Kongl. May:tz nådige Resolution och förklarning på then klagan och beswår, som Kongl. May. undersåthare skattebönderne, som på thenne nu wål ändade Rijkzdagh här i Stockholm hafwa warit församblade i underdånigheet hafwa föredraga låtit

Date

1649

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Stockholm : Henrich Keyser