Recent Submissions

 • Erindid ettevõtlusstatistikas 

  Mäsak, Aldo (Tartu Ülikool, 2006)
 • Valikuuringutes vastanute hulga kvaliteeti mõõtvad indikaatorid 

  Muusikus, Maret (Tartu Ülikool, 2015)
  Valikuuringutes on sageliesinev probleem mittevastamine ja sellest tingitud mõju. Seni on mittevastamisest tingitud nihke hindamiseks kõige sagedamini kasutatud vastamismäära, kuid tänapäeval otsitakse alternatiivseid ...
 • Statistiline test k-meeride abil DNA tandemkorduse koopiaarvu määramiseks 

  Mei, Kea (Tartu Ülikool, 2015)
  Käesoleva töö eesmärgiks on välja töötada statistiline test, mille abil on võimalik kindlaks määrata, kas indiviidi DNA tandemkorduse koopiaarv ehk DNA ahelas järjestikku korduva osa korduste arv vastab referentsgenoomis ...
 • Uuringutüübi mõjust tulemustele 

  Tänav, Anne-Liis (Tartu Ülikool, 2015)
  Töö eesmärgiks on uurida uuringutüübi mõju tulemustele kasutades Happy Pregnancy (2013-2015) uuringu andmeid, mis koosnevad kolme küsimustiku vastustest. Uuringusse on kaasatud 1 403 objekti, tulevast ema, kes igaüks peavad ...
 • Laenuvõtja maksejõuetuse modelleerimine 

  Taimre, Carmen (Tartu Ülikool, 2015)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on selgitada elulemusanalüüsi olemust ning rakendada seda laenude andmestikul. Esimeses peatükis selgitatakse elulemusanalüüsi mõistet. Edasi kirjeldatakse, kuidas kasutada Kaplan-Meieri ...
 • Toitumismustrite analüüs Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu andmebaasis k-keskmiste meetodi abil 

  Zimmermann, Marili (Tartu Ülikool, 2015)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu andmebaasis olevate toitumisandmete klasterdamise kaudu toitumismustrite leidmine k-keskmiste meetodi abil. Esmalt tuuakse ülevaade klasteranalüüsist ...
 • Krediidiskooringu süsteemi loomine tehisõppe meetodite abil 

  Skokov, Valentin (Tartu Ülikool, 2015)
  Käesoleva töö eesmärk on luua tehisõppe meetoditel baseeruv süsteem isiku individuaalse krediidiskoori määramiseks ja selle põhjal krediidiandmise otsuse tegemiseks. Potentsiaalseteks kasutajateks on pangad ja laenufirmad, ...
 • Mediaan mitmemõõtmelistes ruumides 

  Protsin, Kätlin (Tartu Ülikool, 2015)
  Bakalaureusetöö eesmärk on tutvustada mediaani leidmise meetodeid mitmemõõtmelistes ruumides. Erinevalt mediaanist ühemõõtmelises ruumis, on mediaani leidmiseks kõrgemates dimensioonides mitmeid meetodeid ning selles töös ...
 • Geneetiliste päritolukomponentide määramine mitmemõõtmelise statistika meetodite abil 

  Ojavee, Sven Erik (Tartu Ülikool, 2015)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida erinevaid võimalusi indiviidi päritolu kirjeldamiseks geeniandmetel põhinevate tõenäosuslike päritolukomponentide abil. Töö teoreetilises osas antakse ülevaade vajalikest geneetika ...
 • Portfelli VaR’i hindamine mitme riskifaktori korral 

  Läänemets, Hanna (Tartu Ülikool, 2015)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade investeerimisportfelli Value at Risk’i (VaR) hindamisest mitme riskifaktori korral. Tutvustatakse VaR’i mõistet ja omadusi ning põhilisi hindamismeetodeid. Mitme riskifaktoriga ...
 • Tüsistustega kulgenud rasedustest sündinud laste kasv esimestel eluaastatel 

  Luik, Kristel (Tartu Ülikool, 2015)
  Käesoleva töö eesmärgiks on hinnata lapse sünniparameetrite ja ema raseduseaegsete probleemide (raske preeklampsia, rasedusaegne suhkrutõbi) seost lapse kasvuga kahe esimese eluaasta jooksul. Kasutatav andmestik on kogutud ...
 • PheWAS ja selle praktiline läbiviimine Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu andmete põhjal 

  Koppel, Kaupo (Tartu Ülikool, 2015)
  Fenotüübi-põhine assotsiatsiooniuuring (PheWAS, Phenome-Wide Association Study) on kvantitatiivsetel meetoditel põhinev uuringutüüp, mis oma olemuses otsib mõne konkreetse geeniga assotsieerunud haigusi. PheWAS tugineb ...
 • Andmete puudumise struktuuri määramise testid 

  Adermann, Ivo (Tartu Ülikool, 2015)
  Antud töö eesmärk on anda ülevaade andmete puudumise struktuuridest ning kolmest testist, mille abil etteantud andmestike korral puudumise struktuure üksteisest eristada. Vaatluse all on järgnevad testid: Little’i test, ...
 • Geneetiliste mõjude hindamine kinnitava faktoranalüüsiga 

  Aasmets, Oliver (Tartu Ülikool, 2015)
  Genoomikapõhise personaalse meditsiini väljatöötamiseks soovitakse inimese genotüübiandmete põhjal ennustada haiguste tekkimise riske. Geneetiliste mõjude hindamisel kasutatakse enim ühenukleotiidsete polümorfismide (SNP) ...
 • Üliõpilaste tervislik seisund 

  Kuslap, Karili (Tartu Ülikool, 2014-06-20)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida, milline on Tartu Ülikooli ja Greifswaldi Ülikooli tudengite tervislik seisund kahel esimesel õppeaastal. Võrreldakse kahe kõrgkooli tulemusi omavahel, et selgusele jõuda, kas üliõpilaste ...
 • Tervishoiutöötajate keskmise tunnipalga hindamine süstemaatilise klastervaliku ja lihtsa juhusliku kihtvaliku korral 

  Jõgi, Kaidi (Tartu Ülikool, 2014-06-20)
  Käesoleva töö eesmärgiks on võrrelda kahte meetodit valikuuringu teostamiseks tervishoiutöötajate põhitunnipalga arvutamiseks. Andmestiku moodustavad Tervise Arengu Instituudi poolt kogutud aruande „Tervishoiutöötajate ...
 • Võrdeliste tõenäosustega valik tervishoiutöötajate tunnipalga uurimiseks 

  Tüli, Kristi (Tartu Ülikool, 2014-06-16)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on võrrelda nelja valimi moodustamise viisi, mis on välja pakutud Tervise Arengu Instituudi poolt ning vastab teatud kriteeriumitele. Töö praktilises pooles viikase läbi simulatsioon 2013. ...
 • Mitmese testimise probleem 

  Tamme, Liina (Tartu Ülikool, 2014-06-16)
  Käesoleva töö eesmärk on anda ülevaade mitmese testimise probleemist. Analüüsides suure tunnuste arvuga andmestikke, puutume kokku paljude hüpoteesipaaride testimisega ehk mitmese testimisega. Mitmese testimise korral on ...
 • Finantssuhtarvud finantsanalüüsisüsteemis 

  Sarv, Kai (Tartu Ülikool, 2014-06-16)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade levinumatest finantssuhtarvudest ning võrrelda nende väärtusi erinevates ettevõtlusvaldkondades. Uuritud on kümne Eesti ja välismaa firma bilansi ja kasumiaruande põhjal ...
 • Üldistatud aditiivne mudel 

  Peek, Annegrete (Tartu Ülikool, 2014-06-16)
  Käesoleva töö eesmärgiks on anda ülevaade üldistatud aditiivsest mudelist. Esimene peatükk käsitleb mudeli kuju ja omadusi. Kirjelduse paremaks mõistmiseks on teises peatükis vaadeldud kolme näidet. Järgnevas peatükis on ...

View more