Kuidas sisupaketti avaldada?

Autori andmed

Enne loodud sisupaketi avaldamist veebis kontrollige üle, kas olete kõigile allikatele ja autoritele korrektselt viidanud. Vaadake, et sisupaketi avalehel oleks selle looja andmed (ees- ja perenimi, töökoha nimi, õpiobjekti loomise aasta). Näiteks: Mari Maasikas (2009), Tartu Ülikool.

Pidage meeles, et isiklikud e. moraalsed õigused on autori õigused, mille hulka kuuluvad näiteks õigus autorlusele, puutumatusele, avalikustamisele (kokku 9 õigust), mida Eestis ei saa loovutada, kuid millele saab jagada litsentsi. Ehk ilma vastava litsentsita ei või keegi teie sisupaketti avalikustada ega muuta. Varalised õigused on õigused, mida võib loovutada ja müüa ja nende hulka kuuluvad näiteks õigus reprodutseerimisele, avalikule esitamisele, levitamisele, tõlkele, kohandamisele (kokku 6 õigust). Nende õiguste eest on autoril õigus saada autoritasu (vt Autoriõiguse seadust https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13107327). Üldjuhul (kui lepinguga pole teisiti määratud) kuuluvad õppejõu/õpetaja loodud õppematerjalide (jm. töökohustuste hulka kuuluvate tegevuste tulemuste) varalised õigused tööandjale ja isiklikud õigused loojale.

Teiste autorite materjalide kasutamine

Autoriõiguse seadus kaitseb vaid kirjandus-, kunsti- ja teadusteose vormi (artiklit, konspekti, õppematerjali, joonist jne), mitte selle sisu (ideed, teooria jne). Kaitstakse vaid originaalseid teoseid (nii avaldamata kui avaldatud), kus loomingu isikupära on selgelt tajutav.

Autori nõusolekul avaldatud (trükitud, elektrooniliselt vm paljundatud ja levitatatud) teoses olevat sisu on kõigil õigus allikale viidates kasutada. Vastavalt Eesti seadusandlusele on teose kasutamine autori nõusolekuta ja tasu maksmiseta lubatud, kui teost on kõigi reeglite kohaselt refereeritud ja tsiteeritud, teost on kasutatud illustreeriva materjalina õppe- ja teaduslikel, mitte ärilistel eesmärkidel.

Seega kontrollige üle, kas teiste autorite loomingut (tekstid, illustratsioonid jms) kasutades olete neile korrektselt viidanud.

Kasutamistingimused

Internetis levitavatele materjalidele tuleks juurde lisada kasutamistingimused. Esmalt tutvuge enda töökoha reeglitega - millistel tingimustel on teil õigus loodud sisupakette avaldada.

Näiteks avaldades õppematerjale Tartu Ülikooli repositooriumis DSpace, lisatakse selle juurde järgmised kasutamistingimused: Käesolev õpiobjekt on autorikaitse all vastavalt Eesti Vabariigi autoriõiguse seadusele. Õpiobjekti varalised õigused kuuluvad Tartu Ülikoolile. Õpiobjekti on lubatud reprodutseerida, levitada ja avalikult esitada ainult õpiotstarbel kui tervikut, va refereerimine ja tsiteerimine motiveeritud mahus. Õpiobjekti ei ole lubatud kasutada kommertseesmärgil. Õpiobjekti igakordsel kasutamisel on kasutaja kohustatud viitama õpiobjekti autorile. Õpiobjekti pole lubatud muuta ega täiendada.

Sarnased kasutamistingimused enda õiguste kaitseks võib sõnastada ja enda õppematerjalidele lisada iga autor.

Teise võimalusena võite kasutada ka sobivat Creative Commonsi (CC) litsentsi (http://www.creativecommons.ee/). Näiteks võite e-Õppe Arenduskeskuse repositooriumis (http://www.e-ope.ee/repositoorium) avaldades valida enda õppematerjalile Creative Commonsi litsentsitingimustes, kas lubate teost kasutada ärilistel eesmärkidel ja kas lubate teost muuta.

Repositooriumi kaudu lisatud kasutamistingimused on nähtavad ainult repositooriumis, mistõttu kellegi arvutisse salvestatud sisupaketi juures neid enam pole. Seetõttu võite kaaluda kasutamistingimuste lisamist otse enda sisupaketti eraldi lehena või tekstina/pildina/veebilingina sisupaketi avalehel (nt alaservas).

Sisupaketi avaldamine

Te võite loodud sisupaketi avaldada avalikus veebis (näiteks enda töökoha serveris), repositooriumis või tõsta enda e-kursusele. Avalikus veebis või repositooriumis avaldamine võimaldab teil endal loodud sisupaketti mitmekesisemalt kasutada. Seda on lihtne leida ja mugav edastada erinevatele sihtrühmadele.

Eelnevalt mainitud e-Õppe Arenduskeskuse repositooriumi (http://www.e-ope.ee/repositoorium) saavad enda elektroonilisi õppematerjale lisada kõik õpetajad/õppejõud. Tartu Ülikooli õppejõududel on võimalik enda õppematerjale avaldada TÜ Raamatukogu repositooriumis DSpace (http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/8541). Mõlemas repositooriumis olevaid õppematerjale on kõigil soovijatel võimalik õppetöös kasutada (vastavalt kasutamistingimustele).

Kui te loote enda sisupaketi mõne veebipõhise rakendusega (nt Weebly või Edicy), saate konkreetselt selles rakenduses määrata, kas teie materjal on avaldatud või mitte (st teistele nähtav ja leitav). Mõlemas rakenduses loodud sisupaketi saate ka enda arvutisse salvestada ja soovi korral repositooriumisse lisada.

Metaandmed

Metaandmed sisaldavad sisupaketi kohta kõige olulisemat infot, mille järgi on võimalik konkreetset sisupaketti kiiresti leida ja otsustada, kas see teile sobib. Enamasti lisatakse metaandmed sisupaketile repositooriumis: autori ees- ja perenimi, sisupaketi nimetus (pealkiri), loomise aasta, tüüp (mainida ära kõik olulisemad sisalduvad tüübid: nt. sisupakett, õppetekst, video, test, animatsioon jne), keel, märksõnad: teema, valdkond, eriala jne (nende alusel on võimalik õpiobjekt repositooriumist üles otsida), kirjeldus (lühitutvustus, sihtrühm, eesmärgid, õpiväljundid jne). Veebipõhistes rakendustes loodud sispakettide seadetes saab enamasti määrata, kas materjal on otsingumootorite (nt Google) poolt leitav. Sel juhul pole vaja eraldi metaandmeid lisada, kuid on võimalus sisestada olulisemad märksõnad.

Sisupaketi kasutamine e-kursusel

Kõige mugavam on loodud sisupaketti lisada enda e-kursusele veebiviitena. Ehk kui olete eelnevalt enda sisupaketi repositooriumis või mujal avalikus veebis avaldanud, saate enda e-kursusele lisada hüperlingi sisupaketi avalehele.

iDevice ikoon
  • Analüüsige enda sisupaketti autoriõiguste seisukohalt (milliseid nõudeid/tavasid on järgitud ja milliseid mitte, milliste vastu on eksitud). Püüdke kõik puudused enne sisupaketi avaldamist kõrvaldada.
  • Sõnastage või valige enda sisupaketile sobivad kasutamistingimused.
  • Uurige sisupaketi avaldamise võimalusi. Tutvuge e-Õppe Arenduskeskuse repositooriumiga (http://www.e-ope.ee/repositoorium) või Tartu Ülikooli Raamatukogu repositooriumiga DSpace (http://dspace.utlib.ee/dspace).
  • Kirjutage enda jaoks välja sisupaketi metaandmed - neid läheb vaja sisupaketi repositooriumis avaldamiseks.
  • Lisage sisupakett (kui olete selle avaldanud) enda e-kursusele.