The Roles for Early Responsive to Dehydration 15 and Early Responsive to Dehydration 15-Like in Guard Cells Functioning

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

In English: Availability of water is important for plants as it is frequently a limiting stress factor for plants. Drought is one of the most common environmental stresses that soil plants are exposed to and it distresses the growth and development of plants through interchanges in absorption and gene expression. Abscisic acid (ABA) regulates many aspects of plant adaptation to stress conditions, including closure of stomatal pores, located on leaf surfaces and regulating water loss and CO2 uptake for photosynthesis. It is known from previous studies that overexpression of ERD15 (EARLY RESPONSIVE TO DEHYDRATION 15) in Arabidopsis plants results in an impaired response to ABA and enhanced sensitivity to drought. Our previous studies also showed that one of the ERD15 overexpressor lines had a secondary mutation in TREHALOSE-6-PHOSPHATE PHOSPHATASE (TPP) B, resulting in reduced stomatal response to ABA and darkness. To verify this notion, we characterized stomatal behavior of the novel double mutants carrying ERD15 overexpression and knockout of TPPB and TPPG. We also used BiFC (Bimolecular fluorescence complementation) to study protein-protein interactions of potential partners for ERD15 and ERD15-like, showing high similarity to ERD15. Our results show that phenotype in the double mutants had unaffected stomatal responses to ABA and darkness, while PAB4 (Poly(A)-binding protein 4) strongly interact with both ERD15 and ED15-like. Eesti keeles: Vee kättesaadavus taimedele on oluline, kuna see on sageli limiteerivaks stressifaktoriks taimede kasvule ja arengule. Põud on üks sagedasemaid keskonnast tingitud stressistiimuleid taimedele, häirides nende kasvu ja arengut absorptsiooni ja geeniekspressiooni vaheliste muutuste kaudu. Abstsiishape (ABA) reguleerib taimede adapteerumist stressitingimustes, muuhulgas õhulõhede sulgumist, mis asuvad lehepindadel ning reguleerivad vee kadu ning CO2 neeldumist fotosünteesiprotsessis. Eelnevatest uuringutest on teada, et ERD15 üleekspressioon Arabidopsis’es põhjustab häirunud ABA vastust ning suurenenud tundulikkust põuale. Meie varasemad uuringud on näidanud, et üks ERD15 üleekspresseerivatest liinidest omas sekundaarset mutatsiooni trehaloos-6-fosfaat fosfataas (TPP) B geenis, põhjustades vähenenud õhulõhede vastust ABA-le ning pimedusele. Selle kinnitamiseks iseloomustasime uute topeltmutantide, mis ekspresseeruvad üle ERD15 geeni ning kannavad TPPB ja TPPG KO (knockout), õhulõhede käitumist. Oma töös kasutasin bimolekulaarse fluorestsentsi komplementatsiooni (BiFC - biomolecular fluorescence complementation) uurimaks ERD15 ja ERD15-sarnase (omab kõrget sarnasust ERD15-ga) geenide potentsiaalseid interaktsioonipartnereid. Meie tulemused näitasid, et topeltmutantide fenotüüpidel puudusid muutused õhulõhede vastustes ABA-le ja pimedusele, samal ajal kui PAB4 (poly(A)-seonduv valk 4) omas tugevat interaktsiooni ERD15 ja ERD15-sarnase valkudega.

Description

Keywords

Abscisic Acid, Stomata, Protein Synthesis, ERD15, ERD15-like, Abstsiishape, õhulõhed, valgusüntees, ERD15-sarnane

Citation