Now showing items 1-20 of 208

  • EL liikmesriikide majanduslikud ja poliitilised lähtepositsioonid ja koostöö prioriteedid 

   Veebel, Viljar; Kulu, Liina; Laatsit, Mart; Markus, Raul; Loik, Ramon (Tartu Ülikool, 2009)
   BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "EL liikmesriikide majanduslikud ja poliitilised lähtepositsioonid ja koostöö prioriteedid" õppematerjalid.
  • EL ajalooline kujunemine ja euroopastumise teooria 

   Veebel, Viljar; Kulu, Liina; Traguth, Thomas; Hüttemann, Bernd (Tartu Ülikool, 2009)
   BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "EL ajalooline kujunemine ja euroopastumise teooria" õppematerjalid.
  • EL poliitikavaldkonnad ja komitoloogia 

   Veebel, Viljar; Linntam, Marika (Tartu Ülikool, 2009)
   BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "EL poliitikavaldkonnad ja komitoloogia" õppematerjalid.
  • Sissejuhatus suitsidoloogiasse 

   Tall, Karmel (2009)
   BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse eesmärgiks on anda ülevaade suitsiidi olemusest ja suitsidaalse käitumise kujunemise mõjuteguritest. Teadvustada kultuurilise ning ajaloolise tausta mõju suitsidaalsele käitumisele.
  • Sündmus ja kogemus, uskumine ja teadmine pärimuslikus ajaloos 

   Jaago, Tiiu; Kõresaar, Ene; Ulla-Maija, Peltonen (2009)
   BeSt programmi raames loodud e-kursuse „Sündmus ja kogemus, uskumine ja teadmine pärimuslikus ajaloos“ õppematerjalid. Kursus koosneb sissejuhatusest ja neljast teemast. Sissejuhatuses tutvustatakse mõistete „sündmus“, ...
  • Sotsiaalsed probleemid virtuaalmaailmas 

   Piret, Luik (2009-04-14)
   BeSt programmi raames loodud e-kursuse "Sotsiaalsed probleemid virtuaalmaailmas" õppematerjalid. Kursus koosneb neljast moodulist: I Virtuaalne maailm ja meedia. II Reaalsus ja virtuaalsus ning sellest tulenevad sotsiaalsed ...
  • Eesti kultuurilugu 

   Vanamölder, Kaarel (2009-06-18)
   BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Eesti kultuurilugu" õppematerjalid.
  • Farmakoloogia 

   Kalda, Anti (2009-10-12)
   BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse eessmärgiks on anda kehakultuuri teaduskonna füsioteraapia magistriõppe üliõpilastele baasteadmiseid ravimite ja mürkide toimest inimorganismile. Kursuse edukalt läbinud üliõpilased ...
  • Erialane inglise keel (Business English) 

   Soosaar, Reet (2009-10-14)
   BeSt programmi raames loodud e-kursuse "Erialane inglise keel" õppematerjalid. Kursus on ettevõtluse ja projektijuhtimise üliõpilastele. 50% ulatuses auditoorne ja 50 % veebipõhine õpe.
  • Sissejuhatus erinoorsootöösse 

   Žuravljova, Maria (2009-10-14)
   BeSt programmi raames loodud Blackboardi kursuse "Sissejuhatus erinoorsootöösse" õppematerjalid ja õpijuhis.
  • HotPotatoes edasijõudnutele 

   Saks, Katrin (2009-10-15)
   BeSt programmi toetusel valminud veebipõhine kursus "HotPotatoes edasijõudnutele" on mõeldud õpetajatele, õppejõududele ning haridustehnoloogidele, kes kasutavad HotPotatoes-i programmi, kuid soovivad omandada ka ...
  • Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 

   Jaago, Tiiu (2009-10-15)
   BeSt programmi raames loodud e-kursus „Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu“ on Tartu Ülikooli etnoloogia ja folkloristika magistriõppe rahvaluule eriala kursus (FLKU.04.078). Kursuse koostamisel on lähtutud kahest eesmärgist: ...
  • Informaatika 

   Kostjukevitš, Igor (2009-10-16)
   Е-курс разработан в рамках программы BeSt. Содержит описание основных методов статистического анализа данных, применяемых в психолого-педагогических исследованиях, средствами MS Excel (встроенные функции, пакет анализа) ...
  • Nõustamise alused 

   Žuravljova, Maria (2009-10-16)
   BeSt programmi toetusel loodud kursuse eesmärk on nõustamine protsessialuste õpetamine. Kursuse raames käsitletakse järgmised teemad: Nõustamise olemus - tutvustatakse nõustamise eesmärkide, põhimõtetega. Nõustaja - ...
  • Programmeerimine keeles PHP 

   Porõvkin, Andrei (2009-10-23)
   Kursuse väljatöötamist on toetatud BeSt programmi raames. PHP on mõeldud ja välja arenenud kasutamiseks spetsiaalselt veebirakenduste loomiseks. PHP toetab objektorienteeritud programmeerimist, andmebaasidega suhtlemist ...
  • Religioonipedagoogika sissejuhatus 

   Schihalejev, Olga (2009-10-29)
   BeSt programmi toetusel loodud kursus aitab orienteeruda religioonipedagoogika terminoloogias, tunda Eesti religiooniõpetuse ajalugu ning religiooniõpetuse tendentse tänases Euroopas ning Eesti haridusmaastikul.
  • Religioonipedagoogika psühholoogilised alused 

   Schihalejev, Olga (2009-10-29)
   BeSt programmi toetusel loodud kursus tutvustab olulisemaid kaasaegseid usulise ning moraalse arengu teooriaid ning Eestis tehtud uuringuid, laste hingehoiu võtmeküsimusi ning õpetuse neutraalsuse tagamise võimalustest.
  • Eesti keele korpuste praktika 

   Lindström, Liina (2009-10-29)
   BeSt programmi toetusel loodud e-kursus "Eesti keele korpuste praktika" on mõeldud Tartu Ülikooli eesti keele eriala magistrandidele (aine FLEE02.100) ning see koondab andmeid eesti keele korpuste, nende eripärade ja ...
  • Kaasaegsed juhtimisteooriad 

   Mihhailova, Gerda (2009-10-29)
   BeSt programmi raames loodud e-kursuse "Kaasaegsed juhtimisteooriad" õppematerjalid. Kursus koosneb kolmest moodulist: I Juhtimisteooria. II Sotsioonika. III Paindlikud töövormid
  • Teaduslikud uurimismeetodid ettevõttemajanduses 

   Mihhailova, Gerda (2009-10-29)
   BeSt programmi raames loodud e-kursuse "Teaduslikud uurimismeetodid ettevõttemajanduses" õppematerjalid. Kursuse käigus läbib õppur kõik teadustöö koostamise olulised etapid lõputöö teooria ja empiirilise osa ning kaitsmise ...