Asutuste väljaanded

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 32
 • Item
  Inimõigused
  (Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2022) Oja, Liiri, peatoimetaja; Uuesoo, Riste, toimetaja; Ress, Kristel, toimetaja; Mäekivi, Helika, toimetaja; Lyra, Triinu, toimetaja
 • Item
  Keskkond ja inimõigused ning jätkusuutlik areng
  (Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2022) Vahtrus, Siim; Sule, Eva; Lopman, Evelin; Triipan, Martin; Oja, Liiri, peatoimetaja
  26.1. Arengulugu rahvusvahelisel areenil 26.2. Euroopa inimõiguste konventsioon ja selle praktika 26.3. Keskkond ja inimõigused Eestis alates 1991
 • Item
  Tehnoloogia ja inimõigused
  (Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2022) Osula, Anna-Maria; Pild, Maarja; Turk, Karmen; Oja, Liiri, peatoimetaja
  25.1. Riigi kohustused põhiõiguste tagajana tehnoloogia tähtsuse suurenemisel 25.2. Tehnoloogiaajastu tuumikpõhimõtted 25.3. Privaatsus, isikuandmete kaitse ja tehnoloogia 25.4. Väljendusvabadus tehnoloogiaajastl: kaitseala ja kontekst 25.5. Väljendusvabadus, tehisintellekt, algoritmilised süsteemid, profileerimine 25.6. Kogunemis- ja ühinemisvabadus ning tehnoloogia
 • Item
  Ränne
  (Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2022) Roots, Lehte; Oja, Liiri, peatoimetaja
  24.1. Rände ja rändaja mõiste ning kujunemislugu 24.2. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni globaalne ränderaamistik ning Euroopa Liidu uus rände- ja varjupaigalepe 24.3. Rändajate õiguste kaitse
 • Item
  Religioon ja inimõigused
  (Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2022) Kiviorg, Merilin; Oja, Liiri, peatoimetaja
  23.1. Südametunnistuse-, usu- ja mõttevabadus 23.2. Usu- ja veendumusvabaduse piiramine 23.3. Mõningad olulised põhimõtted seoses riigi ning usu- ja veendumusvabadusega
 • Item
  Töö ja inimõigused
  (Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2022) Ehrlich, Sten Andreas; Oja, Liiri, peatoimetaja
  22.1. Tööga seotud inimõiguste väljakujunemine ja nende kaitsmise süsteem 22.2. Õigus töötada ja mitte töötada 22.3. Õigused töökohal 22.4. Kollektiivsed töösuhted
 • Item
  Seksuaal- ja reproduktiivõigused
  (Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2022) Oja, Liiri; Oja, Liiri, peatoimetaja
  21.1. Mis on seksuaal- ja reproduktiivõigused? Määratlused ja kujunemislugu 21.2. Haavatavate rühmade seksuaal- ja reproduktiivõigused 21.3. Seksuaal- ja reproduktiivõigused praktikas
 • Item
  Õigus tervisele
  (Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2022) Past, Mari; Oja, Liiri, peatoimetaja
  20.1. Õiguse tervisele kontseptsioonide raamistik 20.2. Õiguse tervisele ajalooline kujunemine 20.3. Õiguse tervisele majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvahelises paktis ja teistes ÜRO rahvusvahelistes konventsioonides 20.4. Õiguse tervisele jõustamine kohtute kaudu 20.5. Õigus tervisele Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas 20.6. Õigus tervisele Eesti riigisiseses õiguses
 • Item
  Õigus haridusele
  (Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2022) Uritam, Anu; Oja, Liiri, peatoimetaja
  19.1. Õigusraamistiku lühiülevaade 19.2. Õigus haridusele kui põhiõigus 19.3. Õigus haridusele nelja A (availability, accessibility, acceptability, adaptability) kaudu
 • Item
  Vanemaealiste inimeste õigused
  (Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2022) Roosve, Art-Peeter; Oja, Liiri, peatoimetaja
  18.1. Vanemaealiste inimõiguste tagamine 18.2. Vanuse mõiste ja selle indiviidipõhisem sisustamine 18.3. Vanuseline diskrimineerimine ja vanussurve 18.4. Vanemaealiste inimeste õiguslikud garantiid 18.5. Vaadates tulevikku. Vanemate inimeste õiguste tugevdamise konventsioon
 • Item
  Puuetega inimeste inimõigused
  (Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2022) Sepper, Mari-Liis; Oja, Liiri, peatoimetaja
  17.1. Mõisted 17.2. Puude paradigma muutus 17.3. Puuetega inimeste õiguste konventsioon 17.4. Puude inimõiguskeskne mudel 17.5. Kaitse diskrimineerimise eest 17.6. Eesmärk on tegelik võrdõiguslikkus 17.7. Puuetega inimesed õigussubjektidena 17.8. Eesti ja puuetega inimeste õiguste konventsioon 17.9. Eesti puuetega inimeste õiguste eest seisvad institutsioonid
 • Item
  Laste õigused
  (Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2022) Aru, Andres; Paron, Kristi; Oja, Liiri, peatoimetaja
  16.1. Lapse õiguste konventsiooni tekkelugu 16.2. Lapse õiguste üldpõhimõtted 16.3. Lapse arenevate võimete põhimõte 16.4. Laps ja perekond 16.5. Laps ja tervis 16.6. Laps ja haridus 16.7. Laps õigussüsteemis
 • Item
  Õigus sotsiaalsele turvalisusele
  (Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2022) Mitendorf, Airi; Oja, Liiri, peatoimetaja
  15.1. Sotsiaalse turvalisuse õigus inimõiguste kaitse süsteemis 15.2. Sotsiaalse turvalisuse õigus kontseptuaalne määratlus 15.3. Õigus sotsiaalsele turvalisusele Eestis
 • Item
  Õigus õiglasele kohtumenetlusele
  (Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2022) Laos, Saale; Oja, Liiri, peatoimetaja
  14.1. Õiglase kohtumenetluse olemus ja eeldused 14.2. Juurdepääs kohtule ja õiglane kohtumenetlus 14.3. Õiglane kohtumenetlus kriminaalasjades
 • Item
  Sõna- ja kogunemisvabadus
  (Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2022) Mäger, Kerttu; Oja, Liiri, peatoimetaja
  13.1. Sõna- ja kogunemisvabadus Euroopa õigusruumis 13.2. Mis kuulub sõnavabaduse kaitse alla ja kus on sõnavabaduse piirid? 13.3. Mis kuulub kogunemisvabaduse kaitse alla ja kus on kogunemisvabaduse piirid? 13.4. Päevakajalisi probleemküsimusi sõnavabaduse valdkonnast
 • Item
  Naistevastane vägivald
  (Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2022) Voolma, Halliki; Oja, Liiri, peatoimetaja
  12.1. Naistevastase vägivalla olemus, levik ja mõju 12.2. Naistevastane vägivald inimõiguste raamis 12.3. Õiguskaitse naistevastase vägivalla eest kui mitmekihiline mosaiik
 • Item
  Naiste õigused ja LGBTQI-inimeste õigused – soolisus ja seksuaalsus inimõigustes
  (Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2022) Sepper, Mari-Liis; Oja, Liiri, peatoimetaja
  11.1. Naiste õiguste konventsioon 11.2. Sooline võrdsus kui läbiv teema ehk soolõime inimõigustes 11.3. Istanbuli konventsioon 11.4. Naiste õigused Eestis 11.5. Naiste ühiskondliku positsiooni uurimine 11.6. Feministlik inimõiguste kriitika 11.7. Lesbide, geide, biseksuaalsete, trans, queer- ja intersooliste inimeste õigused 11.8. LGBTQI õiguste institutsionaliseerimine 11.9. Vikerkaareperekondade õigused 11.10. Õigus soolise identiteedi tunnustamisele
 • Item
  Õigus elule; piinamise, ebainimliku või alandava kohtlemise ja karistamise keeld
  (Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2022) Žurakovskaja-Aru, Ksenia; Määrits, Indrek-Ivar; Lillemaa, Eva; Sults, Maria; Oja, Liiri, peatoimetaja
  10.1. Õigus elule 10.2. Piinamise, ebainimliku või alandava kohtlemise ja karistamise keeld 10.3. Väärkohtlemise liigid 10.4. Inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise tüpoloogia 10.5. Väärkohtlemise uurimine 10.6. Õiguskaitsevahendid 10.7. Järelevalvemehhanismid
 • Item
  Inimõiguste uurimise metodoloogia
  (Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2022) Oja, Liiri; Poopuu, Birgit; Oja, Liiri, peatoimetaja
  9.1. Inimõiguste kriitiline uurimine 9.2. Inimõiguste uurimise eetika ja teadlase-uurija vastutus 9.3. Meetodite kriitiline kasutamine
 • Item
  Inimõigused ja vabaühendused
  (Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2022) Talalaev, Helen; Oja, Liiri, peatoimetaja
  8.1. Ühinemisvabadus ja vabaühenduste tegutsemiskeskkond 8.2. Kogunemisvabadust kasutatakse aina aktiivsemalt 8.3. Arusaamine intersektsionaalsusest toob vabaühendused koostööd tegema 8.4. Rahvusvaheline raamistik vabaühenduste inimõigustealasele tööle 8.5. Kodanikuruum ja ohud kodanikuühiskonnale 8.6. Kuidas rünnakute sihtmärgina edukalt inimõiguste eest seista