Now showing items 21-40 of 175

  • Lineaarsplainidega kollokatsioonimeetod Fredholmi II liiki integraalvõrrandi lahendamiseks 

   Laaneväli, Anna (Tartu Ülikool, 2016)
   Käesolevas bakalaureusetöös vaadeldakse interpoleerimist lineaarsplainidega ning lineaarse teist liiki Fredholmi integraalvõrrandi ligikaudset lahendamist splain-kollokatsioonimeetodiga. Töö eesmärgiks on uurida ...
  • Vitali-Hahn-Saksi teoreem ja Nikod´ymi koonduvusteoreem 

   Kruusmann, Laura (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöös analüüsitakse Vitali-Hahn-Saksi teoreemi ja Nikod´ymi koonduvusteoreemi (hästi tuntud) vahekorda (loenduvalt aditiivsete reaalväärtustega mõõtude jaoks): näidatakse, et kummastki neist teoreemidest ...
  • Sageduste standardiseerimise mõju korrespondentsanalüüsi tulemustele eesti murretes esinevate elatiivi funktsioonide näitel 

   Pook, Hanna (2016)
   Sageduste standardiseerimine on meetod võrdlemaks eri suurusega valimeid. Käesolevas bakalaureusetöös on uuritud, kas standardiseerimine avaldab korrespondentsanalüüsi tulemustele mõju. Töö aluseks on kümne eesti murde ...
  • Tudengite õpiharjumused Arvuteooria kursuse näitel 

   Tammaru, Terttu (Tartu Ülikool, 2016)
   Käesolevas bakalaureusetöös kaardistatakse üliõpilaste tegevust loodus- ja täppisteaduste valdkonna matemaatika ja statistika instituudi matemaatika eriala kohustuslikul kursusel „Arvuteooria“ (MTMM.00.012). Teoreetilises ...
  • Otsesuunatud tehisnärvivõrgud ja nende treenimine 

   Viigand, Siim (2016)
   Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on tutvustada tehisnärvivõrgustikke ning anda lugejale praktilisi soovitusi, mis aitaksid kaasa meetodi rakendamisel. Töö on valdavalt teoreetiline ja kirjeldab detailselt närvivõrgustikega ...
  • Geenimarkerite põhjal hinnatud haiguseriski võrdlus perekonnaajalooga 

   Habakukk, Sille (2016)
   Geneetika kiire areng lubab üha enam kasutada perekonnaajaloo kõrval ka geneetilisi teste inimese haiguseriski hindamiseks. Bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada, millistel tingimustel töötab haiguseriski hindamisel ...
  • Murrulised tuletised ja Caputo tuletisega lineaarse diferentsiaalvõrrandi lahendamine 

   Väljako, Kristo (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöös tutvustatakse Riemann–Liouville’i integraali ja levinumate murruliste tuletiste mõisteid ning nende lihtsamaid omadusi. Täpsemalt käsitletakse Riemann–Liouville’i ja Caputo tuletistega seotud temaatikat. ...
  • Jälg ja päranduv aproksimatsiooniomadus Banachi ruumides 

   Veeorg, Janno (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöös vaadeldakse Banachi ruumis tuumaoperaatoril defineeritud jälge. Töös uuritakse, millistes Banachi ruumides on iga summeeruvate omaväärtustega tuumaoperaatori jälg võrdne tema omaväärtuste summaga. Tuuakse ...
  • Ümberpööratud klassiruumi õppemeetodi kasutamine III kooliastme matemaatikaõppes kahe tunni vältel 

   Aaviste, Getriin (Tartu Ülikool, 2016)
   Käesolevas bakalaureusetöös uuritakse ümberpööratud klassiruumi kui ühe õpetamismeetodi rakendamist III kooliastme matemaatika tundides. Teoreetilises osas tuuakse välja ümberpööratud klassiruumi positiivsed ja negatiivsed ...
  • Murruliste tuletiste ligikaudne arvutamine harilike tuletiste abil 

   Riik, Ravel (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöö eesmärk on uurida meetodit, millega on võimalik Caputo ja Riemann-Liouville'i tuletisi ligikaudselt leida harilike tuletiste abil. Meetodi sobivust testitakse kahe näite abil.
  • Ülevaade regressioonmudeli diagnostika graafikutest R-i paketis „car“ 

   Korb, Risto (2016)
   Käesoleva bakalaureusetöö esimeses osas tutvutakse regressioonmudeli diagnostika selle osaga, mida on võimalik sooritada läbi graafikute. Lisaks selgitatakse, mida täpsemalt saab ja ei saa graafikutest järeldada. Tuuakse ...
  • Optimaalse juhtimise rakendusi 

   Meerits, Paul (Tartu Ülikool, 2016)
   Käesolevas töös esitatakse optimaalse juhtimise teooria rakendusi. Mehaanika valdkonnas esitatakse jaotatud koormuse ja kontsentreeritud koormuse korral konsooltala paindemoment ja läbipaine. Konstantse ja muutuva paksusega ...
  • Liikmetega (-1)^n |sin⁡ n |/n rea koonduvus 

   Telve, Taisi (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöös esitatakse rea ∑_(n=1)^∞ (-1)^n f(n)|sin ⁡nπα|, kus α on irratsionaalarv ja f:[1,∞)→(0,∞) on pidev ja kahanev, koonduvuseks piisava tingimuse üksikasjalik tõestus ning järeldusena koonduvus erijuhul, kus ...
  • Riemanni dzeetafunktsioon 

   Erlemann, Rasmus (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöö eesmärk on uurida Riemanni dzeetafunktsiooni omadusi. Alustame Baseli ülesandest ning põhilistest Riemanni dzeetafunktsiooni omadustest. Töö põhitulemuseks on Riemanni dzeetafunktsiooni funktsionaalvõrrand. ...
  • Poolrühmade põimikkorrutis ja Krohn-Rhodes’i teoreem 

   Lepik, Alvin (2017)
   Bakalaureusetöös vaadeldakse poolrühmi. Töö eesmärgid on täpsustada põimikkorrutise mõiste poolrühmade korral, esitada mõned poolrühmade põimikkorrutise omadused, nende tõestused ja, põhieesmärgina, tõestada Krohn-Rhodes ...
  • Intuitiivsed hinnangud statistilistele näitajatele 

   Soll, Hanna-Liisa (Tartu Ülikool, 2017)
   Käesoleva töö eesmärk on välja selgitada, millised on Tartu Ülikooli üliõpilaste intuitiivsed hinnangud teatud sotsiaalselt oluliste teemadega seotud Eestit puudutavatele statistilistele näitajatele. Töö raames koostatakse ...
  • Aproksimatsiooniomaduse iseloomustus kompaktsete operaatorite ruumi kaudu 

   Vähi, Anett (2017)
   Bakalaureusetöös kirjeldatakse aproksimatsiooniomadust perede kaudu ja antakse Grothendiecki teoreemile kaks erinevat üksikasjalikku tõestust. Need tõestused tuginevad J. Lindenstraussi ja L. Tzafriri raamatule Classical Banach ...
  • Tõenäosuslik valikuuring tarkvara R pakettide "sampling" ja "survey" abil 

   Mirski, Sören (Tartu Ülikool, 2017)
   Käesolev bakalaureusetöö annab ülevaate statistikatarkvara R lisapakettide "sampling" ja "survey" funktsioonidest, millega saab teostada levinumaid tõenäosuslikke valikuid ja hinnata üldkogumi kogusummat ning selle ...
  • Mathematical analysis of Numic languages 

   Rannap, Jürgen (2017)
   The objective of this bachelor’s thesis is to confirm or falsify hypotheses on the diffusion of Numic languages in the north-western United States. The theoretical part of the thesis provides an overview of the mathematical ...
  • Jamesi ruumi alternatiiv ja lineaarse mõõtme probleem 

   Viitung, Margaret (2017)
   Bakalaureusetöö koosneb kahest osast. Neist esimeses konstrueeritakse Banachi ruumide ‘ p-summade abil mitterefleksiivne Banachi ruum, mis on isomorfne oma teise kaasruumiga. See on toodud omadustega alternatiivne näide ...