Candida albicans elutsükkel

Candida albicans elutsüklit nimetatakse paraseksuaalseks (joon. 1). Kaua aega valitses arvamus, et C. albicans rakud ei ole võimelised paarduma. Samas sisaldab C. albicans genoom MTL (Mating Type-Like Locus) lookust, mis on oma ülesehituselt väga sarnane pagaripärmi paardumsitüüpi määrava MAT lookusega. Kuna C. albicans on diploidne organism, siis sisaldab see lookus kahte alleeli MTLa ja MTL olles heterosügootne. Rakkude paardumise eelduseks on MTL lookuse heterosügootsuse kadu. Kliiniliste isolaatide uuring on näidanud, et umbes 3-5% looduses olevatest tüvedest on MTL lookuse suhtes homosügootsed.
 
Rakud, kelle MTL lookus on kas homosügootne (MTLa/MTLa või MTL/MTL) või hemisügootne (MTLa/MTL või MTL/MTL) on võimelised epigeneetiliselt muutma oma fenotüüpi. Fenotüübilise ümberlülitumise käigus muutuvad valge ("white") fenotüübiga rakud läbipaistmatu ("opaque") fenotüübiga rakkudeks. Selle ümberlülitumise käigus muutub rakkudes sadade geenide ekspressioon ning muutub ka rakkude morfoloogia. Diploidsed läbipaistmatud MTLa või MTL rakud paarduvad ning moodustub tetraploidne rakk a/a//. Tekkinud tetraploidsed rakud ei läbi kunagi meioosi, sest C. albicans genoomist puudub IME1 geen. Pagaripärmi IME1 kodeerib meioosi ühte põhilist regulaatorit, mis aktiveerib varaste meiootiliste geenide ekspressiooni. Tekkinud C. albicans tetraploidid (4n) kaotavad kromosoomid ning muutuvad tagasi diploidseteks rakkudeks (2n).
 
Joonis 1. Paraseksuaalne C. albicans elutsükkel.