Huvipakkuvad juhuslikud suurused

Huvi võivad pakkuda näiteks

 • aktsiahindade muutused,
 • valuutakursside muutused,
 • börsiindeksite muutused,
 • erinevate majandusindeksite muutused.

Nende suuruste jaotused pakuvad huvi peaasjalikult riski hindamise seisukohalt. Kindlustusmatemaatika valdkonnast võib siia juurde lisada veel kahjunõuete jaotuse.

Finantsandmete korral on sagedasti kasutusel mõiste tulusus. Vaatleme diskreetse ajaga näitajat (nt. aktsia päevane sulgemishind), mille väärtus hetkel t on pt . Siis (ühesammuline) tulusus hetkel t on

pt - pt-1

			---p-----,

			t- 1

mida sageli väljendatakse ka protsentides. Praktikas on tulususel oluline puudus: järjestikused vastasmärgiga tulusused ei anna (kahesammuliseks) tulemiks nulli. Logaritmiline tulususe kasutamisel seda probleemi ei teki, sest (ühesammuline) logaritmiline tulusus hetkel t on

  -pt-

			ln p  .

			t- 1

Seejuures on mõlemad eeltoodud suurused lähedased kui pt- 1  ja pt on lähedased (ln(x)≈x - 1 ).