskätt vanemate julgustamine ja eeskuju. Vähem tähtis ei ole sõpruskonna ja õpetajate toetus huviala valikul. Ka valdkonnas tuntud edukad naissoost eeskujud, kellega end samastada, mängivad olulist rolli. Uurimuse tulemusel selgus, et huviharidus tüdrukute huvile tehnoloogia vastu mängib olulist rolli. Seega on hariduslik, sh huvihariduslik keskkond oluline tegur tüdruku kui indiviidi suhtumise kujunemisel nii tehnoloogia valdkonda üldiselt kui vastava ala teadmiste omandamisel. Kui need tüdrukud, kes tehnoloogiaringis ei osale, leiavad, et tehnoloogia alaste teadmiste omandamine võiks toimuda segarühmades, siis valdkonnaga lähemalt kokku puutunud tüdrukud on pigem kindlalt arvamusel, et eduka teadmiste omandamise tagab üksnes tüdrukutes koosnevas huviringis osalemine. Töö edasiarendusena oleks huvipakkuv uurida tehnoloogia huviringis osalenud tüdrukute edasist haridusteed ja eriala valikuid ning milline seos on põhikooliastmes omandatud huviharidusel edasiste tegevusalade valikul.et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject.othermagistritöödet
dc.titleTüdrukute tehnoloogiahuvi kujundavad tegurid tehnoloogiakooli HK Unicorn Squad näitelet
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess