Mis on sisupakett?

Sisupakett on ühe teema kohta käiv, iseseisvat õppimist toetav elektrooniline õppematerjal, mis koosneb reeglina mitmest eraldi leheküljest, mis on omavahel hüperteksti (viidete, sisukorra) abil seostatud ja moodustavad ühtse terviku.

Sisupakett kui iseseisvaks õppimiseks sobiv õppematerjal peaks olema eelkõige:

  • sihtrühmale mõistetav (sõnastatud eesmärkidega ja õpiväljunditega, ainealaselt ning keeleliselt korrektne, selge ja lihtne)
  • õppeprotsessi toetav (struktureeritud vastavalt SCATE ehk SÕKAL mudelile, paraja mahuga, õpiväljundite saavutamist toetav, varustatud õpijuhistega)
  • korrektselt disainitud (ühtse kujundusega, kasutajasõbralik, interaktiivne, illustreeritud, tehniliselt võimalikult universaalne)
  • autoriõigusi arvestav (varustatud autori ja litsentsi andmetega, viidetega kasutatud allikatele)

Sisupakett võib lisaks tekstile sisaldada näiteks: