Now showing items 21-40 of 157

  • Teoreem pöördfunktsioonist 

   Oksaar, Sten Mattias (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöös esitatakse teoreemile pöördfunktsioonist funktsionaalanalüüsi elementidele toetuv detailne tõestus. Teoreemist pöördfunktsioonist järeldatakse teoreem ilmutamata funktsioonist ning, vastupidi, esitatakse ...
  • Vitali-Hahn-Saksi teoreem ja Nikod´ymi koonduvusteoreem 

   Kruusmann, Laura (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöös analüüsitakse Vitali-Hahn-Saksi teoreemi ja Nikod´ymi koonduvusteoreemi (hästi tuntud) vahekorda (loenduvalt aditiivsete reaalväärtustega mõõtude jaoks): näidatakse, et kummastki neist teoreemidest ...
  • Kao kompenseerimine mittejuhusliku vastamise korral latentse tunnuse abil 

   Ojala, Grete (2016)
   Mittevastamist esineb peaaegu igas uuringus ning see võib põhjustada nihkeid hinnangutes. Tavaliselt on mittevastamine juhuslik ning leidub lisainformatsiooni valimi objektide kohta. Sel juhul saab andmete kadu kompenseerida ...
  • Murrulised tuletised ja Caputo tuletisega lineaarse diferentsiaalvõrrandi lahendamine 

   Väljako, Kristo (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöös tutvustatakse Riemann–Liouville’i integraali ja levinumate murruliste tuletiste mõisteid ning nende lihtsamaid omadusi. Täpsemalt käsitletakse Riemann–Liouville’i ja Caputo tuletistega seotud temaatikat. ...
  • Statiinide tarvitamise seos geneetiliste variantidega TÜ Eesti Geenivaramu geenidoonoritel 

   Haviko, Enelin (2016)
   Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu geenidoonorite põhjal välja selgitada, kas indiviidid, kellel on kõrvaltoimetega seostatud genotüüp, jätavad statiinide tarvitamise keskmisest sagedamini ...
  • Liikmetega (-1)^n |sin⁡ n |/n rea koonduvus 

   Telve, Taisi (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöös esitatakse rea ∑_(n=1)^∞ (-1)^n f(n)|sin ⁡nπα|, kus α on irratsionaalarv ja f:[1,∞)→(0,∞) on pidev ja kahanev, koonduvuseks piisava tingimuse üksikasjalik tõestus ning järeldusena koonduvus erijuhul, kus ...
  • Otsesuunatud tehisnärvivõrgud ja nende treenimine 

   Viigand, Siim (2016)
   Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on tutvustada tehisnärvivõrgustikke ning anda lugejale praktilisi soovitusi, mis aitaksid kaasa meetodi rakendamisel. Töö on valdavalt teoreetiline ja kirjeldab detailselt närvivõrgustikega ...
  • Lineaarsplainidega kollokatsioonimeetod Fredholmi II liiki integraalvõrrandi lahendamiseks 

   Laaneväli, Anna (Tartu Ülikool, 2016)
   Käesolevas bakalaureusetöös vaadeldakse interpoleerimist lineaarsplainidega ning lineaarse teist liiki Fredholmi integraalvõrrandi ligikaudset lahendamist splain-kollokatsioonimeetodiga. Töö eesmärgiks on uurida ...
  • Karmarkari meetod 

   Nurges, Dagmar (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöö eesmärk on tutvustada üht lineaarsete planeerimise ülesannete lahendusmeetodit – Karmarkari meetodit. Selleks antakse kõigepealt ülevaade lineaarse planeerimise ülesannetest ja nende laialdast rakendust ...
  • Optimaalse juhtimise rakendusi 

   Meerits, Paul (Tartu Ülikool, 2016)
   Käesolevas töös esitatakse optimaalse juhtimise teooria rakendusi. Mehaanika valdkonnas esitatakse jaotatud koormuse ja kontsentreeritud koormuse korral konsooltala paindemoment ja läbipaine. Konstantse ja muutuva paksusega ...
  • Riemanni dzeetafunktsioon 

   Erlemann, Rasmus (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöö eesmärk on uurida Riemanni dzeetafunktsiooni omadusi. Alustame Baseli ülesandest ning põhilistest Riemanni dzeetafunktsiooni omadustest. Töö põhitulemuseks on Riemanni dzeetafunktsiooni funktsionaalvõrrand. ...
  • Vektorväärtustega jadaruumid 

   Kipper, Tanel (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöös vaadeldakse klassikaliste jadaruumide l_p,1≤p≤∞, ja c_0 üldistustena ruume l_p (X_n ),1≤p≤∞, ja c_0 (X_n), mille jadad koosnevad Banachi ruumide elementidest. Tõestatakse, et klassikaliste jadaruumide põhilised ...
  • Sample size calculations in clinical trials 

   Neevits, Lisbeth (2016)
   The aim of this thesis is to give an overview of calculating sample size in clinical trials. First, a brief introduction to clinical trials and factors affecting sample size is given. This is followed by chapters on sample ...
  • Ülevaade regressioonmudeli diagnostika graafikutest R-i paketis „car“ 

   Korb, Risto (2016)
   Käesoleva bakalaureusetöö esimeses osas tutvutakse regressioonmudeli diagnostika selle osaga, mida on võimalik sooritada läbi graafikute. Lisaks selgitatakse, mida täpsemalt saab ja ei saa graafikutest järeldada. Tuuakse ...
  • p-aadilised arvud 

   Mähar, Kristiina (2017)
   Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on anda ülevaade p-aadilistest arvudest ja nende omadustest. Töös on käsitletud normeeritud korpusi ja ultrameetrilisi ruume, p-aadiliste arvude korpust ning selle algebralisi, ...
  • Polügoonide konservatiivne lamedus 

   Teor, Elery (2017)
   Bakalaureusetöös vaadeldakse polügoone üle poolrühma S. Antakse üksikasjalik tõestus teoreemile, mille kohaselt järgmised väited püsivate parempoolsete polügoonide AS kohta on samaväärsed: (i) AS on konservatiivselt lame; ...
  • Kant- ja lassoregressioon ning nende rakendamine müügiskoori loomiseks Creditinfo Eesti AS andmetel 

   Narvik, Perttu (Tartu Ülikool, 2017)
   Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on tutvustada kant- ja lassoregressiooni ning rakendada logistilist regulariseeritud regressiooni müügiskoori loomiseks Creditinfo Eesti AS andmetel. Töö esimeses osas antakse ülevaade ...
  • Projektiivsed ja I-regulaarsed järjestatud polügoonid 

   Ammer, Reemet (2017)
   Käesoleva bakalaureusetöö valdkonnaks on abstraktne algebra. Töö põhineb artiklile "Indecomposable, Projective, and Flat S-Posets" (X. Shi, Z. Liu, F. Wang, S. Bulman-Fleming), 2005. Töö eesmärgiks on esitada ning ...
  • Intuitiivsed hinnangud statistilistele näitajatele 

   Soll, Hanna-Liisa (Tartu Ülikool, 2017)
   Käesoleva töö eesmärk on välja selgitada, millised on Tartu Ülikooli üliõpilaste intuitiivsed hinnangud teatud sotsiaalselt oluliste teemadega seotud Eestit puudutavatele statistilistele näitajatele. Töö raames koostatakse ...
  • Kalman filter and extended Kalman filter 

   Järvsoo, Johanna Adele (2017)
   In the Bachelor’s thesis we describe the Kalman filtering algorithm for linear-Gaussian state space models and give an example of its application. We describe the extended Kalman filter for differentiable Gaussian state ...