Tööstusomand

Tööstusomand (industrial property) on üks intellektuaalse omandi liik.

Kuna intellektuaalne omand tähistab õigusi loometegevuse tulemusele, siis tööstusomand on õiguste kogum, mis kaasneb tööstusomandi objektiga.

Tööstusomandi objektideks on: patentne leiutis, kasulik mudel, kaubamärk, oskusteave, ärinimi, tööstusdisaini lahendus, geograafiline tähis, mikrolülituste topoloogia, uus taimesort või põllumajanduslooma tõug.

Tööstusomandit reguleeritakse eriseadustega (patendiseadus, kasuliku mudeli seadus, kaubamärgi seadus, tööstusdisaini kaitse seadus jt).

Erinevalt autoriõiguse objektidest, mida kaitseb autoriõigus loomise hetkest alates, tuleb tööstusomandi objekt kaitse saamiseks registreerida. Tööstusomandi objekti kaitseks annab patendiamet välja vastava tunnistuse (patent, kasuliku mudeli registreerimistunnistus, kaubamärgi registreerimistunnistus vms).

iDevice ikoon Leiutised ja oskusteave

Leiutised ja oskusteave on teadus- ja arendustöö olulisemad tulemused tööstusomandi valdkonnas.

Leiutis on seade, meetod, aine, kaasa arvatud bioloogiline aine, või nende kombinatsioon.

Leiutis on patentne, kui see on uus, omab leiutustaset ja on tööstuslikult kasutatv. (Patendiseadus § 8)

Leiutise puhul kontrollib patendiamet leiutise vastavust patentsuse kriteeriumitele. Taotluse esitamisest kuni patendi väljaandmiseni kulub 3-5 aastat. Patent kehtib 20 aastat arvates taotluse esitamisest eeldusel, et kehtivuse riigilõivud on tasutud.

Kasulik mudel on väikeleiutis, mis peab vastama patentse leiutise kriteeriumitele, st olema uus, omama leiutustaset (mis võib olla küll mõnevõrra madalam kui patentse leiutise puhul) ja olema tööstuslikult kasutatav. (Kasuliku mudeli seadus § 7)

Kasuliku mudelina saab kaitsta seadet, meetodit ja ainet.

Kasuliku mudeli registreerimise korral ei kontrolli patendiamet leiutise vastavust patentsuse kriteeriumitele ning registreerimistunnistus antakse välja taotleja riisikol. Seetõttu on registreeringu vaidlustamisel risk kasuliku mudeli kaitse tühistamiseks oluliselt suurem kui patendi korral.

Kasuliku mudeli registreerimistaotluse esitamisest kuni tunnistuse saamiseni kulub 3-4 kuud ja see kehtib taotluse esitamisest alates neli aastat, kehtivust saab pikendada neljaks ja veel kaheks aastaks (kokku 10) aastaks.

Tööstusdisainilahendus on toote tasapinnaline või ruumiline väliskujundus, mis on uus, eristatav ning mille järgi on võimalik tööstuslikult või käsitöönduslikult valmistada tooteid. (Tööstusdisaini kaitse seadus § 4)

Oskusteave on äriliselt väärtuslik avalikustamata teave.

Vastavalt Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamiselepingule on teabe tunnusteks:

  • teave on saladus selles tähenduses, et see ei ole kogumis või üksikosade täpses paigutuses ja kokkupanus üldteada või kergesti kättesaadav isikutele ringkondades, kes tavaliselt kõnesolevat laadi teabega tegelevad;
  • sellel teabel on kaubanduslik väärtus tema salajasuse tõttu;
  • selle teabe üle seaduslikku kontrolli omav isik on asjaoludest lähtuvalt võtnud vajalikke meetmeid, et hoida seda salajas.