Abhandlungen aus dem Gebiete des Livländischen Adelsrechts. Lief. I

Date

1832

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Dorpat

Abstract

Description

Keywords

aadel, rüütli- ja maaõigused, Liivimaa kubermang, Estonica kogu

Citation