Now showing items 21-40 of 137

  • Liikmetega (-1)^n |sin⁡ n |/n rea koonduvus 

   Telve, Taisi (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöös esitatakse rea ∑_(n=1)^∞ (-1)^n f(n)|sin ⁡nπα|, kus α on irratsionaalarv ja f:[1,∞)→(0,∞) on pidev ja kahanev, koonduvuseks piisava tingimuse üksikasjalik tõestus ning järeldusena koonduvus erijuhul, kus ...
  • Otsesuunatud tehisnärvivõrgud ja nende treenimine 

   Viigand, Siim (2016)
   Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on tutvustada tehisnärvivõrgustikke ning anda lugejale praktilisi soovitusi, mis aitaksid kaasa meetodi rakendamisel. Töö on valdavalt teoreetiline ja kirjeldab detailselt närvivõrgustikega ...
  • Lineaarsplainidega kollokatsioonimeetod Fredholmi II liiki integraalvõrrandi lahendamiseks 

   Laaneväli, Anna (Tartu Ülikool, 2016)
   Käesolevas bakalaureusetöös vaadeldakse interpoleerimist lineaarsplainidega ning lineaarse teist liiki Fredholmi integraalvõrrandi ligikaudset lahendamist splain-kollokatsioonimeetodiga. Töö eesmärgiks on uurida ...
  • Karmarkari meetod 

   Nurges, Dagmar (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöö eesmärk on tutvustada üht lineaarsete planeerimise ülesannete lahendusmeetodit – Karmarkari meetodit. Selleks antakse kõigepealt ülevaade lineaarse planeerimise ülesannetest ja nende laialdast rakendust ...
  • Optimaalse juhtimise rakendusi 

   Meerits, Paul (Tartu Ülikool, 2016)
   Käesolevas töös esitatakse optimaalse juhtimise teooria rakendusi. Mehaanika valdkonnas esitatakse jaotatud koormuse ja kontsentreeritud koormuse korral konsooltala paindemoment ja läbipaine. Konstantse ja muutuva paksusega ...
  • Riemanni dzeetafunktsioon 

   Erlemann, Rasmus (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöö eesmärk on uurida Riemanni dzeetafunktsiooni omadusi. Alustame Baseli ülesandest ning põhilistest Riemanni dzeetafunktsiooni omadustest. Töö põhitulemuseks on Riemanni dzeetafunktsiooni funktsionaalvõrrand. ...
  • Vektorväärtustega jadaruumid 

   Kipper, Tanel (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöös vaadeldakse klassikaliste jadaruumide l_p,1≤p≤∞, ja c_0 üldistustena ruume l_p (X_n ),1≤p≤∞, ja c_0 (X_n), mille jadad koosnevad Banachi ruumide elementidest. Tõestatakse, et klassikaliste jadaruumide põhilised ...
  • Sample size calculations in clinical trials 

   Neevits, Lisbeth (2016)
   The aim of this thesis is to give an overview of calculating sample size in clinical trials. First, a brief introduction to clinical trials and factors affecting sample size is given. This is followed by chapters on sample ...
  • Ülevaade regressioonmudeli diagnostika graafikutest R-i paketis „car“ 

   Korb, Risto (2016)
   Käesoleva bakalaureusetöö esimeses osas tutvutakse regressioonmudeli diagnostika selle osaga, mida on võimalik sooritada läbi graafikute. Lisaks selgitatakse, mida täpsemalt saab ja ei saa graafikutest järeldada. Tuuakse ...
  • p-aadilised arvud 

   Mähar, Kristiina (2017)
   Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on anda ülevaade p-aadilistest arvudest ja nende omadustest. Töös on käsitletud normeeritud korpusi ja ultrameetrilisi ruume, p-aadiliste arvude korpust ning selle algebralisi, ...
  • Polügoonide konservatiivne lamedus 

   Teor, Elery (2017)
   Bakalaureusetöös vaadeldakse polügoone üle poolrühma S. Antakse üksikasjalik tõestus teoreemile, mille kohaselt järgmised väited püsivate parempoolsete polügoonide AS kohta on samaväärsed: (i) AS on konservatiivselt lame; ...
  • Kant- ja lassoregressioon ning nende rakendamine müügiskoori loomiseks Creditinfo Eesti AS andmetel 

   Narvik, Perttu (Tartu Ülikool, 2017)
   Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on tutvustada kant- ja lassoregressiooni ning rakendada logistilist regulariseeritud regressiooni müügiskoori loomiseks Creditinfo Eesti AS andmetel. Töö esimeses osas antakse ülevaade ...
  • Projektiivsed ja I-regulaarsed järjestatud polügoonid 

   Ammer, Reemet (2017)
   Käesoleva bakalaureusetöö valdkonnaks on abstraktne algebra. Töö põhineb artiklile "Indecomposable, Projective, and Flat S-Posets" (X. Shi, Z. Liu, F. Wang, S. Bulman-Fleming), 2005. Töö eesmärgiks on esitada ning ...
  • Intuitiivsed hinnangud statistilistele näitajatele 

   Soll, Hanna-Liisa (Tartu Ülikool, 2017)
   Käesoleva töö eesmärk on välja selgitada, millised on Tartu Ülikooli üliõpilaste intuitiivsed hinnangud teatud sotsiaalselt oluliste teemadega seotud Eestit puudutavatele statistilistele näitajatele. Töö raames koostatakse ...
  • Kalman filter and extended Kalman filter 

   Järvsoo, Johanna Adele (2017)
   In the Bachelor’s thesis we describe the Kalman filtering algorithm for linear-Gaussian state space models and give an example of its application. We describe the extended Kalman filter for differentiable Gaussian state ...
  • Tõenäosuslik valikuuring tarkvara R pakettide "sampling" ja "survey" abil 

   Mirski, Sören (Tartu Ülikool, 2017)
   Käesolev bakalaureusetöö annab ülevaate statistikatarkvara R lisapakettide "sampling" ja "survey" funktsioonidest, millega saab teostada levinumaid tõenäosuslikke valikuid ja hinnata üldkogumi kogusummat ning selle ...
  • Vastanute hulga tasakaalustamine hinnangute täpsustamiseks 

   Suvi, Kätrin (Tartu Ülikool, 2017)
   Tänapäeval on valikuuringutes väga levinud probleemiks mittevastamine, mis toob endaga kaasa kallutatud vastanute hulga ja nihkega hinnangud üldkogumi uuritavatele tunnustele. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida, ...
  • Logistiline regressioon ja klassifitseerimispuu binaarse tunnuse modelleerimisel 

   Ernits, Kristi (Tartu Ülikool, 2017)
   Tihti on uurija huvitatud binaarse tunnuse seose modelleerimisest teiste tunnustega. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on kirjeldada ja omavahel võrrelda logistilist regressiooni ning klassifitseerimispuu meetodit ...
  • Jamesi ruumi alternatiiv ja lineaarse mõõtme probleem 

   Viitung, Margaret (2017)
   Bakalaureusetöö koosneb kahest osast. Neist esimeses konstrueeritakse Banachi ruumide ‘ p-summade abil mitterefleksiivne Banachi ruum, mis on isomorfne oma teise kaasruumiga. See on toodud omadustega alternatiivne näide ...
  • Ekspektiil-ekspektiil graafikud jaotuse sobivuse hindamiseks 

   Puusepp, Johannes (Tartu Ülikool, 2017)
   Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on tutvustada ekspektiile ning realiseerida nendel põhinev graafiline meetod jaotuse sobivuse hindamiseks ekspektiil-ekspektiil graafikute näol. Selleks antakse esmalt analoogia tõttu ...