Autoriõiguse sisu

Autoriõiguse sisu moodustavad autori isiklikud ehk moraalsed õigused ja autori varalised õigused.

Iga autorile kuuluv õigus väljendab teose praktilise kasutamise teatud viisi. Seetõttu on oluline teada autoriõiguste tähendust nii juhul, kui soovitakse teiste isikute teoseid kasutada kui ka juhul, kui antakse kasutada oma teoseid. See on tähtis lepingute sõlmimisel soovitud kokkulepete saavutamisel.

iDevice ikoon Autori isiklikud õigused

Isiklikud autoriõigused on AutÕS § 12 lg 1 (https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011005) kohaselt:

 • õigus teose autorsusele, so autori õigus esineda üldsuse ees teose loojana ja nõuda teose loomise fakti tunnustamist teose autorsuse seostamise teel tema isiku ja nimega teose mis tahes kasutamisel;
 • õigus autorinimele, so autori õigus otsustada, millisel viisil peab olema tähistatud autori nimi teose kasutamisel – kas autori kodanikunimega, autorimärgiga, pseudonüümiga või ilma nimeta (anonüümselt);
 • õigus teose puutumatusele, so autori õigus teha ise või lubada teha teistel isikutel teoses endas, tema pealkirjas või autorinime tähistuses mis tahes muudatusi ning õigus vaidlustada ilma autori nõusolekuta tehtud muudatusi;
 • õigus teose lisadele, so autori õigus lubada lisada oma teosele teiste autorite teoseid (illustratsioone, eessõnasid, järelsõnasid, kommentaare, uusi osasid jms);
 • õigus autori au ja väärikuse kaitsele, so autori õigus vaidlustada mis tahes moonutusi ja teisi ebatäpsusi teoses endas, selle pealkirjas või autorinime tähistamises ning autorile või tema teosele antud hinnanguid, mis kahjustavad autori au ja väärikust;
 • õigus teose avalikustamisele, so autori õigus otsustada, millal on teos valmis üldsusele esitamiseks;
 • õigus teose täiendamisele, so autori õigus oma avalikustatud teost täiendada ja parandada;
 • õigus teos tagasi võtta ehk autori õigus nõuda teose kasutamise lõpetamist;
 • õigus nõuda oma autorinime kõrvaldamist kasutatavalt teoselt.

Autori isiklikud õigused on autorist lahutamatud ja seadus ei luba neid tehinguga üleandmise teel loovutada. Autor saab teose kasutajale anda loa ehk litsentsi isiklike autoriõiguste kasutamiseks.

Autori isiklikud õigused tööülesannete täitmise käigus loodud teose osas ülikoolile kui tööandjale autoriõiguse seaduse alusel üle ei lähe. Autori isiklike õiguste kasutamiseks peab ülikool autoriga sõlmima täiendava kokkuleppe.

Paljudel juhtudel soovitakse autorilt luba lisada teosele illustratsioone, eessõnasid, uusi osasid (õigus teose lisadele) või luba teost täiendad ja parandada (õigus teose täiendamisele). Näiteks on isikul, kellele kuuluvad autori varalised õigused (autor on need õigused loovutanud lepinguga või on need õigused läinud autori tööandjale sedause alusel), vajalik saada autorilt luba isiklike õiguste kasutamiseks. Vastasel juhul ei ole teose muutmine, täiendamine ega edasiarendamine võimalik.


iDevide ikoon Mõtiskle!

Autor on avaldanud teose pseudonüümiga. Ajakirjanik on autori nime välja selgitanud ja avalikustanud selle avaldatud artiklis. Kas ja kui, siis millist isiklikku autoriõigust on ajakirjanik rikkunud?

iDevide ikoon Mõtiskle!

Õppejõud koostas oma aine õpetamiseks e-õppematerjalid. Ülikool palus teisel õppejõul nimetatud e-õppematerjale muuta. Kas ülikool toimis õiguspäraselt?

iDevice ikoon Autori varalised õigused

Autori varalised õigused on AutÕS § 13 (https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011005) kohaselt:

 • õigus teose reprodutseerimisele, so õigus lubada või keelata teha oma teosest koopiaid;
 • õigus teose levitamisele, so õigus teost või selle koopiaid müüa, laenutada, kinkida vms;
 • õigus teost avalikult esitada;
 • õigus teost tõlkida;
 • õigus teha teosest kohandusi (adaptatsioone);
 • õigus koostada ja välja anda kogumikke;
 • õigus teost üldsusele näidata;
 • õigus teost üldsusele edastada;
 • õigus teha teos üldsusele kättesaadavaks.

Autori varalisi õigusi võib teistele isikutele loovutada või litsentseerida. Autori varalised õigused oma otseste tööülesannete täitmise käigus loodud teostele lähevad üle tööandjale.

Juhul, kui ülikool annab ülikooli töötaja poolt tööülesannete käigus loodud õppematerjali, andmebaasi vm teose tasu eest kasutada või loovutab autori varalised õigused tasu eest kolmandatele isikutele, jaotub intellektuaalomandi ärilisel eesmärgil kasutamisest saadav tulu vastavalt ülikoolis kehtivale korrale.