Alma Tomingas (1900–1963), farmatseut, Tartu ülikooli professor, Eesti NSV TA tegevliige.

Fond 102

1909–1963

436 säilikut

Elulookirjeldused, A. Tominga koolitunnistused ja salmialbum (1916), isiklikud, majanduslikud ja elukondlikud dokumendid, haridus- ja teenistuskäiku kajastavad dokumendid, s.h. doktoridiplom (1933), vandeleht TÜ tööle asumisel (1928). Aukirjad. A. Tominga matustega seotud paberid, kaastundetelegrammid. A. Tominga märkmed TÜ Õpetatud Nõukogu ja arstiteaduskonna nõukogu, kateedrijuhatajate ja õppejõudude koosolekutest (1945–62). Farmaatsia osakonda tutvustavad artiklid. Käsitlused Tartu ülikooli ja TÜ arstiteaduskonna ajaloost. A. Tominga kõned üliõpilastele. A. Tominga Tartu ülikoolis peetud loengute kavad ja aruanded, loengute materjale farmaatsia ajaloost, farmakognoosiast, kohtukeemiast, taimede anatoomiast jm. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Presiidiumi tööplaanid ja Üldkogu otsused, ENSV TA bioloogiliste ja meditsiiniliste teaduste osakonna büroo koosolekute protokollid ja osakonna tööplaanid, Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi Ravimtaimede Uurimise Laboratooriumi tööplaanid, aruanded, majandus- ja kaadrialane kirjavahetus, A. Tominga aruanded ja plaanid instituudi teadustööst. A. Tominga teadustööde nimestikud. Doktoridissertatsioon, farmakognoosiaalaste artiklite ja ettekannete käsikirjad ja ajalehelõigendid. Retsensioonid ja arvamused teadustöödele. A. Tominga tegevust NSVL Ülemnõukogu saadikuna kajastavad materjalid. Kõned riiklikel tähtpäevadel ja teaduse populariseerimiseks, raadioesinemiste tekstid. Kirjavahetus eraisikute ja asutustega, õnnitluskaardid ja telegrammid. A. Tomingale saadetud teaduslike konverentside, sessioonide, nõupidamiste, koosolekute jm. kutsed. A. Tominga portreefotod, grupifotod koos õppejõudude ja üliõpilastega, Tartu ülikooli hoonete, ülikoolis toimunud ürituste, väitekirjade kaitsmise fotod jm. Ajalehelõigendid: ravimtaimed, meditsiin ja loodusteadused, silmapaistvate isikute elulood, Tartu ülikooli ajalugu ja kaasaeg. A. Joametsa, H. Maadiku, U. Margna võistlustööde käsikirjad, J. Patsi magistritöö "Kodumaa puukoorte parkainesisaldavusest" jt. teadustööd. S. Talviku jt. teadustööde separaadid. G. Mednikjani ja D. Štšerbatševi autobiograafiad.

Arhiivinimistu

Arhiivi kirjeldus

Collections in this community

Recent Submissions