Memorial på the Ärender som aff H. Excell. Her. öfwer Ståthållaren, tillijka medh Borgemästare och Rådh i thesse daghar äre beslutne och på allmenne Rådstufwu den 10. Maij 1661. publicerade

Date

1661

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher