Developing Communicative Competence and Intercultural Communication Competence: Strategic Competence in EFL/ESL Materials

Date

2015-06-09

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Magistritöö eesmärgiks on uurida, kas strateegiline kompetentsus esineb EFL/ESL materjalides, kas sellele on eksplitsiitselt tähelepanu tõmmatud ning milliseid meetodeid on kasutatud selle õpetamiseks. Töö annab ülevaate suhtluspädevusest ja kultuuridevahelise kommunikatsiooni kompetentsusest, strateegiliselt kompetentsusest nende osana ning õppematerjalide rollist. Seejärel tutvustatakse metoodikat, uurimustulemusi ning nende tähendust. Kuna strateegiline kompetentsus on nii suhtluspädevuse kui kultuuridevahelise kommunikatsiooni kompetentsuse osa ning need mõlemad on riiklike õppekavade poolt sätestatud kui kujundatavad üldpädevused, siis on oluline teada, kas see on kasutatavates materjalides esindatud. Töö käigus uuriti kolme materjalikomplekti – Premium B1, Upstream Intermediate ja Solutions Intermediate, analüüsides õpikuid, õpetajate raamatuid ja kuulamismaterjale, võttes aluseks strateegilise kompetentsuse komponendid, mis on välja toodud Celce-Murcia et al (1995: 28) poolt. Uurimise käigus selgus, et kommunikatiivsed strateegiad, mis on on strateegilise kompetentsuse osadeks, on materjalides küll esindatud, aga eksplitsiitselt vaid vähestel juhtudel. Lisaks selgus, et kasutatud on vaid piiratud kogusel õpetamismeetodeid. Selle tulemusena võib väita, et kuigi strateegilise kompetentsuse osad on EFL/ESL materjalides esindatud, ei piisa sellest, et õpilased strateegilist kompetentsust omandada suudaks, ning seetõttu on tõenäoliselt raskendatud ka suhtluspädevuse ja kultuuridevahelise kommunikatsiooni kompetentsuse omandamine.

Description

Keywords

üliõpilastööd, magistritööd, kultuuridevaheline kommunikatsioon, strateegiline kompetentsus, suhtluspädevus

Citation