Sissejuhatus

iDevice ikoon Intellektuaalne omand

Loomingulise tegevuse käigus loodud tulemuste suhtes tekivad nende loojatel õigused. Õigused loomingulise tegevuse tulemustele on intellektuaalne omand. Intellektuaalse omandi legaalne määratlus on antud Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni WIPO (World Intellectual Property Organisation) asutamise konventsioonist, mis on Eesti Vabariigi Riigikogu poolt ratifitseeritud.

Intellektuaalse omandi liikideks on:

  • autoriõigus (kirjandus-, kunsti- ja teadusteos);
  • autoriõigusega kaasnevad õigused (teose esitus, fonogramm, raadio- ja televisioonisaade jms);
  • tööstusomand (leiutis, kasulik mudel, konfidentsiaalne teave, tööstusdisaini lahendus, kaubamärk, geograafiline tähis, mikrolülituse topoloogia, uus taimesort või põllumajanduslooma tõug, ärinimi).

Igal intellektuaalse omandi liigil on iseseisev õiguslik regulatsioon.

Ülikool on lähtudes intellektuaalset omandit reguleerivatest seadustest vastu võtnud „Intellektuaalse omandi käsitlemise põhimõtted“ (Tartu Ülikooli nõukogu 18.11.2003.a. määrus nr 17).

Teadus- ja arendustöö käigus loodud intellektuaalset omandit väärtustatakse järjest enam.

  • Teadusfinantseerimisel võrdsustades patenditaotlusi ja patente teatud arvu publikatsioonidega (Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord).
  • Doktoriväitekirja kaitsmisel arvestatakse teaduskraadide põhimääruses ettenähtud tingimustel teaduspublikatsioonidega samaväärseks patenditaotlused ja patendid (Teaduskraadide põhimäärus p.18´.1 ja 18´.2).
  • Ülikooli intellektuaalse omandi kaasavara on tihti määravaks ülikooli osalemisel erinevates teadus- ja arendusprojektides.
  • Ettevõtted on huvitatud ülikooli intellektuaalse omandi rakendamisest oma konkurentsivõime tõstmiseks.

Ülikooli akadeemiliste töötajate poolt teadus- ja arendustöö käigus loodav tulemus on reeglina kas autoriõiguse seaduse mõistes teos (loengumaterjalid, teadustöö aruanded, artiklid, andmebaasid vms) või tööstusomand (oskusteave, leiutis, kasulik mudel vm lahendus tehnoloogia valdkonnas). Seega tekivad loomingulise tegevuse tulemusena ülikooli akadeemilisel töötajal kui autoril alati tulemuse suhtes isiklikud ja varalised õigused, so intellektuaalne omand.