Sissejuhatus

Enne teksti lugemist testi oma teadmisi järgnevas ülesandes kus saad mõtiskleda, kas esitatud väide leina kohta on tõene või väär.

iDevide ikoon Mõtisklus 1
Väide: Leinavalu läheb seda kiiremini mööda, mida tõhusamalt sa suudad valu ignoreerida.
iDevide ikoon Mõtisklus 2
Väide: Kaotuse kogemisel on oluline olla „tugev“.
iDevide ikoon Mõtisklus 3
Väide: Kui inimene ei nuta, siis see tähendab, et kaotus ei lähe talle korda.
iDevide ikoon Mõtisklus 4
Väide: Lein kestab vähemalt aasta.
iDevide ikoon Mõtisklus 5
Väide: Oma eluga edasi liikumine tähendab, et unustad leinatu.
iDevide ikoon Mõtisklus 6
Väide: Sõbrad saavad aidata sellega, et väldivad kaotuse teemal rääkimist.

Leinav inimene väljendab oma valu läbi emotsioonide, leinaprotsess hõlmab endas sotsiaalseid tavasid ja rituaale. Need aitavad leinajal taluda kõikehaaravat kurbust läbi lahkunuga seotud tunnete, mõtete ja mälestuste väljendamise. Leina võib nimetada universaalseks, kuid samas on see ülimalt individuaalne reaktsioon kaotusele. Lein on dünaamiline, individuaalselt väga erinev ja kõikehaarav protsess, mis nõuab inimeselt suurel määral emotsionaalset ja sotsiaalset kohanemist.

Leinal on potentsiaalne mõju indiviidi eksisteerimise paljudele tahkudele: somaatilisele, sotsiaalsele, afektiivsele, käitumuslikule ja spirituaalsele (tabel 1). Vaatamata erinevatele ning enamasti negatiivsetele muutustele, mida kaotus ja sellele järgnev lein inimeses tekitab, ei ole selle mõju alati negatiivne. Uurimused on näidanud, et kaotusel ja sellele järgneval leinal on soodne mõju indiviidi personaalsele arengule, mis avaldub enamasti akuutse valu perioodist väljudes. Mitmed leinauurijad väidavad isegi, et selline mõju on sagedasti esinev. Nad kirjeldavad leina positiivset mõju indiviidi kognitiivsele ja emotsionaalsele kogemusele ning järeldavad, et enamasti on leina selline toime seotud suhteliselt kergekujulise või normaalse leinaprotsessiga.

Tabel 1. Leina mõju inimese elu erinevatele aspektidele 
Leina mõju
Sümptomid
Somaatiline

isukaotus; unehäired; energiapuudus; kurnatus; somaatilised kaebused; füüsilised kaebused, mis sarnanevad lahkunut vaevanud kaebustele; muutused ravimite tarvitamises; vastuvõtlikkus haigustele

Kognitiivne

hõivatus lahkunust mõtlemisest; alanenud enesehinnang; enesesüüdistamine; abituse- ja lootusetuse tunne; uskumatus; probleemid mälu ja kontsentratsiooniga

Afektiivne

depressioon, ahastus, nukrameelsus, ärevus, süütunne, viha, vaenulikkus, huvide ja elurõõmu kadumine, võimetus saada positiivseid emotsioone, üksildus

Sotsiaalne

isolatsioon; rolliidentiteediga seotud probleemid; raskused suhete loomisel

Käitumuslik

ärrituvus, väsimus, nutmine, sotsiaalne eemaldumine

Spirituaalne

hõivatus mõtetest, mis on seotud Jumala ja eluga pärast surma

Leinaprotsessi kirjeldatakse enamasti kas faaside või ülesannete kaudu. Seejuures rõhutavad leinateooriate autorid, et faasid ei esine kindla ajaperioodi jooksul või tingimata antud järjestuses. Varasemad leinateooriad rõhutavad leinaja – lahkunu suhtes emotsionaalse seotuse katkestamise või emotsionaalse eemaldumise olulisust. Nende teooriate kohaselt ei saabu lahendus leinale enne, kui side on katkestatud. Kaasaegsemad leinateooriad on hakanud rõhutama just emotsionaalse seotuse olulisust väites, et täielik seotuse katkestamine on riskifaktoriks komplitseeritud leina tekkimisele. Ühtset arvamust selle kohta, kuidas leinaprotsess kulgeb ei eksisteeri, mis omakorda kinnitab asjaolu, et lein on samal ajal universaalne (kõik inimesed kogevad sarnast reaktsiooni kaotusele) ja äärmiselt individuaalne (iga inimese reaktsioon on vaid temale omase intensiivsuse ja mustriga) ning kompleksne fenomen.