Laste heaolu koolis ja heaolu loov kool: laste perspektiiv

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Minu magistritöö eesmärgiks oli sügavuti mõista laste heaolu koolis nende endi perspektiivist ning välja selgitada laste ideed heaolu loovast koolist. Eesmärgist lähtudes pidasin oluliseks analüüsida laste käsitusi heaolust, laste jaoks koolis olulisi kohti, inimesi ja tegevusi ning kuidas need on seotud heaolu loomega. Täpsemalt uurisin laste soove heaolu suurendamiseks koolis. Uurimuses osales 55 üldhariduskooli kuuenda klassi õpilast linna- ja maakoolidest. Andmete kogumiseks viisin lastega läbi fookusgrupi intervjuud, mille raames toimusid grupiarutelud ja kaks grupitöö ülesannet. Intervjuudest saadud andmete analüüsimiseks kasutasin temaatilist analüüsi. Uurimuse käigus töötasin laste abiga välja heaolu loova kooli ideed, mille ellu viies kasvaks laste koolirõõm. Kokkuvõtlikult heaolu loovas koolis - väärtustatakse teadmiste andmisega võrdväärselt lapse heaolu siin ja praegu; - on inimväärne füüsiline keskkond; - on turvalised suhted; - väärtustatakse tuupimisest ja hinnetest enam sisulisi teadmisi; - rakendatakse uudseid, elulähedasi ja aktiveerivaid õpetamismeetodeid; - arvestatakse õppeprotsessis lapse individuaalsusega; - koheldakse lapsi õiglaselt ja võrdväärselt; - on rahulik õppimiskeskkond; - väärtustatakse laste vaba aega; - on õppimise kõrval väärtustatud mitmesugused sotsiaalsed tegevused; - koheldakse õpilasi kompetentsete subjektide ja partneritena. Leian, et teemat on vajalik edasi uurida, keskendudes eri vanuses õpilaste kogemustel põhinevatele hinnangutele. Samuti võiks olla huvitav uurida sama klassi poisse ja tüdrukuid võrdlevalt. Käesolev töö püüab anda oma panuse Eesti laste koolirõõmu vähesuse mõistmisele laste perspektiivist ning pakkuda ideid subjektiivse heaolu suurendamiseks koolis. Loodan, et sellel tööl on praktiline väärtus nii koolijuhtidele, õpetajatele, sotsiaalpedagoogidele, teistele koolitöötajatele, õpilastele kui ka õppekava koostajatele, kõikidele, kes hoolivad sellest, et kool oleks iga lapse jaoks senisest parem koht.

Description

Keywords

Citation