Application of Content and Language Integrated learning (CLIL) in Designing Moodle Learning Activities for Students of Mechatronics

Date

2015-06-12

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Antud magistritöö eesmärgiks oli läbi viia uuring Tartu Kutsehariduskeskuse (Tartu KHK) mehhatroonika eriala õppijate ja kutseõpetajate seas, et välja selgitada õppijate sotsio-lingvistilised vajadused inglise keele omandamisel. Uurimuse tulemuste põhjal oli kavandatud koostada algupärane LAK (lõimitud aine- ja keeleõppe) ainekava mehhatroonika eriala jaoks. Lisaks ainekavale oli plaanis koostada näidisülesandeid Moodle keskkonnas B2- keeleoskustaseme õppijatele. Vajadus uute integreeritud ainekavade ja materjalide osas on suur, sest vastavalt uuele Kutseõppeseadusele (Riigikogu 2013) aastal 2018 peab toimuma lõplik üleminek uutele lõimitud õppekavadele, kuis suurem osa keeleõppest peaks toimuma erialast lähtuvalt. Seega esimese sammuna mehhatroonika eriala õppekava integreerimisel viidi Tartu Kutsehariduskeskuses vajaduste uuring ning koostati näidisainekava ja –õppeülesandeid. Edaspidi saaks neid kasutada abimaterjalina integratsiooni edaspidiste staadiumite läbiviimisel. Käesolev magistritöö koosneb sissejuhatusest, põhiosast ja kokkuvõttest. Põhiosa võib jagada kaheks osaks – teoreetiliseks ja praktiliseks. Teoreetiline osa on koondatud esimesse peatükki ning annab ülevaate LAK-õppe olemusest ja selle rakendamisest haridussüsteemis ja õppematerjalide koostamisel. Praktiline osa on kajastatud kahes peatükis. Peatükk 2 tutvustab vajadusi väljaselgitavat uuringut, mis oli läbi viidud Tartu KHK-s veebruarist aprillini 2013, uuringu metodoloogiast ja tulemustest. Uuring andis ülevaadet mehhatroonika erialaga seonduvatest lingivtilistest vajadustest, kuigi tuleb tõdeda, et tihtipeale õppijate ja kutseõpetajate arvamused ühe või teise aspekti kohta olid subjektiivsed, mõjutatud responentide isiklike hoiakute ja keeleoskuse poolt. Kolmas peatükk keskendub magistritöö jaoks loodud LAK näidisainekava ja – õppeülesannete tutvustamisele ning samuti hõlmab ülevaadet Moodle keskkonna iseärasuslikest joontest ja võimalustest. Lõimitud ainekava keele ja mehhatroonika ainete õpetamiseks koosneb sissejuhatusest ja kuuest moodulist, mis lisaks töökeskkonnaohutusele ja tööga seotud dokumentatsioonile hõlmavad ka mehhatroonika põhivaldkondi (elektroonika, mehhanika, elekter, arvutiteadused) Antud magistritöö oli koostatud kooskõlas Tartu KHK Tööstustehnoloogia osakonna vajadusega läbi viia mehhatroonika õppekava lõiming ning töö kirjutamisel on lähtetud konkreetse kutsekooli võimalustest ja inim- ning õppevara ressursidest. Töö võib olla abiks edaspidise koostöö arendamiseks kutse- ja keeleõpetajate vahel ainete lõimimisel. Magistritöö toetub 46-le allikale ning sellel on 9 lisa.

Description

Keywords

üliõpilastööd, magistritööd, kutseharidus, erialane keel, õppematerjalid, Moodle, lõimitud aine- ja keeleõpe (LAK)

Citation