Students’ perceptions of and attitudes towards using blogging in upper intermediate EFL classes

Date

2015-06-12

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Antud uurimuse eesmärk oli välja selgitada, mida õpilased tunnevad blogide kasutamise suhtes ja kuidas nad seda tajuvad. Selle uurimuse tulemused on kasulikud õpetajatele, kes tahavad integreerida tehnoloogiat oma õppemeetoditesse. Blogide kasutamine pakub õpilastele võimalust klassivälises keskkonnas suhelda võõrkeeles. Antud teema kohta püstitati neli peamist uurimisküsimust: 1. Kuidas tajuvad õpilased blogide kasutamist inglise keelt võõrkeelena õppimisel? 2. Kuidas suhtuvad õpilased blogide kasutamisse inglise keelt võõrkeelena õppimisel? 3. Kuidas tajuvad õpilased õpetaja rolli ja tagasisidet? 4. Kuidas tajuvad õpilased kaaslaste poolset tagasisidet? Küsimused on tuletatud varasematest uuringutest (Noytim, 2010; Foroutan,Noordin, Hamazah, 2013; Mompean 2010; Hasemil, Najafi 2011). Seitse gümnaasiumi õpilast, kes õpivad inglise keelt teise võõrkeelena ning kellel on antud ainega raskusi, olid uuringu valimiks. Blogi eesmärgiks oli panna õpilased inglise keeles suhtlema klassivälises keskkonnas. Õpilased pidid sooritama kolm avatud teemaga ülesannet ning andma teinteisele tagasisidet kommentaaride näol. Õpilased hiljem intervjueeriti ning tulemused traskribeeriti ja kategoriseeriti. See magistritöö on jagatud kuueks peamiseks osaks. Sissejuhatuses antakse ülevaade tehnoloogia olulisusest hariduses ja blogimisest õppemeetodina. Esimene peatükk on jagatud viieks: kirjutamise õpetamine inglise keele õppes, kirjutamise õpetamine Eesti õppekava kohaselt, bogide kasutamine kirjutamise õpetamiseks, õpilaste suhtumine ja tajud blogimisse kui õppemeetodisse varasemate uuringute põhjal ja õpetaja roll. Teises ja kolmandas peatükis antakse ülevaade töö metodoloogiast ja tulemustest, millele järgnevad arutelu ja kokkuvõte. Selle uuringu tulemused näitavad, et üldiselt suhtuvad õpilased blogimisse positiivselt. Õpilased tajusid, et see aitas neil arendada sõnavara, lauseehitust ja grammaatikat ning pakkus neile eneseväljendus ja suhtlus võimalust. Nad nautisid tagasisidet kaasõpilastelt ja tundsid, et õppisid oma grupi liikmeid paremini tundma. Õpetaja roll on kindlasti teema, mis vajab edasi uurimist, kuid enamus õpilasi leidis, et õpetaja peaks olema aktiivne blogis osaleja. Õpilased ootasid pigem vormiga kui sisuga seotud tagasisidet.

Description

Keywords

üliõpilastööd, magistritööd, blogimine, blogimine õppimiseks, inglise keele õppimine, inglise keeles kirjutama õppimine, õpilaste tajud, õpilaste suhtumine, tehnoloogiliste vahendite kasutamine inglise keele tundides

Citation