Representation of the Political Context in Ian McEwan's Novels The Child in Time and Saturday

Date

2015-06-09

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on võrrelda poliitilise konteksti kujutamist Ian McEwani romaanides “Laps ajas” ning “Laupäev” võttes aluseks antud teoste peategelaste mõtted ja teod ning analüüsides nende tähendust kõrvutatuna antud ajastutel valitsenud poliitiliste ideoloogiate tunnustega. Töö sissejuhatus keskendub Ian McEwanile kui poliitilisele autorile ning annab ülevaate tema romaane läbivatest poliitilisetest ning sotsiaalsetest teemadest. Ian McEwan on avaldanud oma seisukohti ühiskonnas oluliste teemade üle ka ajakirjanduses ning see on kooskõlas sellega, et ka tema romaanides on esindatud poliitilised ning ühiskonnakriitilised teemad. Töö esimene peatükk visandab teoreetilise tausta toetudes peamiselt marksistlikule kultuuri- ja kirjandusteooriale. Peatükk keskendub ideoloogiale ning selle kujutamisele kirjandusteostes, tegelastele kui ühiskonna ja oma sotsiaalse klassi esindajatele ning teksti ja poliitilise reaalsuse vahelisele suhtele. Teises peatükis on esitatud teoste analüüs, mis vaatleb, kuidas väljenduvad antud romaanides kujutatud ajastute ideoloogiad läbi tegelaste mõtete ning tegude. Empiirlises osas vaadeldakse teoseid “Laps ajas” ja “Laupäev” eraldi, tuues esile, kuidas autor on kujutanud sotsiaalset ja poliitilist konteksti antud romaanides. Töö kokkuvõttes võrreldakse, kuidas on poliitilist konteksti antud romaanides kujutatud. Selle tulemusena võib väita, et romaan “Laps ajas” väljendab rohkem poliitilise ja sotsiaalse ühiskonnakorraluse kriitikat kui “Laupäev”. Muutused ühiskonnas, mis mõjutasid varasemas romaanis kujutatud poliitilist konteksti, on hiljem muutunud ühiskonnas normiks, mistõttu poliitilise konteksti kujutamises on vähem ühiskonnakriitikat.

Description

Keywords

üliõpilastööd, magistritööd, briti nüüdiskirjandus, Ian McEwan, ideoloogiad, poliitiline kontekst, ühiskonnakriitika kirjanduses

Citation